Temeiuri biblice şi patristice pentru precinstirea Maicii Domnului

Astfel s-a numit tema consfătuirii preoţilor aparţinători Cercului misionar Buteni, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de preacucernicul părinte Ciucur Marinică. Întâlnirea a avut loc în Parohia Ortodoxă Prunişor, în data de 15 august 2011, când Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte Praznicul Adormirii Maicii Domnului.

După ce s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, preacucernicul preot Mihail Popa a ţinut un folositor cuvânt de învăţătură, arătând cât de binecuvântată este ţara noastră că este considerată grădina Maicii Domnului. Deasemenea a expus câteva temeiuri biblice şi patristice pentru cultul supravenerării Maicii Domnului.

La încheierea serviciului liturgic, preotul paroh Alexandru Botea a mulţumit pentru jertfa şi strădania tuturor de a participa la această Sfântă Taină a Maslului. Fiind un frumos moment aniversar, preotul paroh împlinind 30 de ani de misiune şi slujire preoţească, fraţii preoţi împreună cu credincioşii parohiei au cântat un sincer „La mulţi ani”, urând acestuia misiune şi slujire preoţească bineplăcută înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor în continuare.

După săvârşirea Sfintei Taine a Maslului, referatul cu tema amintită mai sus, a fost susţinut de către preacucernicul părinte Mihail Popa. În susţinerea referatului, părintele a arătat că „învăţătura despre Sfânta Fecioară Maria stă în legătură cu învăţătura despre Iisus Hristos şi cea despre mântuirea neamului omenesc.

Sfânta Fecioară Maria ocupă în cultul Bisericii Ortodoxe un loc de frunte, înaintea tuturor făpturilor văzute şi nevăzute, fiind cinstită în mod deosebit, mai presus decât toţi sfinţii şi decât sfinţii îngeri, tocmai pentru faptul că prin naşterea după trup a Mântuitorului, ea este făp­tura umană cea mai pătrunsă de Duhul Sfânt, dumnezeirea însăşi sălăşluindu-se în ea atunci şi pururea”.

„Biserica Ortodoxă acordă Sfintei Fecioare Maria, în cadrul cul­tului, o cinstire deosebită care izvorăşte din prerogativele ei, de Născă­toare de Dumnezeu şi Pururea-fecioară, această cinstire fiind sporită de curăţia trupească şi sufletească a Sfintei Fecioare. Toate acestea îndreptăţesc pe deplin Biserica Ortodoxă de a denumi pe Sfânta Fecioară drept „Prea Sfânta” şi „Preacurata”.

Prin cuvintele „fie mie după cuvântul tău” (Luca 1, 38) are loc zămislirea de la Sfântul Duh, înce­putul întrupării şi al mântuirii, ca la „plinirea vremii” apoi să nască după trup pe Cel care avea să restabilească comuniunea harică dintre om şi Dumnezeu, întreruptă prin păcat. Ea este cea mai apropiată de Iisus Hristos, prin această unitate strânsă dintre Maică şi Fiu, ceea ce îndreptăţeşte cinstirea ei mai presus decât sfinţii îngeri şi decât toţi sfin­ţii, exprimată şi în cuvintele imnului liturgic: „Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii”.

Cinstirea deosebită a Sfintei Fecioare îşi are justificarea şi în nu­meroasele mărturii ale Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii. Încă din vechime, în duh profetic fiind, psalmistul aduce laudă Sfintei Fecioare Maria pentru vrednicia şi măreţia de care se va învrednici de la Dumnezeu, Sfânta Fecioară fiind împărăteasa ce sta de-a dreapta lui Hristos, numele ei fiind pomenit în tot neamul, iar toate popoarele o vor lauda (Psami 44, 11, 20-21).

Dumnezeu Însuşi a proslăvit-o din clipa alegerii de a fi mijlo­citoare a întrupării Fiului Său, exprimată în mărturia îngerului Gavriil, care o asigură că s-a învrednicit de alegerea divină pentru că „a aflat har la Dumnezeu” (Luca 1, 30). Acelaşi înger o cinsteşte după cuviinţă (Luca 1, 28), după cum este cinstită în mod deosebit şi de Elisabeta, mama sfântului Ioan Botezătorul (Luca 1, 42-43). Însuşi Mântuitorul ara­tă cinstea cuvenită Maicii Sale, când o ascultă şi i Se supune în timpul copilăriei la Nazaret (Luca 2, 51), când îi împlineşte rugămintea la nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 3-10), sau când fiind răstignit pe cruce îi poartă de grijă, încredinţând-o ucenicului Său, Ioan (Ioan 19, 26-27).

Au participat la întâlnire preoţii: Ciucur Marinică (Buteni), Popa Mihail (Sebiş II), Veselie Nistor (Chisindia), Stan Stănel (Cuied), Botea Alexandru (Prunişor), Petcuţ Flavius (Cărand), Radeş Mihai (Revetiş) şi Traian Pui (Paulian). La sfârşit cu toţii au luat parte la o îmbelşugată agapă frăţească. Următoarea întâlnire a preoţilor din acest cerc pastoral – misionar va avea loc în luna septembrie, în Parohia Revetiş.