Admitere 2018 – studii de Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

Metodologie admitere studii de Master

Programele de MASTER:

 1. Pastoraţie şi viaţă liturgică (4 semestre)
 2. Doctrină şi cultură creştină (4 semestre)

Admiterea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 3, funcţie de opţiunea candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute la interviul programat la data anunţată de Comisia de admitere, după tematica stabilită (vezi Anexa 4 a şi b).

Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel:

50% nota de la interviu + 50% media examenului de licenţă = media de admitere. La medii egale, se va lua în considerare media anilor de studii.

NB: Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de masterat şi doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care se optează şi acordurile: 1. Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.

Programare calendaristică 2018:

Sesiunea I  şi II – Programe de Master

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr.11-13, tel 0257.28585): 09.07-24.07.2018 şi 03.09-11.09.2018

Interviu – 12.09.2018 ora 1130

Contestaţii – 13.09.2018

Confirmarea locului  – 14.09.- 18.09.2018

Afişare listelor finale definitive: 19.09.2018

Acte admitere MASTER

Candidatul va depune următoarele acte:

 1. dosar plic
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere)
 3. Curriculum – vitae
 4. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată
 5. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi copie legalizată
 6. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată, pentru absolvenţii de facultate)
 7. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi copie legalizată
 8. diploma de master sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată (pentru înscrierea la studiile de doctorat)
 9. foaia matricolă a studiilor de master în original şi copie legalizată
 10. diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată, pentru absolvenţii Seminariilor Teologice
 11. certificat de naştere în copie legalizată
 12. certificat sau adeverinţă de botez
 13. certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este cazul
 14. carte de identitate – copie
 15. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului
 16. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul
 17. pentru candidaţii care aparţin altor culte sau provin din alte Biserici Ortodoxe surori sunt necesare : acordul cultului/  chiriarhului eparhiei  din care provin; avizul Consiliului Facultăţii în care urmează să studieze,  acordul chiriarhului   de care aparţine facultatea şi acordul Patriarhului României
 18. adeverinţă medicală – tip admitere facultate – cu analiza de sânge şi raze la plămâni;
 19. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate
 20. 4 poze tip buletin color
 21. taxa de înscriere: 80 lei
 22. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

Comisia de înscriere pentru studii de master:

Preşedinte:

 1. Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus

Membri:    

 1. Pr. Conf. Univ. Dr. Caius Cuţaru
 2. Conf. Univ. Dr. Mircea Buta

Secretar: Ec. Lavinia-Dorina Popa

Comisia de admitere studii de master :

Preşedinte:

 1. Pr. Prof. Univ. Dr.  Ioan Tulcan

Membri:

 1. Pr. Conf. Univ. Dr.  Caius Cuţaru
 2. Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu

Secretar: Ec. Lavinia-Dorina Popa

Decan,                                                                                                         

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja

Secretar şef,

Ec. Lavinia Dorina Popa

Mai multe informații:https://www.teologiearad.ro