A D M I T E R E 2018 în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Ortodox Arad

Pentru anul şcolar 2018-2019 au fost alocate 28 de locuri pentru clasa a IX-a de la Seminarul Teologic Ortodox Arad, profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă (filiera vocaţională).
Se pot înscrie elevii clasei a VIII-a (care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00) şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat evaluarea naţională.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1. certificat de botez (ortodox);
2. fişa medicală (original);
3. fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
4. recomandarea consiliului parohial;
5. binecuvântarea Chiriarhului locului;
6. certificat de naştere / CI (copie);
7. analize medicale tip „Școala de șoferi”
* Vizita medicala este obligatorie şi eliminatorie

Calendarul admiterii:
10-11 mai 2018 – eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

14-15 mai – înscrierea candidaţilor la sediul Seminarului, biroul secretariat între orele 9:00-18:00;

16 mai – desfăşurarea probelor;

– ora 8:00: vizita medicală (eliminatorie) ;

– ora 9:00: dicție, ritm, muzică (oral, eliminatorie: admis/respins)

– ora 11:00: proba de verificare a cunoștințelor religioase (probă scrisă, evaluate cu notă)

22 mai – afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor;

25 mai – afişarea rezultatelor finale.

Probele de aptitudini constau într-o probă orală şi una scrisă. În proba orală se urmăreşte interpretarea unei cântări bisericeşti şi o probă de dicţie, iar la proba scrisă se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor de religie ortodoxă dobândite în clasele a VII-a şi a VIII-a.
Temele pentru examenul scris sunt:
1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;
2. Crearea lumii;
3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;
4. Rugăciunea în viaţa creştinului;
5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos;
6. Legea cea nouă – Fericirile;
7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă;
8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;
9. Biserica, locaş de închinare:
10. Rabdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

NOTE:
1. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini. Probele scrise sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.
2. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă.

Mai multe informații la secretariatul seminarului

Pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti sunt necesare următoarele acte:

– Cerere tip adresată Chiriarhului

– Copie după Certificatul de botez

– Recomandarea preotului paroh

– Caracterizarea profesorului de religie

image