Arhive din categoria: Știri

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor 2011 Arad – la final

Desfăşurată pe parcursul a cinci zile, „săptămâna ecumenică”, cunoscută sub acest nume de zece ani la Arad, s-a încheiat. Manifestările prilejuite de acest moment au debutat miercuri 19 ianuarie la parohia Romano-Catolică Arad Centru, începând cu orele 17,30.

Potrivit rânduielii deja consacrate s-au citit pasaje din Vechiul şi Noul Testament care vizează ideea de unitate în Hristos şi Biserică, s-au rostit Simbolul de credinţă Niceo-constantinopolitan şi Rugăciunea Domnească în limba română şi maghiară.

Prea Cucernicul Părinte protopop dr. Nicu Breda a dat citire, ca dealtfel în fiecare zi, mesajului de binecuvântare al Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, pregătit pentru acest moment. În cuvântul de învăţătură ţinut, Părintele Protopop a subliniat importanţa ideeii de unitate a creştinilor în Hristos „ca toţi să fie una”, făcându-se referire la turnul ridicat din multe pietre diferite ca mărime şi culoare, dar care unite formează un singur edificiu-Biserica (Păstorul lui Herma).

Manifestările cu caracter ecumenic au continuat şi a doua zi, 20 ianuarie la parohia Ortodoxă Sârbă, unde părintele Protopop Ocnean Plavsici, după un călduros cuvânt de bun venit adresat invitaţilor, a subliniat importanţa praznuirii Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, întrucât credincioşii sârbi încheiau acum, cu Sfântul Ioan, şirul sărbătorilor  de iarnă.

În cuvântul ţinut şi cu acest prilej, părintele Protopop Nicu Breda, a întărit dezideratul creştinilor de unitate şi fraternitate, accentuând faptul că, numai rămânând statornici în Hristos Domnul care este viţa, noi creştinii fiind următori Lui, devenim mlădiţele care aduc multă roadă.

În aceeaşi notă de frăţietate şi simţire creştină, au continuat serviciile ecumenice şi seara, la Parohia Reformată, unde s-a dat un nou mesaj de conlucrare a creştinilor în acest spirit al unităţii.

În penultima zi, activităţile dedicate Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-au desfăşurat la parohia Greco-Catolică Arad Centru, unde tema centrală a zilei a fost : „A împărţi, o expresie a unităţii noastre”.

Cum era de aşteptat, ultima seară de rugăciune, s-a desfăşurat la Catedrala Ortodoxă Veche, începând cu orele 18.

În prezenţa a numeroşi credincioşi, părintele protopop Nicu Breda, a salutat porezenţa reprezentanţilor cultelor oficiale din Arad, după care s-a procedat la desfăşurarea programului propriuzis, tema propusă pentru această zi fiind: „stăruirea în rugăciune”. În cuvântul de învăţătură ţinut cu acst prilej, Înalt Prea Sfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a accentuat câteva direcţii pe care unitatea creştinilor trebuie să le aibe în vedere, şi anume stăruirea în învăţătura apostolilor, împărtăşire, frângerea pâinii şi rugăciune. Înalt Prea Sfinţia Sa a făcut şi o scurtă incursiune în timp, pentru a sublinia deschiderea şi climatul de pace şi frăţietate existent în cetatea cosmopolită a Aradului, ecumenismul promovat aici putând fi chiar un exemplu în acest sens.

La fiecare biserică după programul ecumenic stabilit privind rugaciunea pentru unitatea creştinilor a urmat o agapă unde au continuat discuţii constructive în contextul amintit iar în data de 22 Ianuarie 2011, la reşedinţa arhiepiscopală în prezenţa cultelor istorice din municipiu,a protopopilor şi a membrilor consiliului şi Adunării eparhiale precum şi a autorităţilor locale a fost felicitat Îps. Dr. Timotei Seviciu cu prilejul zilei numelui.

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a încheiat cu mulţumirile adresate de Protoiereul Aradului Înalt Prea Sfinţitului Părinte dr. Timotei, oaspeţilor şi credincioşilor, evenimentele desfăşurate pe parcursul acestor zile fiind un real câştig duhovnicesc şi un  prilej de mai bună cunoaştere, apropiere şi toleranţă reciprocă.

LANSARE DE PROIECT LA ARAD

La sediul Arhiepiscopiei Aradului a avut loc astăzi, 25 ianuarie 2011, Conferinţa de presă şi lansarea oficială a proiectului „Implicarea preoţilor şi a comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. Au fost de faţă, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei al Alba Iuliei, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Preasfinţitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeşului, D-l Călin Bibarţ, prefectul jud Arad, D-na Edita Iuhasz, Directorul DGASPC Arad, reprezentanţi ai Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, ai altori instituţii şi ai presei.

Valoarea totală a proiectului este de 4.668.200 lei, urmărindu-se ca în următorii doi ani persoanele vulnerabile pe piaţa muncii să fie integrate sau reintegrate prin servicii de asistenţă socială. Totodată dorim prin intermediul acestui proiect să generăm şi să implementăm proiecte social-economice în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, şi Mureş, în scopul dezvoltării durabile şi  echilibrate de reţele integrate pentru servicii sociale.

Obiectivul 1 vizează diversificarea serviciilor de asistenţă a persoanelor vulnerabile prin înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea a unui număr de şase Centre de incluziune socială în judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş.

Obiectivul 2 vizează dezvoltarea competenţelor de bază în domeniul generării şi implementării de proiecte social-economice  şi a abilităţilor în domeniul social pentru 460 membrii din parohiile ortodoxe şi certificarea acestora ca „manageri de proiect”.

Indicatorii şi grupurile ţintă care vor fi urmărite sunt:

  • 6 Centre de Incluziune Socială funcţionale în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba şi Mureş;
  • 2400 persoane vulnerabile din zonele ţintă consiliate;
  • 200 persoane participante  în programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile;
  • 1000 persoane care vor fi ajutate în ocuparea unui loc de muncă;
  • 460  membrii ai comunităţilor parohiale ortodoxe certificaţi ca „manageri de proiect”;
  • 100 parteneriate locale/comitete de iniţiativă create la nivelul unor localităţi;
  • 120 diagnoze comunitare realizate la nivelul unor localităţi;
  • 60 proiecte redactate şi depuse către finanţatori.

Cu alte cuvinte se doreşte o implicare în mod special pentru copii şi tineri, femei casnice, familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv familii monoparentale, victime ale violenţei în familie, victime ale traficului de persoane, persoane de etnie romă, persoane dependente şi cu dizabilităţi, persoane aflate în detenţie, persoanele inactive, comunităţi sărace şi foarte sărace, cu un procent ridicat de şomeri, mai ales din comunităţile rurale. Atenţia va fi îndreptată spre susţinerea de programe educativ-formative de educaţie extracurriculară în şcoli pentru dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi responsabilitate în rândul elevilor, spre înfiinţarea de centre comunitare pentru tineri, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru victimele violenţei familiale, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru vîrstnici, centre de consiliere a victimelor traficului de persoane, programe pentru persoanele cu dizabilităţi, înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţã socială şi medico-socială proprii sau în parteneriat cu organisme publice şi/sau private, proiecte de protecţia a mediului, proiecte economice generatoare de noi locuri de muncă.

2011- AN OMAGIAL AL TAINEI SFÂNTULUI BOTEZ – Program catehetic-duhovnicesc la Lipova-Băi

Vineri, 21 ianuarie 2011, preoţii din Cercul misionar Radna s-au întrunit la biserica din Lipova-Băi în cadrul unui program duhovnicesc, gazdă fiindu-le  părintele Gheorghe Dehelean. În asistenţa unui număr mare de credincioşi s-a săvârşit Taina Sf. Maslu, după care preotul Cosmin Balint de la parohia Bătuţa a prezentat disertaţia intitulată „Sfânta Taină a Botezului – o prezentare istorică; prefigurări în Vechiul Testament şi realitate Nou – Testamentară, în epoca patristică şi în teologia contemporană”.

Preacucernicia sa a menţionat faptul că anul 2011 a fost declarat de către Sfântul Sinod, an omagial al Sfintei Taine a Botezului şi al Sfintei Taine a Cununiei, cu recomandarea ca pe tot parcursul anului 2011 aceste Sfinte Taine să fie aprofundate şi prezentate credincioşilor ca esenţiale în contextul în care trăim. De asemenea a evidenţiat faptul că din starea de robie a păcatului,  cel care se botează intră în starea harică, curăţindu-se de păcatul strămoşesc şi de păcatele personale făcute până atunci, renaşte spre o viaţă nouă, se face părtaş roadelor răscumpărării prin jertfa Crucii şi devine membru al Bisericii creştine.

Într-un excurs în istoria tainei, s-a arătat că botezul din apă şi din duh îşi are prefigurare în Vechiul Testament: porunca tăierii împrejur, scoaterea poporului evreu, de către Moise din Egipt şi trecerea lui prin Marea Roşie, botezul pocăinţei, cu care boteza Ioan.

Instituită de Mântuitorul Hristos înainte de înălţarea Sa la cer, Taina Botezului, devine realitate trăită de noi întru iertarea păcatelor şi ca început al intrării noastre în Împărăţia lui Dumnezeu. Hristos, prin întruparea Sa, se integrează perfect contextului prefigurativ al Legii Vechi: a fost tăiat împrejur la opt zile de la naştere, a primit botezul cu apă de la Sf. Ioan Botezătorul; în timpul activităţii Sale pe pământ respectă Legea. Părintele a evidenţiat apoi şi câteva idei desprinse din învăţăturile Sfinţilor Părinţi cu privire la importanţa şi efectele  Tainei Botezului asupra noastră, ca uşă prin care intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu, ca program de creştere dohovnicească şi ca reînoire a noastră permanentă.

Programul catehetic de la Lipova-Băi deschide seria activităţilor catehetice, cultural-pastorale şi misionare pe care, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, preoţii le vor derula în cadrul Cercurilor pastorale în acest an.

LUCRĂRILE CONSILIULUI ŞI ADUNĂRII EPARHIALE ALE ARHIEPISCOPIEI ARADULUI

Sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, în zilele de 21 şi 22 ianuarie a.c., la reşedinţa  eparhială din Arad, s-au desfăşurat lucrările Consiliului Eparhial şi ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului. În centrul ordinii de zi a stat prezentarea şi analiza Rapoartelor Generale de activitate ale sectoarelor Consiliului Eparhial pe anul 2010, întocmirea Proiectelor de Hotărâri pentru anul 2011, supuse adoptării de către Adunarea Eparhială.

În deschiderea lucrărilor Consiliului Eparhial, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat o sinteză a activităţilor şi evenimentelor bisericeşti mai importante care au marcat viaţa eparhiei în anul care a trecut: începerea lucrărilor de pictură interioară şi de poleire a iconostasului la Catedrala arhiepiscopală, alegera de noi membri în corporaţiile eparhiale, derularea manifestărilor legate de Anul omagial al Crezului şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Raportul Sectorului Administrativ-bisericesc a cuprins activitatea eparhiei în latura administrativă:  date de bilanţ privind salarizarea, numiri, transferări, pensionări de personal bisericesc, participarea preoţilor şi credincioşilor la viaţa liturgică a eparhiei, disciplina clerului, viaţa monahală.

În raportul General al Sectorului Cultural-educaţional a fost prezentată activitatea eparhială sub aspect cultural, pastoral-misionar, catehizarea,  activitatea şcolilor teologice, activitatea cadrelor didactice care predau Religia în şcoli, relaţiile interconfesionale, activitatea editorială.

Raportul Sectorului Social-filantropic a cuprins Darea de seamă asupra programelor sociale şi activităţilor filantropice care se desfăşoară în Arhiepiscopia Aradului, prezentartea strategiilor sociale pentru perioada de criză economică, la nivel parohial şi eparhial.

Sectorul economic-financiar a prezentat bilanţul activităţilor economice şi felul în care au fost gestionate lucrările de construcţii, reparaţii şi restaurări la locaşurile de cult, disciplina financiară.

Prezentarea Rapoartelor de activitate şi analiza lor s-a obiectivat în Proiectele de  hotărâri, care au fost supuse a doua zi ratificării Adunării Eparhiale.

Lucrările Adunării Eparhiale, desfăşurate în ziua de 22 ianuarie sub conducerea Chiriarhului au fost precedate de săvârşirea slujbei de Te-Deum în paraclisul sfintei arhiepiscopii.

Au fost analizate pe secţiuni activităţile eparhiale bisericeşti, culturale, sociale şi economice şi s-au supus prezentării şi aprobării plenului Proiectele de hotărâri. Hotărârile Adunării Eparhiale vor fi transpuse pe viitor în activităţi concrete.

În încheierea lucrărilor membrii Adunării Eparhiale, Permanenţa Consiliului eparhial, invitaţii la lucrări, au exprimat preţuirea unanimă, dragostea filială faţă de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, care în această zi şi-a sărbătorit ziua onomastică şi patronul spiritual, Sfântul Apostol Timotei.

ONOMASTICA ÎNALTPREASFINŢITULUI TIMOTEI ARHIEPISCOP AL ARADULUI

În fiecare an, la 22 ianuarie, prăznuirea Sfântului Apostol Timotei, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului cler şi credincioşi, vin cu bucurie să îşi sărbătorească ierarhul.

De numele și activitatea personalităților care fac parte dintr-o comunitate se leagă realizările lor, cele care își pun amprenta pe activitatea lor și rămân în posteritate. Activitatea Înaltpreasfințitului Timotei pe parcursul celor 26 de ani la conducerea Episcopiei și apoi Arhiepiscopiei Aradului este cunoscută și apreaciată în toate domeniile. “Blând păstor” al turmei încredințate, înțelept cărturar, păstrător și apărător ale dreptei credințe și bun iconom al Bisericii lui Hristos Domnul, Înaltpreasfinţia Sa lasă drept emblematică peste întreaga activitate edificarea Catedralei Arhiepiscopale Sfânta Treime din Arad,  prima începută și finalizată pe cuprinsul țării după evenimentele din 1989, lucru care a fost evidențiat cu prilejul târnosirii și în cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Un arc peste timp, ne poartă gândurile în perioada biblică a Vechiului Testament unde conducători și bărbați de seamă ai poporului ales au avut același gând de a ridica, în semn de recunoștiință, un templu închinat Dumnezeului celui adevărat, dar binecuvântarea s-a revărsat doar spre David și Solomon, cei care au început și care au terminat templul.

Şi la Arad, vlădici vrednici de amintire au avut permanent acest măreț gând, de a ridica o catedrală episcopală, dar Pronia Divină a învrednicit ca cel ce poartă numele episcopului Timotei, ucenicul iubit al apostolului neamurilor,  să realizeze acest ideal, să gândească precum David edificarea ei și, ca odinioară Solomon, să fie cel care intră în ea.

Făcând acest arc peste timp la sărbătoarea patronului spiritual, recunoscători lui Dumnezeu pentru darul pe care  l-a oferit eparhiei arădane, înălțăm rugăciuni în fața Lui și Îl rugăm să țină în deplină sănătate şi cu putere de muncă pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, spre a păstori în continuare turma lui Hristos.

Într-u mulți și fericiți ani Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop!

Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad

În data de 23 ianuarie 2011, în cea de-a 31-a Duminică după Rusalii, Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a vorbit despre vindecarea orbului din Ierihon, subliniind mai întâi rolul rugăciunii în viaţa creştinului. „Noi trebuie să învăţăm să ne rugăm şi Biserica ne pune diferite rugăciuni la îndemână. Desigur că fiecare avem ceva de adăugat la rugăciunile Bisericii şi tocmai acest adaos e necesar să fie în concordanţă cu rugăciunea Bisericii. Ne putem ruga pentru multe trebuinţe ale noastre, dar în mod deosebit trebuie să rămânem în contextul rugăciunii Bisericii şi rugăciunea Bisericii este pentru toate trebuinţele. Desigur că nu ştim toate rugăciunile, ci numai pe care cărţile de rugăciuni ni le oferă în mod aparte. Dar cărţile noastre de slujbă au rugăciunile pe care preoţii trebuie să le rostească la cererea credincioşilor. Credincioşii, la rândul lor, în intimitatea rugăciunii particulare, vin să adauge la rugăciunile Bisericii tocmai această stăruinţă pe care a avut-o orbul în rugăciunea lui”.

În al doilea rând, Chiriarhul a făcut câteva reflecţii asupra participării fiinţei umane la rugăciune: „În învăţătura noastră, când se întreabă ce este rugăciunea, răspunsul cel mai frecvent este înălţarea minţii spre Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că numai intelectul nostru, raţiunea noastră, în primul rând cea de a fi, este solicitată în cazul rugăciunii, pentru că rugăciunea angajează toate puterile sufleteşti. Unde este rugăciune nu este numai minte, ci, cum spun Părinţii Bisericii, este şi inima. Inima fără minte, mintea fără inimă nu pot să ajungă la scopul lucrării pe care Dumnezeu Însuşi îl vizează. Şi încă nu sunt toate puterile sufleteşti, este şi voinţa noastră. Orbul acesta din Sfânta Evanghelie n-a avut numai minte  şi n-a avut numai inimă, ci a avut o voinţă puternică, a trecut peste toţi cei din jurul său. În nevederea lui, peste toţi ce aveau vedere  şi a biruit pentru că Lumina lui Hristos a fost aceea care a strălucit dintru început”.

În încheiere, Ierarhul a făcut referire la ziua de 24 ianuarie, ca moment comemorativ al unirii Principatelor Române.

Răspunsurile liturgice au fost date, într-un mod înălţător, de către Corul Catedralei, condus de diac. prof. Laviniu Morariu.

Şedinţa Consiliului Profesoral la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În data de 13 ianuarie ac s-au desfăşurat lucrările primului Consiliu Profesoral al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad din acest an. La această întâlnire a participat, ca delegat al ÎPS Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, PC Părinte Vasile Pop, consilier cultural la centrul eparhial, precum şi cadrele didactice ale acestei facultăţi, sub preşedinţia PC Părinte Prof. dr. Ioan Tulcan, decanul instituţiei.

Au fost dezbătute unele probleme organizatorice, legate de examenele de semestru. Discuţiile între cadrele didactice au avut în vedere şi importanta dimensiune pentru orice instituţie universitară, aceea a cercetării ştiinţifice, prognozându-se organizarea a două simpozioane internaţionale.

Primul, va urma propunerea Sfântului Sinod pentru anul acesta, închinat Anului Familiei Creştine, sub titlul: „Existenţa umană integrată eclesial prin Taina Botezului şi a Cununiei. Implicaţii Pastoral – Misionare şi Sociale”, ce se va desfăşura în luna mai.

Al doilea este legat de omagierea a două decenii de existenţă a Facultăţii de Teologie din Arad, sub genericul: „Dinamica Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din Arad în context contemporan (1991-2011). Teologia ca vocaţie eclezială, pastoral-misionară şi dimensiunea academică”, în perioada lunii octombrie.

A fost discutată şi propunerea de a încheia un parteneriat cu Facultatea de Teologie – Tubingen, din Germania.

Un alt aspect abordat în şedinţa Consiliului profesoral a fost cel legat de optimizarea activităţilor de formare duhovnicească: programul la capelă, consilierea studenţilor, în special a celor din anul I, evaluarea activităţii spirituale a studenţilor în vederea elaborării Certificatelor de competenţă.

În cadrul şedinţei s-a reiterat necesitatea menţinerii legăturii cadrelor didactice cu Chiriarhul eparhiei sub a cărui oblăduire se află Facultatea, precum şi cu ierarhii care au studenţi la Facultatea de Teologie din Arad

Ultima actualizare (Luni, 17 Ianuarie 2011 15:53)

Întrunire pentru organizarea Săptămânii Ecumenice de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor

În perioada 18-25 ianuarie a.c., în întreaga ţară se desfăşoară Săptămâna Ecumenică de Rugăciune, acţiune menită să promoveze buna înţelegere şi colaborarea între cultele religioase.

La sediul Protopopiatului Ortodox Român din Arad, a avut loc în data de 14 ianuarie a.c. întâlnirea reprezentanţilor cultelor religioase din municipiu în scopul elaborării calendarului manifestărilor dedicate acestei activităţi.

Au fost prezenţi părintele dr. Nicu Breda, protopop al Aradului, pr. Mathe Z. Pius, din partea Parohiei Romano-Catolice Arad Centru, pastor Levente Baracsi din partea Parohiei Reformate Arad Centru, pastor Jacab Istvan şi pastor Aurelia Gyurkucza, din partea Parohiei Evanghelice-Luterane, Pr. Sorin Seviciu şi pr. Romeo Bodea din partea Parohiei Greco-Catolice Centru si dl. Ionel Shlessinger, din partea Comunităţii Evreilor din Arad. Din partea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, a fost delegat Prea Cucernicul Părinte Vasile Pop, consilier cultural, care a adresat un cuvânt de bun venit invitaţilor.

După consultări, s-a stabilit un calendar al întâlnirilor ce vor urma în Săptămâna de rugăciune, după cum urmează:

– Miercuri     19.01.2011  la Paroha Romano -Catolică Arad Centru, ora 17,30

– Joi            20.01.2011  la Parohia Ortodoxă Sârbă, ora 11,30

– Joi            20.01.2011  la Parohia Reformată, ora 17,00

– Vineri        21.01.2011  la Parohia Greco-Catolică Arad Centru, ora 17,30

– Duminică   23.01.2011   la Catedrala Ortodoxă Veche, ora 17,30.

În ceea ce priveşte programul acestor manifestări ecumenice, ele vor ţine seama, de îndrumările Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România şi, vor cuprinde citirea mesajelor conducătorilor cultelor religioase angajate în această activitate, citiri biblice, un comentariu sau un cuvânt de învăţătură şi o rugaciune.

Nădăjduim ca rugăciunea comună să aducă folos duhovnicesc prin stăruinţa în „comuniune fraternă de iubire în Duhul Sfânt”, potrivit cuvintelor din mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Întâistătătorul Bisericii noastre.

Itinerar arhieresc de Crăciun

La marele Praznic al Naşterii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Sfânta Treime, alături de soborul preoţilor şi diaconilor, în prezenţa unui număr mare de credincioşi. În ajun Înaltpreasfinţia Sa a fost colindat la reşedinţa arhiepiscopală de formaţii corale din întreaga eparhie, care, şi în acest an, au dorit să aducă bucuria Naşterii Pruncului Iisus mai întâi la ierarhul lor.

În cuvântul de învăţătură rostit de Chiriarh la Sfânta Liturghie s-a făcut referire la taina Naşterii Domnului şi la faptul că în curgerea timpului lucrarea noastră după voia lui Dumnezeu adaugă frumuseţe oricărei fapte şi de aceea Crăciunul este sărbătoarea înnoirii, a renaşterii după voia lui Dumnezeu. În centrul atenţiei este Pruncul nou născut, imnele Bisericii şi colindele actualizând momentele religioase care cuprind taina naşterii dumnezeieşti, din veci şi în timp.

Întâistătătorul eparhiei a reamintit, de asemenea, momentele de sărbătoare şi bucurie trăite în ziua de 28 noiembrie când a avut loc festivitatea de ridicare în rangul de Arhiepiscopie a eparhiei Aradului şi a Chiriarhului în cel de arhiepiscop de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un mărit sobor de ierarhi, în prezenţa autorităţilor de stat, a reprezentanţilor cultelor religioase, a preoţilor şi credincioşilor.

La sfârşitul Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţia Sa a adresat urările tradiţionale de a petrece Sfintele Sărbători în pace, cu bucurie şi linişte sufletească, rugând pe bunul Dumnezeu să ne facă părtaşi darurilor Sale cereşti, iar atmosfera înmiresmată a Sfintelor Sărbători să se păstreze întocmai între noi.

Ceasul Vecerniei l-a găsit pe Înaltpreasfinţitul Timotei în paraclisul cu hramul Naşterea Domnului de la biserica aflată în construcţie din parohia Micălaca Veche. În cuvântul de întâmpinare adresat Înaltpreasfinţiei Sale, PC Părinte Iacob Bupte de la parohia arădeană a spus că cel dintâi popas în prima zi de Crăciun, după Sfânta Liturghie de la Catedrală arhiepiscopală are loc în, de-acum de câţiva ani buni, la paraclisul cu hramul Naşterii Domnului. “Aţi venit şi în acest an, învăluit în lumina lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc pentru a Vă ruga cu noi şi pentru noi. Vă adresăm invitaţia de a participa şi la concertul de colinde susţinut de corurile parohiei noastre, după ce aseară, la reşedinţa eparhială ele au prefaţat prin cele câteva colinde, programul din această seară”, a mai spus părintele paroh.

După săvârşirea Vecerniei a urmat concertul de colinde al Corurilor de copii, de tineret şi a celui mixt din parohie, la finalul căruia Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit pentru invitaţia făcută şi a felicitat membrii corurilor pentru interpretare.

“Am venit pentru a fi părtaşi la bucuria pe care Naşterea Domnului şi Moş Crăciun o aduce tuturor, dar mai ales copiilor. Ne gândim la Pruncul Iisus în iesle, la cântarea îngerilor, la darurile magilor în această zi când facem pomenirea Maicii Domnului, cea prin care a venit Darul întrupat la toată lumea,” a spus Înaltpreasfinţia Sa. “Crăciunul ne strânge pe toţi laolaltă, fiind sărbătoarea familiei, a copiilor, e sărbătoarea care ne bucură pe toţi, pe cei mici şi pe cei mai înaintaţi în vârstă. Suntem aci la o biserică aflată în construcţie, care prin arhitectura ei va fi una dintre cele mai frumoase pentru zona aceasta. Vă doresc tuturor sărbători fericite, Anul Nou să Vă aducă numai bine în case şi familii, Dumnezeu să ne ajute şi să ne binecuvinteze întru mulţi şi fericiţi ani”, a mai spus Înaltpreasfinţitul Timotei.

În final, Moş Crăciun a dăruit tuturor membrilor corurilor pachete cu dulciuri şi fructe, ca semn al bucuriei Naşterii Mântuitorului şi ca preţuire pentru frumuseţea cultului creştin ortodox adus în biserică prin cântările ei şi prin colindele strămoşeşti şi româneşti.

Pr. Mircea Bupte

CONSILIER SOCIAL