Apariţie editorială în limba greacă

La prestigioasa Editură Grigori din Atena, Grecia, a apărut recent, într-o serie intitulată „Nomocanonika”, vol. 7, lucrarea Dreptul canonic al Bisericii Ortodoxe Române în vigoare şi izvoarele sale. Analiză critică pe baza Sfintelor Canoane, scrisă de părintele protos. lect. dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului. Lucrarea este redactată în limba greacă şi reprezintă teza de doctorat susţinută de autor, în vara anului 2009, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Atena, sub coordonarea ştiinţifică a doamnei prof. univ. dr. Irini Christinaki-Glaros, la catedra de Drept canonic şi apreciată cu calificativul maxim ,,Arista”. Membrii comisiei științifice de aprobare şi tipărire a prezentei lucrări sunt: arhim. dr. Grigorios Papathomas, profesor de Drept canonic la Facultatea de Teologie din Atena; prof. univ. dr. Irini Christinaki, specialitatea Drept canonic la aceeaşi facultate; prof. univ. dr. Nikolaos Maggioros, specialitatea Drept canonic şi bisericesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic şi prof. univ. dr. Dimitrios Nikolakakis, specialitatea Drept canonic la aceeași facultate din orașul Tesalonic.
În prima parte a lucrării s-a făcut o prezentare succintă a începuturilor Dreptului scris în Biserica Ortodoxă Română, a obârşiei sau a originii lui, care constituie o preocupare veche şi statornică a istoricilor, a canoniştilor şi a teologilor cercetători ai trecutului nostru istoric. Din aceasta, se poate constata cu certitudine, pe baza unei corespunzătoare cunoştinţe de cauză, că Biserica Românească a avut în mod necesar legi scrise de organizare de la primele menţiuni istorice care se fac despre ea. Scopul primului capitol a fost aşadar prezentarea izvoarelor Dreptului canonic al Bisericii Ortodoxe Române din perspectivă istorică şi plasarea lor în cadrul larg de cultură al mediului social-politic şi religios în care s-a dezvoltat poporul nostru. Tot aici s-a arătat raportul dintre Dreptul vechi românesc şi Dreptul pravilnic bisericesc, menţiunile istorice şi documentare despre existenţa unui drept scris la români, de la care s-a trecut la prezentarea monumentelor păstrate ale acestui drept, enumerând cele mai importante Pravile descoperite sau folosite în Biserica şi ţara noastră. În partea finală a primului capitol s-a analizat Dreptul vechi scris românesc, ţinând seama de cele două realităţi, de Dreptul Bisericii şi Dreptul Statului.
În al doilea capitol sunt prezentate bazele canonice după care se organizează şi funcţionează Biserica noastră. După cum s-a prezentat şi în primul capitol, pe teritoriul patriei noastre, sfintelor canoane li s-au acordat o deosebită importanţă pentru a se păstra în biserică o bună rânduire şi chivernisire a treburilor bisericeşti. Începând din secolul al XV, când întâlnim primele traduceri de canoane în limba noastră, continuând cu legiuirile bisericeşti din secolul XIX, apoi cu apariţia Statutului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentelor, Legislaţia bisericească din România este într-o continuă îmbogăţire şi actualizare. Toate aceste Legiuiri bisericeşti se încadrează în tradiţia şi canonicitatea ortodoxă, fapt relevat în diferite studii de către canonişti de seamă, arătându-se totodată şi principiile fundamentale canonice care stau la baza organizării şi funcţionării bisericii noastre. În a doua parte a capitolului II găsim enumerate cele mai importante legi şi regulamente după care se organizează şi funcţionează Biserica Ortodoxă Română, precum şi cei mai importanţi canonişti români care s-au ostenit la păstrarea şi actualizarea dreptului canonic, arătând şi o parte dintre cele mai importante lucrări ale lor în domeniu Dreptului canonic.
În cel de-al treilea capitol şi cel mai important, este prezentată organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române cu bazele ei canonice de organizare şi funcţionare, cu comentariile și accentele de rigoare. Se face o prezentare amănunțită a Statutului de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, în structura sa actuală.
Despre această apariție doamna prof. univ. dr. Irini Christinaki a afirmat că ,,această lucrare este unicat în cercetarea elinofonă din domeniul Istoriei Dreptului canonic al Bisericii Ortodoxe Române şi a Dreptului bisericesc actual, fapt ce o aşează în rândul celor mai de seamă cercetări ale Dreptului Canonic Ortodox din lume şi la îndemâna celor ce cunosc limba greacă, limba Sinoadelor Ecumenice”. Așadar, noutatea și unicitatea ei constă în faptul de a pune la îndemâna canoniștilor, teologilor și cercetătorilor cunoscători de limbă greacă, bazele istorico-canonice de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, ceea ce conferă o deschidere a bisericii noastre spre ecumenicitatea ortodoxă vorbitoare de limbă greacă, aceasta în contextul eforturilor actuale de realizare a unității Ortodoxiei. Mai adăugăm și faptul că până la această dată nu există o traducere integrală, în limba greacă, nici măcar a actualului Statut de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, ceea ce conferă lucrării recent apărute, un plus de valoare atât pentru teologia greacă, cât și pentru cea românească.
Părintele dr. Iustin Popovici este consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Aradului şi predă Administraţie bisericească în calitate de lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad.

Lect.univ.dr. Marcel Tang

image