LUCRĂRILE CONSILIULUI ŞI ADUNĂRII EPARHIALE ALE ARHIEPISCOPIEI ARADULUI

La sfârşitul săptămânii trecute, pe parcursul a două zile, la reşedinţa arhiepiscopală şi la Centrul Eparhial din Arad s-au desfăşurat lucrările Consiliului şi ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului, ambele  organisme având pe ordinea de zi prezentarea şi analizarea Rapoartelor asupra activităţii administrativ bisericeşti, cultural- pastorale, economice şi de asistenţă social- filantropică din eparhie în anul 2012.

Şedinţa Consiliului Eparhial

Întruniţi în şedinţa anuală ordinară, sub preşedinţia Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, membrii aleşi ai Consiliul Eparhial, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi Părinţii Protopopi au avut ca principal punct pe ordinea de zi audierea, analizarea şi definitivarea Rapoartelor Generale ale Sectoarelor administraţiei eparhiale, în vederea prezentării acestora spre ratificare Adunării Eparhiale. În deschiderea lucrărilor Înalt Preasfinţitul Timotei a salutat pe cei prezenţi şi a subliniat importanţa acestei şedinţe de analiză şi bilanţ asupra unei activităţi desfăşurate pe parcursul unui an, cu concluziile şi măsurile ce se vor adopta pentru o activitate susţinută în viitor. Sub coordonarea Înalt Preasfinţiei Sale, lucrările s-au desfăşurat pe parcursul întregii zile.

Preacucernicul Părinte Traian Micoroi, consilier administrativ- bisericesc, a prezentat Raportul General asupra activităţii din Sectorul Administrativ-bisericesc: situaţia statistică a unităţilor şi a locaşurilor de cult din cuprinsul eparhiei, a personalului bisericesc deservent, după vechime şi grade profesionale de încadrare, activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului, activitatea liturgică, canonică, juridică şi disciplinară în cuprinsul eparhiei, situaţia numirilor, încadrării, completării posturilor clericale şi neclericale, viaţa monahală, alte probleme care intră în competenţa administrativ- bisericească.

Raportul anual al Sectorului Cultural-Educaţional a fost prezentat de către Preacucernicul Părinte dr. Vasile Pop, consilier cultural. În cele opt capitole ale Raportului a fost evidenţiată activitatea pastoral- misionară la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate şi parohii, desfăşurată sub sigla Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, activitatea educaţională în şcolile teologice ale eparhiei şi cea de predare a Religiei în şcoli, relaţiile interconfesionale, activitatea de perfecţionare în latura cultural-teologică prin editarea şi desfacerea lucrărilor teologice şi a cărţii religioase, activitatea mass-media, conservarea patrimoniului bisericesc cultural mobil şi imobil, activitatea bibliotecii şi arhivei eparhiale.

În Darea de Seamă asupra activităţii eparhiale sub aspect economic- financiar, Preacucernicul Părinte Teodor Faur, consilier economic, a supus analizei situaţia economică a eparhiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, administrarea imobilelor eparhiale, gestionarea întregului patrimoniu bisericesc la nivelul parohiilor, la protopopiate şi la Centrul eparhial. Au fost prezentate şi prelucrate situaţii concrete şi cazuri care au creat disfuncţionalităţi de ordin economic şi financiar şi s-au adoptat măsurile care s-au impus. O atenţie deosebită a fost acordată respectării disciplinei financiare la oficiile protopopeşti, în mod special achitării sarcinilor sociale asupra drepturilor salariale ale personalului bisericesc.

Activitatea eparhială din anul 2012 desfăşurată în Sectorul Social a fost cuprinsă în Raportul General prezentat de către Preacucernicul Părinte Mircea Bupte, consilier social. Au fost prezentate principalele coordonate ale unei preocupări susţinute în latura social-filantropică şi de caritate creştină: coordonarea activităţii de acordare a asistenţei religioase în instituţii bugetare, la protopopiate şi parohii, coordonarea proiectului POSDRU: Centrul de Incluziune Socială Arad,  a activităţilor şi proiectelor cu caracter caritabil, educaţional sau umanitar iniţiate în cadrul acestui Centru.

După epuizarea prezentării şi analizării Rapoartelor anuale ale Sectoarelor Consiliului Eparhial, şedinţa a continuat cu soluţionarea unor probleme curente care intră în competenţa acestui for deliberativ eparhial: ratificarea înfiinţării unor parohii, rearondarea altora, numiri şi transferări de personal bisericesc.

Şedinţa Adunării Eparhiale

În cea de a doua zi, sâmbătă, 19 ian a.c., în sala de lectură a bibliotecii Centrului Eparhial s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale, organul deliberativ suprem pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate, conform rânduielii statornicite, de slujba de Te-Deum, oficiată de către un sobor de preoţi în paraclisul ,,Sfânta Treime” al reşedinţei arhiepiscopale, la care a participat Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, înconjurat de membrii Adunării Eparhiale şi de cei ai Permanenţei Consiliului Eparhial.

În cuvântul rostit în deschiderea  lucrărilor, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preşedintele Adunării Eparhiale, după ce a salutat pe cei prezenţi, a prezentat, într-o retrospectivă sintetică, cele mai importante realizări administrative, cultural-pastorale, sociale şi economice  ale eparhiei care au marcat anul 2012, consacrat Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. În continuare, într-un excurs de o profundă consistenţă, cu conotaţii istorice, patristice şi culturale asupra contextului şi evenimentelor care au determinat promulgarea Edictului de la Milano şi asupra importanţei covârşitoare a Sfântului împărat Constantin cel Mare  pentru lumea creştină dar mai ales pentru contemporaneitate, pentru continentul european,  IPS Timotei a creionat câteva dintre coordonatele pe care se vor axa activităţile eparhiale din anul 2013, în  lumina programului- cadru elaborat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial consacrat sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, la împlinirea a 1700 de ani de la promulgarea Edictului de la Milano.

Din încredinţarea Preşedintelui Adunării Eparhiale, Preacucernicul Preot Iacob Bupte, vicar eparhial, a dat citire Raportului de Sinteză al activităţii sectoarelor administraţiei eparhiale pe anul 2012.

După citirea mesajelor îndătinate, de fiască ascultare şi conlucrare la întărirea vieţii bisericeşti, transmise din plenul Adunării Eparhiale, Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel  şi Înalt Preasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului şi a Procesului-Verbal al ultimei şedinţe, lucrările au continuat pe comisii: Administrativ-Bisericească, Cultural- Educaţională, Economică, Socială şi Comisia de  Validare. În cadrul comisiilor, după analizarea Rapoartelor Generale de activitate, au fost elaborate Proiectele de Hotărâri, cărora li s-a dat citire în plenul Adunării Eparhiale reunite. După luările de cuvânt ale: prof. univ. dr. Ardelean, ec. Iosif Matula, I. Micurescu şi Teodor Păiuşan,  asupra unor aspecte din conţinutul acestora, Proiectele de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie.

În încheiere Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a mulţumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru contribuţia adusă bunei desfăşurări a lucrărilor, cu îndemnul ca cele propuse să devină înfăptuire, spre folosul întregii eparhii.

 

 

SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA PARACLISUL SPITALULUI MUNICIPAL DIN ARAD

În Duminica după Botezul Domnului, preotul Dan Magda, bolnavii şi personalul medical de la Spitalul Clinic Municipal Arad, Secţia Boli Cronice precum şi credincioşii din zonă care vin să se roage în paraclisul, purtând hramul ,,Sfântul Arhidiacon Ştefan”, au avut bucuria duhovnicească de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a oficiat aici Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Lumina sărbătorilor sfinte” Îerarhul a tălmăcit pericopele Duminicii (Efeseni 4, Matei 4), legate de încheierea marilor praznice ale sfârşitului şi începutului de an, fiecare amintind evenimentele din planul lui Dumnezeu care prin însuşi acest fapt este providenţial, luminând calea împlinirii lui de către oameni, fiecare având darul său. ,,Dumnezeu este lumină şi oamenii tebuie să se poarte ca fii ai luminii care călăuzeşte mereu, sărbătorile creştine continuând să intensifice cât mai mult lumina din suflete şi să o răspândească în jur, spre câştigarea împărăţiei cerurilor (cf. Ioan 1 şi efeseni 5)”, a menţionat Înalt Preasfinţia Sa.

Aflat în imediata vecinătate a Centrului eparhial, imobilul care deserveşte unitatea spitalicească este proprietatea Arhiepiscopiei Aradului, construit în anul 1912, în timpul arhipăstoririi episcopului Ioan Ignatie Papp, pentru a servi ca internat diecezan al Şcolii de Fete. Situat în încintă, paraclisul existent aici este de aceiaşi vârstă cu spitalul şi, după anul 1990 a fost redat destinaţiei iniţiale, aceea de locaş de cult, fiind deservit de preoţii cu activitate social- caritativă care deservesc spitalele municipiului Arad. La fiecare început de an Înalt Preasfinţitul Timotei a inclus în itinerarul pastoral o vizită canonică la acest aşezământ legat dintru început  de eparhia arădeană. Pentru osteneală, dar şi pentru permanenta purtare de grijă, părintele Dan Magda, deservent al acestei unităţi sanitare, a mulţumit chiriarhului în nume personal al conducerii şi  al credincioşilor prezenţi.

 

 

Sărbătoarea Bobotezei prăznuită la Arad

În ajunul marii sărbători a Botezului Domnului, Înaltpreasfinţitul Timotei Arhiepiscopul Aradului a oficiat Slujba Aghesmei celei Mari la Mănăstirea Sf. Simion Stâlpnicul din minicipiul Arad, înconjurat de soborul ieromonahilor şi diaconilor mănăstirii. În seara zilei, Înalt Peasfinţia Sa a participat la slujba Vecerniei cu Litie în biserica Parohiei Arad- Centru.

În ziua de Bobotează, ÎPS Timotei, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor a oficiat Sfinta Liturghie arhierească, şi Sfinţirea cea Mare a Apei la catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din municipiul Arad. La timpul cuvenit Înaltpreasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură sub titlul ,,Glasul Domnului” explicând în lumina citirilor Apostolului şi Evangheliei praznicului, (Tit 2, Matei 3) conţinutul unor imne ale slujbei Aghesmei celei Mari, în sensul primirii de către credincioşi a darurilor Sfântului Duh , revărsate peste întreaga făptură prin botezul Mântuitorului sau arătarea Sa în lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Însuşi, întărit prin glasul Părintelui Său şi adeverit prin sălăşluirea Sfântului Duh. prin care toate s- au făcut. A fost reamintit cuvântul profetului (Isaia 11), trăit acum spre împărtăşirea din ceea ce este dumnezieiesc, prin epifania sau arătarea Sfintei Treimi, în numele căreia se săvârşeşte şi Botezul mântuitor, iar cei botezaţi trebuie să aibe răspunsul cuvenit la chemarea glasului Domnului.

Credincioşii au participat cu multă evlavie, într-o ordine desăvârşită,  la sfinţirea apei şi au dus la casele lor apa sfinţită pentru a împărtăşi tuturor bucuria acestui mare praznic.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către Corul Catedralei Arhiepiscopale, sub conducerea diac. Laviniu Morariu.

În ziua prăznuirii ,,Soborului Sfântului Ioan Botezătorul”, Chiriarhul a luat parte la Sfânta Liturghie în biserica parohiei  Arad- Centru, Catedrala veche din Arad.

 

 

SLUJIRI ARHIEREŞTI ARĂDENE LA CUMPĂNA DINTRE ANI

În ultima duminică a anului care a trecut Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită canonică în parohia Sântana I din cadrul Protopopiatului Arad, păstorită de către părintele Eftimie Dobrean. În biserica parohială purtând hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa enoriaşilor. La momentul cuvenit Înalt Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt de învăţătură cu titlul ,,Ecoul colindelor” în care a arătat că Duminica după Naşterea Domnului reia citiri sfinte anterioare, Apostolul (Galateni1), din Duminica a XX-a după Rusalii-  învierea fiului văduvei din Nain, cu menţionarea unor personalităţi apropiate Domnului: Proorocul David, „al lui Dumnezeu părinte”, dreptul Iosif, ocrotitorul Maicii Domnului şi Sfântul Iacob ,,ruda Domnului”, ca şi Evanghelia zilei a doua a Crăciunului, cu relatarea uciderii pruncilor din Betleem, cu texte sugestive pentru ceea ce înseamnă grija deosebită faţă de cei mici sau tineri, apărarea lor de orice primejdii pe multiplele planuri ale vieţii şi cultivării totodată a ceea ce îi face folositori societăţii actuale şi viitoare. „Imnografia şi iconografia sărbătorii încă oferă, prin elementele preluate din tradiţie, îmbogăţirea substanţială a conţinutului colindelor şi datinilor care se adresează nu doar raţiunii ci şi simţirii creştine menite să stăruie mereu prin voinţa sinceră la călăuzirea tuturora spre împlinirea mai binelui în familie, obşte şi lume”, a arătat IPS Timotei.

În noaptea dintre ani, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în mijlocul clerului şi credincioşilor prezenţi în număr mare la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.  Respectând hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Slujba la trecerea dintre ani, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a săvârşit slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos urmată de rugăciunile de mulţumire. IPS Sa a ţinut să felicite pe cei prezenţi pentru intrarea în noul an cu îndemn la rugăciune pentru îndreptarea celor greşite şi pentru dobândirea celor de folos.

În ziua de Anul Nou IPS Arhiepiscop Timotei a oficiat Liturghia Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din oraşul de reşedinţă. În cuvântul adresat credincioşilor, sub titlul ,,Făptura cea nouă”, după Galateni 6, a lămurit însemnătatea praznicului în contextul citirilor biblice (Coloseni 2, Luca 2), în Vechiul Testament semn al legăturii omului cu Dumnezeu, iar pentru Noul Testament, prefigurarea Botezului în numele lui Iisus Hristos Domnul, subliniind că la un astfel de moment se punea şi numele pruncului, fapt care însuşi are o semnificaţie legată existenţa celui ce îl poată; de exemplu Sfântul Vasile cel Mare, pomenit în această zi, are ca nume tâlcuirea de „împărat”, amintind astfel slava împărăţiei lui Dumnezeu. ,,Înoirea anului civil coincizând nu întâmplător cu praznicul, primeşte o pecete bisericească îndreptând viaţa spre împlinirea planului  lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. ,,Nu actul ritual al circumciziunii după Lege, ci făptura cea nouă cu harul lui Dumnezeu este hotătâtoare pentru mântuirea care cere conlucrarea creştinului spre tot binele” a spus IPS Sa.

În seara zilei, la reşedinţa chiriarhală a avut loc îndătinate Recepţie de Anul Nou, oferită de către Inalt Preasfinţitul Timotei preoţilor şi credincioşilor. În cadrul recepţiei Părintele Teodor Faur, Consilier economic la Centrul Eparhial a prezentat un bilanţ al activităţii eparhiale sub îndrumarea chiriarhului, la care ÎPS Timotei a răspuns cu cuvinte de felicitare pentru toţi ostenitorii, cu îndemnul reluării şi perpetuării, la parohii în mod special, al bunului obicei de a prezenta în ziua de Anul Nou în faţa păstoriţilor un bilanţ sintetic al activităţilor din parohie.

SĂRBĂTOARE DUHOVNICEASCĂ ÎN PAROHIA ŞOFRONEA

Ziua de 25 noiembrie 2012, a fost o zi de aleasa sărbatoare pentru Parohia Şofronea, Protopopiatul Arad.  Înalt Prea Sfintitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a efectuat aici o vizită canonică, săvârşind sfânta Liturghie, în cadrul căreia le-a împărtăşit celor prezenţi părinteşti învăţături duhovniceşti. Chiriarhul a fost bucuros să constate prezenţa unui mare număr de copii, dintre carte mulţi s-au cuminecat. Un grup de elevi ai Şcolii Generale Virgil Iovănaş, din Şofronea a sustinut un concert de colinde sub îndrumarea profesoarei de  religie şi cu sprijinul direcţiunii şcolii.

Ziua liturgică a continuat cu un alt eveniment religios, oficierea Tainei Sf. Maslu de către preoţii Cercului misionar Pecica, coordonaţi, din încredinţare chiriarhală de către preotul Mihai Ineoan. Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Preotul paroh Marian Han, în numele enoriaşilor parohie a adus calde mulţumiri tuturor celor ce au făcut posibilă sărbătoarea duhovnicească a parohiei, în frunte cu ÎPS Arhiepiscop Timotei.

 

 

Comuniune liturgică la Parohia Ineu

Duminica a XXX-a după Rusalii a fost pentru comunitatea creştin-ortodoxă de la biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Ineu o zi de înălţare spirituală şi de comuniune liturgică între membrii a două parohii arădene. Corul bisericesc al Parohiei Horia, condus de doamna preoteasă Murg Adela şi însoţit de preotul paroh Murg Adrian, a răspuns cu multă căldură sufletească invitaţiei adresate de către preotul paroh Ardelean Cristian de a fi prezenţi în mijlocul credincioşilor de la Parohia Ineu.

Corul de la Horia a intonat cu multă virtuozitate răspunsurile la Sfânta Liturghie după notaţia compozitorului Trifon Lugojan armonizată pe mai multe voci. La momentul cuvenit, coriştii au interpretat frumoasa priceasnă „Spune-mi mie Doamne” şi mai multe colinde tradiţionale, specifice perioadei Postului Naşterii Domnului, dintre care amintim: „Mare minune”, „În seara de Moş Ajun”, „Nouă azi ne-a răsărit” şi „Praznic luminos”.

Cuvântul de învăţătură desprins din Evanghelia duminicală despre „Dregătorul bogat şi păzirea poruncilor” (Luca 18,18-27) a fost rostit de către părintele Murg Adrian, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Acesta a vorbit despre păzirea poruncilor divine atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, ca mijloc de lucrare şi dobândire a mântuirii şi cale spre cunoaşterea lui Dumnezeu. Astfel, a făcut referire la cuvintele psalmistului David (Ps. 118) care arată căutarea omului după Dumnezeu şi aflarea voii Lui în poruncile pe care Le-a dat.

Exemplul desăvârşit de păzire a poruncii Tatălui ceresc a fost Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, care a dat ucenicilor Săi porunca iubirii faţă de aproapele, ca dovadă a iubirii faţă de Dumnezeu: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui… Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu” (Ioan 15,10,12). Păzirea poruncilor divine este expresia credinţei lucrătoare prin iubire şi calea către cunoaşterea lui Dumnezeu. De aceea, Sf. Marcu Ascetul spune că „Hristos este ascuns în poruncile Sale” şi cu cât omul reuşeşte să împlinească mai mult porunca şi voia dumnezeiască, cu atât se apropie mai mult în cunoaştere şi iubire faţă de Acesta.

După încheierea predicii, o mulţime de copii şi elevi însoţiţi de profesorii de religie de la Liceul „Mihai Viteazul” din Ineu s-au împărtăşit cu dumnezeieştile şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos.

La finalul Sf. Liturghii, părintele paroh Ardelean Cristian le-a mulţumit invitaţilor de la Horia, în numele credincioşilor de la Ineu şi a preotului co-slujitor Turean Dan, pentru  bucuria frăţească prilejuită de acest eveniment invitându-i totodată şi la o agapă creştinească.

Slujiri Arhiereşti la Praznicul Naşterii Domnului în Arad

La Catedrala Arhiepiscopală ,, Sfânta Treime” din Arad

La Praznicul Naşterii Domnului Înalt Preasfinţitul Timotei Arhiepiscopul Aradului a oficiat Sfânta Liturghie, la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În prezenţa a mii de credincioşi partipanţi la sfânta slujbă, în cuvântul de învăţătură, Înalt Preasfinţia Sa a explicat citirile Praznicului (Galateni 4, Matei 2), făcând legătura dintre planurile lucrării dumnezeieşti, al Creaţiei, al Providenţei şi al Desăvârşirii, stăruind asupra Apostolului  zilei privind înfierea noastră prin har, robul devenind fiu şi moştenitor al împărăţiei cerurilor, urmând Fiului Omului, totodată Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Catedralei arhiepiscopale condus de Diaconul Laviniu Morariu.

În aceeaşi atmosferă de praznic, în după-amiaza zilei de Crăciun Înalt Preasfinţia Sa a participat la slujba de Vecernie, împărtăşind celor prezenţi părinteşti binecuvântări.

 

La Catedrala Veche ,, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”

A doua zi de Crăciun, la sărbătoarea Soborului Maicii Domnului şi a Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala Veche din municipiul Arad, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor de la Parohia Arad- Centru. La momentul cuvenit, în cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţia Sa a tâlcuit citirile Apostolului şi Evangheliei zilei, subliniind, mai ales în contextul Apostolului(Evrei 2), lucrarea mântuirii prin jertfa Mântuitorului la care se face părtaş fiecare creştin, Maica Domnului şi sfinţii mijlocind spre împlinire, despre rolul femeii creştine, a mamelor în special, în educarea copiilor şi tineretului în duh creştin, istoria biblică şi cea bisericească consemnând cele pilduitoare spre învăţătură şi zidire.

 

La Mănăstirea Arad- Gai

În ziua prăznuirii Sfântului Arhidiacon Ştefan, Înalt Preasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Arad- Gai, în prezenţa soborului maicilor şi surorilor şi a unui mare număr de pelerini. Chiriarhul a vorbit celor prezenţi despre mărturiile şi martiriile creştine ale primelor veacuri privind Persoana Mântuitorului, cu referire specială la cuvântarea şi martiriul Arhidiaconului Ştefan (Faptele Apostolilor 7).

 

 

„Scoală gazdă bună scoală nu mai sta / Că venim acuma a vă colinda”

Odată cu sărbătoarea Crăciunului se afirmă şi vremea colindelor. Una dintre acestea chiar glăsuieşte aşa: “Am ajuns ziua cea sfântă, / Când colindele se cântă”. Bucuria pe care o simțim în aceste zile de praznic se naște din mesajul transmis de colindele noastre românești, că „astăzi S-a născut Cel făr` de-nceput”, Domnul nostru Iisus Hristos. Această bucurie este şi mai deplină atunci când vechile tradiţii specifice neamului românesc nu sunt uitate ci sunt aduse în actualitate. Astfel în parohia Baia, din protopopiatul Lipova, s-a încercat o aducere aminte şi, o revigorare a vechilor tradiţii, a mersului cu steaua şi a colindătorilor, specifice acestor locuri mioritice.

Sub îndrumarea doamnei preotese Ioana Moţ şi sub atenta îngrijire a preotului paroh Raul Moţ, s-au adunat copii de diferite vârste din satele Baia şi Slatina de Mureş, aparţinătoare parohiei Baia şi împreună au pornit pe drumul colindelor şi al vestitorilor stelei de la răsărit pentru a aduce bucurie şi lumină în casele celor care cu mare drag i-au primit.

Pentru început colindătorii şi vestitorii stelei s-au oprit în ajunul Naşterii Mântuitorului Hristos la primăriile Varădia de Mureş şi Bârzava aducând aici vestea cea bună domnilor primari Mircea Miclea şi Gabriel Faur, precum şi tuturor celor prezenţi. Colindătorii s-au întors apoi în satul Baia, fiind primiţi cu mare bucurie în toate casele şi fiind şi răsplătiţi cum se cuvine.

În ziua praznicului Naşterii Domnului colindătorii au fost prezenţi, pentru început în biserica cu hramul „Înălţarea Domnului” din Slatina de Mureş unde, după Sfânta Liturghie, au încântat prin vocile lor tinere pe credincioşii prezenţi în număr foarte mare în biserică. Şi dacă tot au cântat „Noi colinda o gătăm / Şi colacul aşteptăm / Un colac ori un covrig / Gazdă, dă-mi că mor de frig”, gazdele s-au văzut nevoite să răspundă afimativ cererii lor şi astfel l-au invitat pe Moş Crăciun pentru a împărţii cadouri tuturor copiilor prezenţi. Şi bucuria colinzilor a mers şi mai departe în această zi de mare praznic, copii continuând să ducă vestea cea bună a Naşterii Domnului la toate casele din Slatina de Mureş unde au fost primiţi de gazde cu braţele deschise.

Ultimul loc în care colindătorii şi vestitorii stelei de la răsărit au poposit a fost în biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” din satul Baia în a doua zi de praznic unde, după Sfânta Liturghie au rostit pentru ultima dată în acest an cuvintele colindei care spune: „Dumnezeu din humă / Spre noi se îndrumă / Vine iar, s’apuce / ’ndurător spre cruce”.

La finalul acestui drum lung pe care tinerii colindători l-au parcurs au fost deopotrivă de bucuroşi de colină: gazdele care au primit colindătorii cu uşile deschise şi cu lacrimi în ochi, aducându-şi aminte de tinereţile lor când erau ei cei care colindau şi micii colindători care la finalul celor trei zile obositoare s-au hotărât să doneze cea mai mare parte a banilor primiţi bisericii spre a fi folosiţi în scopuri social-caritabile.

 

 

Bucurii de Crăciun la Arad- Micalaca Veche

Duminica dinaintea Naşterii Domnului a adus aleasă bucurie în sufletele credincioşilor parohiei Arad Micălaca Veche II prin aceea că Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit prima Sfântă Liturghie în biserica nou construită, cu hramul “Naşterea Domnului”, dorind ca în acest fel să fie marcat hramul sfintei biserici, în duminica cea mai apropiată de Crăciun. În cuvântul de învăţătură rostit, Înalt Preasfinţitul Timotei a arătat că tâlcuirea citirilor zilei, potrivit cazaniilor Duminicii Părinţilor după trup ai Mântuitorului, se temeluieşte pe cuvintele:,, Iată Acesta este pus spre căderea şi spre ridicare multora”(Luca 2, 34), în sensul că Dumnezeu este prezent pururea în viaţa creştină şi din darurile Sale se împărtăşesc   generaţii, doar că acestea trebuie să vadă lumina ce străbate veacurile spre cunoaşterea adevărului; în frumuseţea datinilor de Crăciun trebuie desluşit miezul duhovnicesc, nerămânând doar la cel pământesc, pământul se uneşte cu cerul spre slava lui Dumnezeu şi bunăvoirea între oameni.

Chiriarhul Aradului a felicitat preoţii parohiei: Iacob Bupte şi Mircea Bupte pentru realizările frumoase în plan economic şi social- pastoral, cât şi pe membrii formaţiilor corale parohiale – “Vestitorii” şi “Naşterea Domnului” pentru recentele premii obţinute prin participarea la Festivalul Internaţional de la Praga, 30 nov – 01 dec 2012.

Credincioşii prezenţi au avut bucuria de a fi părtaşi la finalizarea campaniei umanitare “Dăruieşte şi tu, un copil va zâmbi de Crăciun”, în urma căruia 50 copii din parohie, provenind din familii nevoiaşe, au primit astăzi pachete în valoare de 100 lei, conţinând alimente, dulciuri şi articole de igienă personală. Reuşita acţiunii s-a datorat coordonatorului, prof Carmen Crişan şi tuturor profesorilor, educatoarelor şi elevilor – peste 120 la număr – implicaţi în proiect, din Colegiul Economic Arad, Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta Arad, Liceul tehnologic Francisc Neuman şi Grădiniţa cu program normal nr.11 Arad. Credincioşii parohiei au fost colindaţi de tineri din  Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Arad, care au fost răsplătiţi cu dulciuri specifice Praznicului Naşterii Domnului.

În finalul vizitei pastorale părintele paroh Iacob Bupte, vicar eparhial a mulţumit  ÎPS Timotei pentru vizita făcută, cât şi pentru permanenta părintească purtare de grijă.