„Biserica și Școala din sufletul meu ” – Concurs naţional d e creaţie

„Biserica și Școala din sufletul meu ”

Concurs naţional de creaţie

Organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

CUPRINS

 1. INTRODUCERE
 2. DESCRIEREA CONCURSULUI
 3. Argument
 4. Contextul concursului
 5. Scopul concursului
 6. Tema concursului şi modalităţile de abordare
 7. Condiții de participare
 8. Evaluarea lucrărilor
 9. Premierea echipelor câștigătoare
 10. Etapele desfășurării concursului

III. ASPECTE ORGANIZATORICE

 1. Echipa de organizare
 2. Parteneri

2.1. Eparhiile și protopopiatele din cuprinsul Patriarhiei Române

2.2. Ministerul Educației Naționale

2.3. Centrul de Presă „Basilica”

 1. REZULTATE AŞTEPTATE ŞI IMPACTUL CONCURSULUI
 2. EVALUAREA CONCURSULUI
 3. ANEXE

Anexa 1: Fişă de evaluare individuală

Anexa 2: Fişă de evaluare colectivă

„Biserica și Școala din sufletul meu ”

Concurs naţional d e creaţie

 1. INTRODUCERE

Concursul național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu” este organizat cu

binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii

Ortodoxe Române (Temei nr. 8319 /03.11.2015), de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în perioada 15 decembrie 2015 – 21 mai 2016.

Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea Concursului de creaţie

„Biserica și Școala din sufletul meu”, care se adresează copiilor participanţi la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Național „Hristos împărtășit copiilor”, preoţilor coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie și tuturor celor care contribuie la sădirea Cuvântului lui Dumnezeu în inima copiilor.

 1. DESCRIEREA CONCURSULUI
 2. Argument

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2016, în Patriarhia Română, să fie declarat Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al

tipografilor bisericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016).

Între manifestările culturale, programate cu prilejul anului omagial, Sectorul teologiceducațional

organizează Concursul naţional de creație „Biserica și Școala din sufletul meu”.

Studiile şi rapoartele de specialitate1 confirmă faptul că flexibilizarea programelor de educație

în care să fie implicate deopotrivă şcoala, familia, şi comunitatea (implicit Biserica) reduc considerabil factorii de risc în părăsirea școlii şi cresc şansele reintegrării școlare a copiilor aflaţi în dificultate.

Biserica, prin parohiile sale, deţine cea mai extinsă reţea instituţională din ţară putând contribui major la implemenatarea unor programe de educație inovative.

Pentru a crea condiţii optime învăţării multe dintre statele lumii construiesc şcoli pe care

încearcă să le doteze cu cele mai bune materiale didactice. Pe deasupra, remuneraţia întregului

personal încadrat în instituţiile educative este considerabil. Cu toate acestea, efortul uriaş depus pare să nu aibă nici o importanţă în faţa unor copii lipsiţi de motivaţia de a învăţa. În aceste condiţii, este firesc să ne punem următoarele întrebări: De ce unii copii sunt sârguincioşi iar alţii nu? De ce pentru unele activităţi oamenii investesc mult mai mult timp şi efort în timp ce pentru altele nu? De ce unele activităţi sunt finalizate, altele sunt abandonate la mijlocul demersului, iar altele chiar de la început? etc.

De aceea, nu doar profesorii sunt aceia care simt o nevoie cronică de „reţete” prin care să

stârnească sau să amplifice motivaţia copiilor pe care îi educă, ci şi Biserica şi societatea în general.

1 Bogdan VOICU (cordonator), Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire, UNICEF şi Centrul

Educaţia 2000+, 2010, 220 p.

 

Atât experienţa diacronică, cât şi ştiinţa timpului nostru ne demonstrează că nu există un „buton”, al motivaţiei2 pe care să apăsăm atunci când dorim. Motivaţia educaţională se naşte nu doar în contextul unui complex de factori şi procese interne, ci şi cu concursul unei suite de factori externi.

Factorii interni cuprind atât trăsături înnăscute (vârstă, temperament, gen, stare generală de

sănătate), cât şi dobândite (valori, credinţe, cunoştinţe, imagine despre sine, despre lume, convingeri legate de eficienţa personală, etc.). Factorii externi se referă la acele influenţe contextuale generale sau specifice cum ar fi: mediul socio-cultural general, familia, educaţia, etc.

O ilustrare schematică a multitudinii de factori care contribuie la cultivarea motivaţiei, aşa cum

este ea percepută în prezent de psihologia educaţională, poate fi observată în imaginea de mai jos:

Factori şi mecanisme ale motivaţiei educaţionale(V. Mih, 2010)

Din totalul factorilor motivaţionali, factorii interni par a avea cea mai mare pondere, iar dintre aceştia autoeficacitatea3 (un construct relaţionat unui domeniu specific, respectiv celui şcolar în cazul autoeficacităţii educaţionale) este factorul care explică până la 25% din totalul motivaţiei şcolare.

Metoda cea mai viabilă în cultivarea şi potenţarea autoeficacităţii copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar este CREAŢIA. Activităţile de creaţie contribuie decisiv la descoperirea şi cultivarea unor aptitudini înnăscute, sporind astfel încrederea în potenţialul personal şi în valoarea actului educativ.

2 Viorel MIH¸ Psihologie educaţională, vol 2, Editura ASCR, Cluj Napoca, 2010, p. 62.

3 Autoeficacitatea este încrederea unei persoane în capacităţile sale de a -şi mobiliza resursele cognitive şi motivaţionale necesare pentru îndeplinirea cu succes a unor sarcini.

 

Lumea copilăriei cu valorile sale oferă elevilor posibilităţi de a crea în diferite domenii, de a –şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile şi talentul. Prin Concursul de creaţie „Biserica și Școala din sufletul meu” dorim să înţelegem această lume, să cunoaştem mai bine preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de elevi şi să oferim şansa ca acestea să fie evidenţiate şi fructificate.

Pe lângă acei factori interni înnăscuţi pe care i-am amintit, factorii interni dobândiţi (valori,

credinţe, cunoştinţe, imagine despre sine, despre lume, convingeri legate de eficienţa personală, etc.) exercită aceeaşi presiune motivaţională asupra elevilor. Prin valorile, credinţele şi cunoştinţele antropologice pe care le promovează în cadrul activităţilor catehetice, taberelor şi concursurilor de creaţie, Biserica este un factor major în reducerea riscului de a părăsi școala şi în reintegrarea educaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate.

Concursul se adresează copiilor, preoților și profesorilor de religie implicați în Programul

catehetic „Hristos împărtășit copiilor” precum și celor care se ostenesc la catedră sau la amvonul Bisericii urmărind să educe copiii pentru a-și construi un viitor în care viața să fie trăită în deplinătatea ei.

 

Titlul: CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAŢIE „Biserica și Școala din sufletul meu”

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: educaţie pentru dezvoltare personală,

limbă şi comunicare, jurnalism creştin, artă, fotografie, religie.

 1. Contextul concursului

Concursul îşi propune să îi ajute pe participanţi să îşi descopere, prin activităţi de creaţie, noi

aptitudini şi să îşi formeze anumite deprinderi, să promoveze practici noi privind învăţarea şi să realizeze schimbul de experienţă între copii.

 Puncte tari:

formularea unei palete largi de activităţi de creaţie în care se pot implica şi se pot regăsi un

număr mare de copii;

posibilitatea participării unui număr mare de elevi;

implicarea unui număr semnificativ de preoţi şi profesori;

evaluarea obiectivă;

încurajarea participării la concursuri.

 1. Scopul concursului

 Scopuri:

Potenţarea aptitudinilor şi competenţelor sociale ale copiilor înscrişi în

program;

Identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice (literare şi de dezvoltare a

interesului pentru lectură şi pentru creaţie literară), plastice (desen, fotografie),

teologice, de comunicare şi organizare, etc. ;

Cunoaşterea, afirmarea şi stimularea potenţialului social, artistic, plastic, teologic şi de comunicare al elevilor din clasele I-XII;

Conştientizarea rolului educaţiei în viaţa unui copil şi a posibilităţilor pe care le oferă aceasta pentru integrarea în viaţa socială;

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și a delincvenței juvenile;

Integrarea copiilor în viaţa şcolară prin reabilitarea socio-emoţională şi

comportamentală a elevilor participanţi la programele catehetice;

Asigurarea educaţiei morale de bază necesară fiecărui copil.

 Obiective:

O1 – înţelegerea valorilor copilăriei ca etapă esenţială în formarea personalităţii copiilor;

O2 – stimularea creativităţii prin realizarea/redactarea unor creaţii artistice, plastice, literare sau teologice;

O3 – dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în talentul lor;

O4 – utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise;

O5 – dezvoltarea competenţelor lingvistice şi a abilităţilor artistice;

O6 – interpretarea plastică a unui mod de a-şi petrece copilăria;

O7 – socializarea şi culturalizarea elevilor şi a comunităţii;

O8 – integrarea copiilor de vârstă şcolară şi formarea unei atitudini favorabile faţă de şcoală;

O9 – identificarea elevilor cu devieri comportamentale şi cuprinderea lor într-un program de

reabilitare socio-emoţională şi comportamentală de tip „Şcoala de duminică”;

O10 – depistarea cauzelor care duc la înregistrarea absenţelor şi a efectelor imediate resimţite în plan şcolar, analiza complexităţii problemelor puse de prevenirea, diminuarea şi înlăturarea lor;

O11 – asigurarea unei bune colaborări a şcolii cu familia şi monitorizarea copiilor a căror părinţi lucrează în străinătate.

Grup ţintă: Concursul se adresează elevilor din clasele I – XII.

Durata proiectului: decembrie 2015 – mai 2016.

Participanţi: Copiii din grupele de cateheză înscrişi în programul național ”Hristos împărtășit copiilor”;

Portofoliu: O abordare (1 copil/abordare) a subiectului, la alegere;

 1. Tema concursului şi modalităţile de abordare

Se va urmări alcătuirea unui portofoliu (obligatoriu minimum să fie cel puţin una din temele

fiecărei secţiuni de mai jos) care să respecte tema propusă (BISERICA ȘI ŞCOALA DIN SUFLETUL MEU) şi modalităţile de abordare de mai jos:

 1. a) Secţiunea literară
 2. O scrisoare către Dumnezeu despre viaţa mea (în Şcoală şi Biserică) (max.

1 pagină);

 1. Un articol de ziar despre educaţia astăzi (max. 1 pagină);
 2. O creaţie literară (poezie, compunere, eseu) despre preotul meu

duhovnic;

 1. O creaţie literară cu titlul „Poveste despre viitorul meu” (max. 2 pagini)
 2. O rugăciune către Dumnezeu pentru toţi cei din şcoală (profesori ş i

elevi).

 1. b) Secţiunea artistică
 2. Un desen/pictură despre evenimentul cel mai important din viaţa mea

(A4 sau A3);

 1. O fotografie inedită în concordanţă cu tema concursului;
 2. O creaţie dramatică (piesă de teatru, spectacol, muzică etc.) imaginată de

copii, care a fost jucat/poate fi jucat.

 1. c) Secţiunea multimedia
 2. Interviu cu una din personalităţile eparhiei care a avut o contribuţie

importantă în domeniul educaţiei;

 1. d) O prezentare multimedia despre viaţa în şcoală şi biserică (film, ppt. etc.)
 2. Condiții de participare

 La concurs se pot înscrie echipe formate din preot, profesor de religie și

copii din grupa de cateheză (7-18 ani, indiferent de număr, pe grupe de vârstă:

primară (copiii mici din parohie/şcoală), gimnazială şi liceală tineri ), care vor

concepe un portofoliu cu lucrări de creație, cu următoarele componente:

 1. TITLUL PORTOFOLIULUI: …

În funcție de specificul său, fiecare portofoliu va avea un titlu propriu, personalizat.

 1. ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

Denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon).

Numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail).

Numele profesorului de religie și date de contact (adresă, telefon, e-mail) – dacă este implicat.

Numele copiilor din grupa de cateheză și vârsta acestora.

 1. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: …

Locul/zona în care se va desfăşura proiectul.

 1. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: …

Perioada va fi stabilită în funcție de calendarul general al concursului și de specificul

proiectului.

 1. LUCRĂRILE REALIZATE: …

Ele vor fi transmise pe suport hârtie, foto sau CD/DVD.

 1. BUGETUL PROIECTULUI (RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE): …

Se va preciza care sunt resursele umane, materiale și financiare care susțin proiectul.

Finanțarea va fi asigurată de grupa de copii prin mijloace creative, care să implice

comunitatea parohială și autoritățile locale. Se apreciază modul în care echipa de

implementare a proiectului a sensibilizat opinia publică față de nevoia de a investi în

educație.

 1. IMPACTUL PROIECTULUI

Proiectul va include un CD/DVD cu fotografii și (opțional) un scurt film (maximum 10

minute, format „.avi”) cu cele mai reprezentative momente din cadrul activităților

desfășurate. De asemenea, va include mărturii (scrise sau filmate) ale copiilor implicați în

activități, ale preotului/profesorului de religie, precum și știri din mass -media locală sau de

pe internet cu privire la desfășurarea proiectului.

Portofoliile cu lucrări vor fi trimise la protopopiate, în perioada 15 – 28 martie 2016, cu

mențiunea: Pentru Concursul național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu”.

 1. Evaluarea lucrărilor
 2. Criterii de evaluare
 3. Itemi

 Conţinut

 1. a) conexiune cu aria de referinţă a concursului (educaţia, valorile educaţiei

contemporane, necesitatea educaţiei, mijloace educative, finalitatea

educaţiei) – 30 pct.

 1. b) conexiunea cu educaţia catehetică a Bisericii (valorile educaţiei creştine, necesitatea educaţiei creştine, mijloace educative creştine, finalitatea educaţiei creştine) – 20 p.

 Claritate – 10 pct.

 Imaginaţie – 20 pct.

 Originalitate – 10 pct.

 Viziunea unitară a portofoliului – 10 pct.

 1. Membrii juriului: Preşedintele juriului va fi protopopul locului. Juriul va fi format din

inspectorul de religie de la Inspectoratul Școlar Județean, responsabilul de cateheză de

la nivelul protopopiatului, un profesor de religie, un profesor de limba română, un

profesor de educaţie plastică şi un copil din școlile partenere din Consiliul Consultativ al

Elevilor (altul decât cei implicaţi în concurs) – observator.

 1. Modalitatea evaluării

 Fiecare lucrare va fi evaluată de unul dintre membrii juriului potrivit domeniului

de specialitate, conform criteriilor de mai sus şi va primi de la 0 la 100 de

puncte.

La final se va face media aritmetică a punctelor acordate fiecărei lucrări şi aceasta va califica

portofoliul.

 1. La nivel de protopopiate

În perioada 1 – 10 aprilie 2016 va avea loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 portofolii

de lucrări la nivel de protopopiate. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către protopop și formată din: responsabilul de cateheză de la nivelul protopopiatului, un profesor de religie, un profesor de limba română, un profesor de educaţie plastică şi un copil din școlile partenere din Consiliul Consultativ al Elevilor (altul decât cei implicaţi în concurs) – observator, care nu fac parte din echipele concurente. Evaluarea se va face conform criteriilor de mai sus.

Pe parcursul evaluării, membrii comisiei vor scrie punctajul propriu în Fişa de evaluare

individuală (Anexa 1) a fiecărui evaluator. Fişa de evaluare colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare concurent, punctele obţinute de la cei trei evaluatori conform celor trei secțiuni (maximum 300 p.) şi va indica cele 3 echipe câştigătoare la nivelul protopopiatului (premiile I, II și III).

 1. La nivel eparhial

În perioada 25 aprilie – 8 mai 2016 va avea loc evaluarea și premierea celor mai bune 3

portofolii de lucrări la nivel de eparhie. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către chiriarhul locului și formată din: inspectorul pentru cateheza pa rohială, inspectorul de religie de la Inspectoratul Școlar Județean, responsabilul de cateheză de la nivelul protopopiatului, un profesor de religie, un profesor de limba română, un profesor de educaţie plastică şi un copil din școlile partenere din Consiliul Consultativ al Elevilor (altul decât cei implicaţi în concurs) – observator. Evaluarea se va face conform criteriilor de mai sus.

Pe parcursul evaluării, fiecare membru al comisiei va scrie punctajul propriu în Fişa de evaluare individuală (Anexa 1). Fişa de evaluare colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare concurent, punctele obţinute de la cei trei evaluatori conform celor trei secțiuni (maximum 300 p.) şi va indica cele 3 echipe câştigătoare la nivelul eparhiei (premiile I, II și III).

 1. Premierea echipelor câștigătoare

La nivel de protopopiat și la nivel eparhial, premierea echipelor câștigătoare (premiile I, II și III) se va face de către protopopiate/eparhii, conform graficului concursului. Diplomele oferite vor fi realizate de către Centrele eparhiale respectând profilul concursului și identitatea programului Hristos împărtășit copiilor. Premiile vor fi oferite de către eparhii și protopopiate.

La nivel național va fi premiată câte o echipă din fiecare eparhie – cea care a obținut Premiul I, reprezentată la ceremonia de premiere din 21 mai 2016 de preotul coordonator și de un copil. Cele 29 de echipe din țară vor primi diplome și premii în obiecte. La acest nivel cheltuielile vor fi acoperite de Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române.

 1. Etapele desfășurării concursului

Perioada Activitatea

10-15 decembrie 2015

Anunțarea concursului

Sectorul teologic-educațional transmite conceptul concursului eparhiilor din

cuprinsul Patriarhiei Române. Conceptul va fi publicat și pe prima pagină a

site-ului www.patriarhia.ro. Centrul de Presă Basilica va promova, prin

componentele sale, Concursul național de creație „Biserica și Școala din

sufletul meu”. 16-20 decembrie 2015

Eparhiile transmit conceptul concursului protopopiatelor și parohiilor din

țară. 21 decembrie 2015

– 15 ianuarie 2016

Alcătuirea grupelor de copii participante la concurs (punctele A-B)

25 decembrie 2015

– 14 martie 2016

Realizarea lucrărilor

15 – 28 martie 2016 Depunerea portofoliilor de lucrări la protopopiate

Echipele de implementare vor depune lucrările la protopopiate.

1 aprilie – 10 aprilie 2016

Evaluarea și premierea lucrărilor la nivel de protopopiat (acordarea

premiilor I, II și III)

11-24 aprilie 2016 Transmiterea către eparhii a celor trei portofolii câștigătoare şi a fișelor

de evaluare individuală și colectivă 25 aprilie – 8 mai 2016

Evaluarea și premierea lucrărilor la nivel de eparhii (acordarea premiilor

I, II și III) 4 – 9 mai 2016 Transmiterea portofoliului câștigător (premiul I la nivel eparhial), a fișelor de evaluare individuală și colectivă, Sectorului teologic -educațional al

Patriarhiei Române

11-20 mai 2016 Pregătirea ceremoniei de premiere la nivel național

Din fiecare eparhie vor participa la ceremonia de premiere preotul coordonator și un reprezentant al copiilor.

21 mai 2016 Premierea grupelor câștigătoare la nivel național

Preotul coordonator și un reprezentant al copiilor vor fi premiați, cu ocazia

hramului Catedralei Patriarhale, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

III. ASPECTE ORGANIZATORICE

 1. Echipa de organizare

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal

Sectorul Teologic-Educațional Prof. univ. dr. Adrian Nicolae Lemeni, consilier patriarhal

Pr. dr. Constantin Naclad, inspector – Biroul de catehizare

Pr.dr. Florin Marica, inspector patriarhal

Pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu,

Pr. Mihail Arcadius Iliescu, inspector

 1. Parteneri

2.1. Eparhiile și protopopiatele din cuprinsul Patriarhiei Române

Eparhiile și protopopiatele din cuprinsul Patriarhiei Române vor transmite conceptul

protopopiatelor/parohiilor din componență, vor organiza și vor susține etapa eparhială/la nivel de protopopiate.

Ori de câte ori va fi menționat concursul, eparhiile și protopopiatele vor fi prezentate ca

partenere ale Patriarhiei Române.

2.2. Ministerul Educației Naționale

Participarea școlilor la acest concurs se va face cu aprobarea și susținerea Ministerului

Educației Naționale. Inspectoratele Școlare Județene vor fi partenere prin inspectorii de religie care vor implica școlile și profesorii de religie în susținerea acestui demers educațional.

2.3. Centrul de Presă „Basilica”

Prin componentele sale, Centrul de Presă Basilica va asigura promovarea evenimentului şi

înregistrarea ceremoniei de premiere din 21 mai 2016. Pe parcursul desfăşurării acestui concurs, centrul va fi prezentat ca partener media al Sectorului teologic-educaţional.

 1. REZULTATE AŞTEPTATE ŞI IMPACTUL CONCURSULUI

Se preconizează participarea a aproximativ 100.000 de copii implicați în Programul catehetic

„Hristos împărtășit copiilor”, la activități de ajutorare a semenilor aflați în suferință și la sensibilizarea opiniei publice față de aceste persoane.

 1. EVALUAREA CONCURSULUI

Pe baza fişelor de evaluare completate de participanții la ceremonia de premiere din ziua de

21 mai 2016, Sectorul teologic-educaţional va întocmi până în data de 15 iunie 2016 un Raport de evaluare a Concursului național de creație „Biserica și Școala din sufletul meu”. Acesta va analiza modalitatea de promovare a evenimentului, instituţiile implicate şi gradul de angajare, numărul de copii implicați în activități, impactul activităților asupra comunității locale, reflectarea evenimentului în presa locală și naţională.

 

(mai multe detalii sunt transmise către coordonatorii de cateheză din eparhie: Protopopiatul Arad: Preot Liviu Iştoc şi  Preot Daniel Dumitru;Protopopiatul Ineu: Preot Călin Negruţ; Protopopiatul Lipova: Preot Cosmin Balint; Protopopiatul Sebiş: Preot Cătălin Heler )