Hotărârea Sfântului Sinod nr. 892 din 24 februarie 2010: Trecerea unui cleric, a personalului monahal sau a absolvenţilor de teologie într-o altă eparhie sau jurisdicţie canonică; organizarea pelerinajelor.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 11 februarie 2010, a luat în examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu necesitatea completării hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind trecerea unui cleric într-o altă eparhie din Biserica Ortodoxă Română sau în jurisdicţia canonică a unei alte Biserici Ortodoxe, cu prevederi privind personalul monahal, absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic din România, precum şi în legătură cu organizarea pelerinajelor.

În referatul Cancelariei Sfântului Sinod este semnalată înmulţirea, în ultima vreme, a cazurilor unor monahi (hirotoniţi sau nehirotoniţi) care părăsesc mănăstirile de metanie din ţară pentru a pleca fie în Muntele Athos, fie la mănăstiri dintr-o eparhie aparţinând altei Biserici Ortodoxe canonice, fără aprobarea Chiriarhului şi fără acordul Patriarhului României.

De asemenea, din referatul prezentat, rezultă că mai sunt cazuri de ieşire din jurisdicţia eparhiilor din Patriarhia Română cu încălcarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 2844/2008 semnalate Patriarhiei Române cu adresa nr. 2021/4 februarie 2010 de către Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, privind pe Pr. Aurel Popescu şi Diac. Cristian Popescu, care au trecut din Arhiepiscopia Timişoarei în jurisdicţia Mitropoliei Belgiei (Patriarhia Constantinopolului), cu carte canonică din partea IPS Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, dar fără acordul Patriarhului României.

Având în vedere că este necesar ca Sfântul Sinod să-şi exprime preocuparea în scopul limitării acestor cazuri şi pentru prevenirea unor manifestări de neascultare şi abateri disciplinare care au un impact negativ asupra stării generale a clerului şi monahismului nostru, precum şi asupra vieţii bisericeşti în general.

Ţinând seama că în urma hotărârii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 8 ianuarie 2010, Cancelaria Sfântului Sinod, în acord cu prevederile art. 88 Iit. q) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a făcut o serie de propuneri de completare a hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod.

Luând act că în ultima perioadă de timp, ierarhii din ţară şi din afara graniţelor ţării au semnalat Patriarhiei Române existenţa a numeroase cazuri de tineri absolvenţi de instituţii de învăţământ teologic din România care, fie după stagii de studii în străinătate, fie prin părăsirea ţării, solicită hirotonia atât pentru parohii aparţinând eparhiilor ortodoxe române, cât şi pentru parohii arondate altor jurisdicţii canonice din afara graniţelor ţării.

Constatând că această problemă a statutului tinerilor teologi care au studiat în instituţii de învăţământ teologic din România şi a raporturilor lor canonice cu eparhia care i-a recomandat la studii şi cu Patriarhia Română nu a fost reglementată printr-o hotărâre a Sfântului Sinod, fiind necesare măsuri clare pentru evitarea unor situaţii neplăcute, inclusiv prin completarea hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod, aşa cum a propus Cancelaria Sfântului Sinod.

Întrucât, în legătură cu pelerinajele ierarhilor, clericilor, monahilor şi monahiilor la locurile sfinte ale Ortodoxiei din afara graniţelor ţării, aflate în alte jurisdicţii canonice ortodoxe, în ultima perioadă de timp au existat situaţii în care cei care au participat la aceste pelerinaje au întâmpinat neajunsuri, deoarece nu au prezentat acordul Patriarhiei Române, astfel că şi în această problemă se impune completarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 2844/2008;

În urma discuţiilor care au avut loc. pe marginea referatului prezentat de Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină, din care au fost reţinute următoarele propuneri de completare: în cazul clericilor (de mir sau din cinul monahal) care părăsesc eparhiile Patriarhiei Române fără aprobarea chiriarhului şi acordul Patriarhiei Române, să li se aplice pedeapsa caterisirii de către eparhia pe care o părăsesc; să se adreseze IPS Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului îndemnul de a retrage, în termen de o lună, cartea canonică dată Pr. Aurel Popescu şi Diac. Cristian Popescu pentru trecerea în altă jurisdicţie ortodoxă, fără aprobarea Patriarhului României, cu precizarea că pe viitor, ierarhii care nu respectă prezenta hotărâre sinodală vor răspunde în faţa Sfântului Sinod; necesitatea ca, la începutul anului 2010, proclamat de Sfântul Sinod „Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti în Patriarhia Română”, în contextul aniversării a 125 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală şi a 85 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, ierarhii Sfântului Sinod să adreseze un Apel de suflet către toţi clericii şi mirenii ortodocşi români din afara graniţelor ţării, aflaţi – fără binecuvântare – în alte Biserici Ortodoxe surori sau în structuri bisericeşti necanonice, de a reveni în comuniune directă cu Biserica Mamă, adică în jurisdicţia canonică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

Ca urmare a votului exprimat cu unanimitate, plenul Sfântului Sinod a hotărât:

• Aprobă ca, ţinând seama de propunerile formulate de Cancelaria Sfântului Sinod, textul hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod, să fie completat şi reformulat, după cum urmează:

1. În spiritul prevederilor art. 10 alin. (6) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, potrivit cărora „Hotărârile organismelor centrale deliberative şi executive sunt obligatorii pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română”, toţi chiriarhii Bisericii Ortodoxe Române vor aplica hotărârea Sfântului Sinod nr. 2891/2007, în spiritul şi litera ei, completată şi reformulată astfel:

a. Cartea canonică de ieşire a unui cleric (de mir sau din cinul monahal) din Patriarhia Română se va emite de către chiriarhul român, la solicitarea unui ierarh străin, aparţinând unei jurisdicţii canonice ortodoxe, numai cu acordul Patriarhului României;

b. Clericul (de mir sau din cinul monahal) care primeşte Cartea canonică pentru intrarea într-o eparhie aparţinând altei Biserici Ortodoxe canonice nu poate sluji decât în cadrul comunităţilor acelei jurisdicţii străine, nu şi în comunităţi ortodoxe române aflate în respectivele eparhii ortodoxe;

c. Monahii care doresc sa plece din diferite eparhii ortodoxe române din ţară şi din afara graniţelor ţării în Muntele Athos sau în mănăstiri dintr-o eparhie aparţinând altei Biserici Ortodoxe canonice au îndatorirea canonică de a obţine, în prealabil, aprobarea scrisă a chiriarhului român, la solicitarea unui ierarh străin, aparţinând unei jurisdicţii canonice ortodoxe, numai cu acordul Patriarhului României:

d. Ierarhii din eparhiile aparţinând Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor României vor aduce la cunoştinţa Patriarhiei Române schimbarea statutului oricărui cleric sau student aflat la studii în străinătate, pentru evidenţă şi în vederea evitării unor situaţii tensionate între Bisericile Ortodoxe surori.

e. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic ortodox din România pot solicita hirotonia pe seama unei comunităţi ortodoxe române aflate în eparhiile ortodoxe române din afara graniţelor ţării, numai cu aprobarea scrisă a chiriarhului român care i-a acordat binecuvântarea de studii si cu acordul Patriarhului României.

In „Jurământul” pe care absolvenţii facultăţilor de teologie ortodoxă din Patriarhia Română îl depun la încheierea studiilor, să fie prevăzut faptul că aceştia vor putea trece în jurisdicţia altei Biserici Ortodoxe canonice numai cu recomandarea chiriarhului lor şi cu aprobarea Patriarhului României.

2. Delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române vor discuta cu Bisericile Ortodoxe surori pentru realizarea unor înţelegeri în plan pastoral-misionar, în vederea asigurării unei pastor aţii adecvate pentru românii ortodocşi din ţările şi Bisericile respective.

3. Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române este îndatorat să solicite de la eparhiile Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din afara graniţelor ţării lista cu studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic din Româniacare au plecat la studii în străinătate, cu sau fără binecuvântarea chiriarhului şi, pe cât este posibil, statutul actual al acestora, precum şi să comunice către facultăţile de teologie ortodoxă din Patriarhia Română hotărârea de completare a „Jurământului”, potrivit prezentei hotărâri a Sfântul Sinod.

4. Ierarhii care doresc să meargă în pelerinaj în diferite locuri sfinte ale Ortodoxiei din afara graniţelor ţării, trebuie să aibă scrisoare de recomandare din vartea Patriarhului României, pentru a evita situaţii neplăcute în raport cu Bisericile Ortodoxe canonice.

5. Clericii, monahii şi monahiile care doresc să meargă în pelerinaj în diferite locuri sfinte ale Ortodoxiei din afara graniţelor ţării trebuie să aibă recomandarea protopopului (stareţului/ei) şi aprobarea Chiriarhului locului, urmând ca pelerinajele să se organizeze, în principiu, numai prin intermediul birourilor de pelerinaje ale Patriarhiei Române sau ale eparhiilor.

6. Clericilor (de mir sau din cinul monahal) care părăsesc eparhiile Patriarhiei Române fără aprobarea chiriarhului şi fără acordul Patriarhiei Române li va aplica pedeapsa caterisirii de către eparhia pe care o părăsesc.

7. întrucât se constată că IPS Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului a emis o carte canonică în condiţii care contravin hotărârii Sfântului Sinod nr. 2844/2008 privind trecerea unor clerici ortodocşi români în alte jurisdicţii ortodoxe fără aprobarea Patriarhului României, i se adresează îndemnul de a retrage în termen de o lună cartea canonică dată Pr. Aurel Popescu şi Diac. Cristian Popescu de trecere în altă jurisdicţie ortodoxă fără aprobarea Patriarhului României, cu precizarea că, pe viitor, ierarhii care nu respectă prezenta hotărâre sinodală vor răspunde în faţa Sfântului Sinod.

8. Aprobă ca, la începutul anului 2010, proclamat de Sfântul Sinod „Anul omagial al Crezului Ortodox şi alAutocefaliei româneşti în Patriarhia Română”, în contextul aniversării a 125 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală şi a 85 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, ierarhii Sfântului Sinod să adreseze un Apelde suflet către toţi clericii şi mirenii ortodocşi români din afara graniţelor ţării, aflaţi – fără binecuvântare – în alte Biserici Ortodoxe surori sau în structuri bisericeşti necanonice, de a reveni în comuniune directă cu Biserica Mamă, adică în jurisdicţia canonică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi care a fost dat publicităţii cu titlul „Apel launitate şi demnitate românească” (pe site-ul Patriarhiei Române www.basilica.ro.

Aducându-Vă la cunoştinţă această hotărâre a Sfântului Sinod, rugăm binevoiţi a lua măsurile necesarepentru punerea în aplicare şi publicarea în presa eparhială în vederea cunoaşterii şi respectării acesteia de către cler,monahi şi instituţiile de învăţământ din cuprinsul eparhiei.