ADMITERE 2020 – Seminarul Teologic Ortodox din Arad

1) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminar absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. anexa la fișa de înscriere;

2. certificat de naştere – copie;

3. fişa medicală în original;

4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

5. adeverință/certificat de botez – copie (pentru cultele : ortodox);

6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);

7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

 

2) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

3) Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

 b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).

4) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). 7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Elevii care au obținut premii sau mențiuni la etapa județeană a Olimpiadei de Religie vor avea nota 10 (zece) din oficiu.

5) În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.

6) Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ.

7) Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție/proba de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării ghid turism religios și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie, pentru candidații menționați la punctul 11, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

Probele de aptitudini Admitere SEMINAR 2020-2021-SESIUNEA 1

 

02 – 05  iunie  2020    Înscrierea pentru probele de aptitudini

09 – 12 iunie 2020     Desfăşurarea probelor de aptitudini

12  iunie 2020            Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Sursa:http://www.seminararad.org/admitere-2019-la-seminar?fbclid=IwAR2klPC2uDrloDX8OSIyQhlkiaGlulqxv5uP5zyZHTaVg4l7eJr-clmPiuA