2010 – Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești: Crez și viață

Se poate spune că simbolul credinţei a reprodus în formule scurte dar esenţiale sâmburele propovăduirii creştine ilustrată în mod deosebit de Sfinţii Apostoli după lăsământul Mântuitorului cu ajutorul Sfântului Duh, potrivit rânduielii Părintelui ceresc. Însuşirea normelor doctrinale fundamentale a constituit totodată şi obiectivul prioritar al învăţământului teologic. Expresiile credinţei în acest concept pot fi găsite pe buzele candidaţilor la Taina Sfântului Botez, ca şi la botezul sângelui, precum şi la cel al dorinţei, tot atâtea forme ce se găsesc la începutul creştinismului (vezi Actele martirice, studiu introductiv, traducere şi note de Pr. prof. Ioan Rămureanu, în col. „Părinţi şi scriitori bisericeşti” vol. XI, Bucureşti 1982, p. 12, 13, 47, 93, 133-134; Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, Bucureşti, 1952, p. 153; Prof. Nicolae Chiţescu, Pr. prof. I. Todoran, Pr. prof. I. Petreuţă, Teologia dogmatică şi simbolică, vol. II, Bucureşti, p. 855-857).

Formule ca: „Noi adorăm pe Dumnezeul creştinilor despre care credem că este unul singur, făcătorul şi creatorul de la început a toată lumea văzută şi nevăzută şi pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel ce a fost proorocit de profeţi, că va veni pentru mântuirea neamului omenesc, propovăduitorul şi dascălul învăţăturilor bune…” revin frecvent în Biserica primară. De altfel Bisericile locale foloseau după propriile trebuinţe simboale cu aceleaşi rădăcini în predica şi tradiţia apostolică. Dintre acestea sunt de amintit: Simbolul de credinţă Apostolic sau roman, cel al Bisericii din Neo-Cezareea, al Bisericii din Cezareea Palestinei, al Bisericii din Alexandria (Învăţătura de credinţă ortodoxă, p. 44).

Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti au închinat apoi pagini de trainică zidire sufletească explicărilor crezului (H. Denzinger, A. Schonmetser, Enchiridion symbolorum, Freiburg, B. 1965), între aceştia numărând pe Sf. Chiril al Ierusalimului, Sf. Ambrozie al Milanului sau Sf. Niceta de Remesiana, apostolul strămoşilor noştri. De altfel, ivirea diferitelor rătăciri, erezii sau schisme cerea lămurirea adevărurilor religioase fundamentale, aceasta desigur oglindită tot în simbolul de credinţă. Trebuie precizat că simboalele primare doar puţin se deosebeau între ele, după cum aveau să apere credinţa Bisericii de o greşeală sau alta, fiind în schimb identice în privinţa învăţăturilor principale despre Sfânta Treime şi planul mântuirii, despre Biserică şi Sfintele Taine.

Sinoadele ecumenice I de la Niceea (325) şi II de la Constantinopol (381) au contopit simboalele locale integrându-le şi desăvârşindu-le astfel pentru totdeauna în ceea ce numim crezul niceo-constantinopolitan. Sinoadele ecumenice ulterioare vor întări prin definiţiile lor acest simbol, el rămânând mereu norma de credinţă a Bisericii noastre. Veacurile de experienţă multiplă a Bisericii au confirmat constant rolul său indispensabil. În acest context nu e de prisos arătarea faptului că în vremea celor două sinoade menţionate două dintre cele mai mari erezii – arianismul şi macedonianismul, adică subordonarea Fiului faţă de Tatăl, respectiv a Sfântului Duh în raport cu celelalte două Persoane ale Sfintei Treimi impuneau precizări de anvergură pentru ceea ce însemnează con-substanţialitate, bază pentru soluţionarea altor diferende, provocate de fracţiunile eretice ulterioare.

Sămânţa Evangheliei, prin sfinţii apostoli şi urmaşii lor – înţelegând ierarhia bisericească – a încolţit, trebuind să fie ferită în fireasca-i creştere de buruieni vătămătoare. Se ştie că urmaşii direcţi ai sfinţilor apostoli au nutrit sincer conştiinţa că exprimă aceeaşi credinţă pe care înaintaşii au primit-o de la Domnul Iisus Hristos. Părinţii Sinodului I ecumenic au stabilit 7 articole ca semn al darurilor desăvârşite, la care, cei de la Sinodul II ecumenic au adaus încă 5, număr ce, în afara simbolismului propriu, legat cu osebire de simţurile ce orientează fiinţa omenească în lume, întregeşte cel de 12, evocator al ucenicilor Divinului Învăţător. Tradiţia Bisericii chiar atribuie fiecăruia dintre sfinţii apostoli câte unul dintre cele 12 articole ale simbolului credinţei, vrând prin aceasta să arate tocmai provenienţa apostolică a adevărului de credinţă. Totul a rămas neschimbat până astăzi parcă punând în lumină structura de granit a pietrei despre care Domnul afirmă că este temelia pe care îşi zideşte Biserica (Matei 16,18).

Un adaos ca acela al lui Filioque, adică a purcederii Sfântului Duh şi de la Fiul, survenit cu câteva secole după redactare, nu şi-a găsit locul, cel puţin pentru Biserica Răsăriteană, rămânând străin. Consideraţii privind crezul prin prisma istoriei ecumenismului creştin poate nu vor lipsi în cursul vremii, dar nu pot prejudicia ceea ce aparţine Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii a Bisericii. Ceea ce s-a socotit potrivit a limpezi sau a adânci s-a împlinit prin mărturisirile de credinţă ale unor luminaţi ierarhi ai ortodoxiei ca de pildă Mitropolitul Petru Movilă al Kievului, Patriarhul Mitrofan Critopulos al Constantinopolului şi Patriarhul Dositei al Ierusalimului. Acestea la rândul lor au fost aprobate de sinoade locale, între care cu îndreptăţită mândrie, ca români, amintim pe cel de la Iaşi în anul 1642 (Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe – 1642, traducere Alexandru Elian, Bucureşti, 1981).

Referiri sau tălmăciri ale crezului se vor găsi mereu la teologii şi cugetătorii creştini ca şi în tratatele de dogmatică sau în alte lucrări de spiritualitate creştină. Valorificarea simbolului de credinţă se face însă pentru cel ce-l mărturiseşte în viaţa sa. O vorbă înţeleaptă arată că după cum cineva crede aşa şi trăieşte.

Faptele creştinului sunt întotdeauna o reflectare a credinţei şi deci a convingerilor religioase pe care le are în legătură cu viaţa (Mitropolit Nicolae Mladin, Diac. O. Bucevschi, prof. C. Pavel, Diac. I. Zăgrean, Teologia morală ortodoxă, Bucureşti, 1979, p. 14). În acest înţeles, crezul este rădăcina din care creşte, înfloreşte şi rodeşte toată virtutea: Îndrumătoarele de viaţă creştină îndeobşte purced tocmai de la articolele simbolului de credinţă, privind aspectul practic al legăturii de taină între Dumnezeu şi credincioşi. Unitatea în sfinţenie, în comuniunea bisericească, reprezintă o aplicare a normei de credinţă; această realitate se întrezăreşte într-un chip sublim în cultul Bisericii ca mijloc de sacralizare a tuturor laturilor vieţii. Ori, rânduielile bisericeşti redau însăşi învăţătura creştină ce îşi are izvorul în crez. Aceasta în mod expres intră în alcătuirea slujbelor celor mai de seamă pentru edificarea omului credincios. Astfel, este nelipsit în cărţile de slujbă ca şi în cele de rugăciune. În multe dintre acestea, chiar atunci când nu e reprodus textual, crezul este menţionat ca obligatoriu a se rosti. El este prezent în slujba celor 7 laude, în rânduiala Pavecerniţei şi a Obedniţei, dar mai ales le încununează prin locul ce îl are la Sfânta Liturghie, adică nu legat atât de partea rezervată instruirii, cât de cea a aducerii jertfei dumnezeieşti şi împărtăşirii credincioşilor cu însuşi Trupul şi Sângele Domnului. Legănarea acoperământului sfântului aer deasupra cinstitelor daruri, tocmai la momentul mărturisirii credinţei în cadrul dumnezeieştii Liturghii, vădeşte şi mai mult, prin simbolismul ei, prezenţa Sfântului Duh în Biserică, cei ce se bucură de ea răspunzând prin crez şi faptă (A.V. Aga, Simbolica biblică şi creştină, Timişoara, 1935, p. 67).

Crezul se află apoi în slujba Sfintelor Taine care de altfel se săvârşesc tot în legătură cu Sfânta Liturghie. În unele, ca Sfântul Botez şi Mirungerea cu care este unit, credeul este prevăzut a se rosti în mod direct; în altele el primeşte un caracter aparte, cum ar fi la spovedanie şi hirotonia în acea mai înaltă treaptă a preoţiei, anume a arhieriei. De menţionat că în afara celor rânduite la cuminecarea grabnică, rugăciunea obişnuită a Sfintei Împărtăşanii conţine şi o mărturisire de credinţă, aceasta legată însă de persoana Mântuitorului. Dar aşa cum afirmă un teolog (Paul Evdokimov, L’Ortodoxie, Neuchâtel, 1965, p. 170), mărturisirea hristologică presupune întotdeauna şi pe cea trinitară, deplină.

Întregul cult, cuprinsul rugăciunilor şi al imnografiei reia crezul sub forme cât mai accesibile înţelegerii oricărui credincios. Aşadar prin slujirea bisericească avem un crez în lucrare, ce continuă apoi în viaţa individuală şi obştească în chipul definit de un ierarh al Bisericii noastre ca o „Liturghie după liturghie” (Episcop Vasile Coman, Slujind lui Dumnezeu slujim oamenilor, Oradea, 1984, p. 634).

În ortodoxia românească crezul s-a oglindit în fapte, trăirea duhovnicească reflectându-se în viaţa cotidiană. Iată de ce şi noţiunea de lege românească a însemnat în decursul istoriei naţionale atât crezul ortodox, cât şi buna rânduială a vieţii noastre. Adevărata mărturisire de credinţă implică şi respectul legii pământului strămoşesc. Crezul însuşi este imbold la viaţă. Azi, în cadrul mişcării ecumenice, simbolul niceo-constantinopolitan este privit şi adâncit cu deosebit interes ca unul dintre mijloacele cele mai adecvate de apropiere a Bisericilor creştine (Cf. Confesser la foi commune, Geneve, 1988).

Dar, împreună cu analizele teologice, se reliefează experienţa împlinirii unui crez al unităţii spre desăvârşire, al apropierii dintre oameni şi al realizării păcii. Drept aceea, şi parte din paginile îndrumătorului bisericesc din anul în curs, privind ceea ce trebuie să se ştie din doctrina creştină, sunt consacrate simbolului nostru de credinţă. Aceasta ca evidenţiere a participării Bisericii la viaţa patriei noastre şi a lumii întregi.

La cea mai sfântă dintre slujbele noastre rostirea crezului este precedată de îndemnul: „Cu înţelepciune să luăm aminte”! Cu crez sfânt în suflet trebuie angajate toate puterile fiinţei a păstra moştenirea dobândită, luând aminte la ceea ce zideşte necontenit spre desăvârşire, convingere şi făurire. Într-adevăr, pentru creştinul ortodox crezul e o mărturisire în rugăciune spre împlinire.

† TIMOTEI

ARHIEPISCOP AL ARADULUI

Nestor Ioanovici – întâiul episcop ortodox român al Aradului –180 de ani de la trecerea la cele veşnice

nestor ioanovici poza bunaDeşi a păstorit foarte puţin – 110 zile – în scaunul episcopal de la Arad, Nestor Ioanovici, „cel dintâi episcop cu sângele şi inima de român”, ocupă un loc de seamă în istoria eparhiei noastre. Cu el se împlinesc năzuinţele românilor arădeni, care de la Nestor Ioanovici, vor avea în fruntea lor episcop de neam român.

Lupta de emancipare naţională, purtată de Constantin Diaconovici Loga, Dimitrie Ţichindeal, Dr. Iosif Popovici, Ioan Mihuţ, dar mai ales de neobositul Moise Nicoară (1784-1861), luptător neînfricat pentru românizarea scaunului eparhial de la Arad, este încununată de izbândă, odată cu instalarea oficială, la 22 octombrie 1829 a primului episcop român, Nestor Ioanovici.

S-a născut prin 1767, în părţile Făgăraşului, primind din botez numele de Nicolae. Rămas orfan de tată la vârstă fragedă, este crescut în Braşov de mama sa. Studiază la gimnaziul evanghelic lutheran din Bratislava, apoi urmează seminarul teologic la Carloviţ, unde beneficiază de sprijinul mitropolitului de aici, Ştefan Stratimirovici. Se călugăreşte sub numele de Nestor. Ajunge egumen al mănăstirilor Beşenovo (în Sirmiu), iar din 1824 la mănăstirea Bezdin. Este ales în scaunul episcopal de la Arad la sfârşitul anului 1828, fiind hirotonit episcop la 27 ianuarie 1829 în catedrala din Carloviţ, începându-şi îndată activitatea arhipăstorească la Arad, deşi instalarea i s-a făcut mai târziu, la 22 octombrie 1829 (Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, I.B.O.R. vol. III, Editura IBMBOR, Buc. 1981, pp. 82-83; Gr. Ciuhandu, Din viaţa lui Nestor Ioanovici, Episcopul Aradului 1767-1830, Arad, 1929, p. 7-15; Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopii Aradului, 1706-2006, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007, pp. 83-87).

Chiar dacă mitropolitul Ştefan Stratimirovici de la Carloviţ, care de altfel îl aprecia, îl consideră nepriceput „afacerilor administrative”, atunci când îl recomandă între candidaţii pentru scaunul episcopal, din puţinele informaţii pe care le avem, despre Nestor Ioanovici, rezultă că a fost un bun chivernisitor al patrimoniului bisericesc, atât ca egumen la mănăstirile Carloviţ, Beşenovo şi Bezdin, cât şi la Centrul eparhial din Arad. Înainte de a se dedica studiului şi vieţii monahale s-a ocupat potrivit tradiţiei moştenite din familie cu negustoria.

Nestor Ioanovici a fost, de asemenea, un ierarh cultivat. La vârsta de 24 de ani, renunţă la activitatea negustorească spre a se dedica studiului, dovedindu-se şi un apărător al credinţei ortodoxe în lupta cu propaganda greco-catolică desfăşurată în judeţele Arad şi Bihor. Ierarh „bun, paşnic şi evlavios” (Şt. Pop, Frământări româneşti în jurul scaunului ortodox de la Arad, Arad, 1929, p. 65) a fost preocupat nu numai cu problemele administrative ale eparhiei noastre ci şi de soarta preoţilor săi. A intervenit la conducerea judeţului Arad ca preoţii ortodocşi să nu mai fie desconsideraţi, bătuţi, târâţi în judecăţi sau închişi; a luat măsuri energice pentru disciplinarea clerului (Pr. prof. dr. M. Păcurariu, op.cit., p. 83).

Odată cu urcarea pe scaunul episcopal a lui Nestor Ioanovici, „se împlinesc nădejdile de bine ale poporului român, care avea de acum să-şi conducă singur destinele. Cu Nestor Ioanovici începe o nouă epocă în viaţa naţională şi religioasă a românilor din Crişana.” (Diacon Mihail M. Gligor, Biserica Ortodoxă Română din Crişana şi Ierarhia sârbească, Teză de licenţă, dactilo, Universitatea Mihăileană, Facultatea de Teologie, Iaşi, Iaşi, 1940, p. 84).

Stingerea sa din viaţă la 9/21 februarie 1830, la numai 63 de ani, a curmat o activitate pastorală, misionară şi administrativ-bisericească în plină ascensiune. A fost înmormântat în gropniţa episcopilor de la vechea catedrală episcopală de pe malul Mureşului (demolată ulterior datorită sistematizării oraşului Arad). În anul 1868 osemintele sale au fost strămutate la Mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul din Arad-Gai.

Îi facem pomenirea cu prilejul împlinirii unui număr rotund de ani de la trecerea la cele veşnice, rugând pe Tatăl ceresc să-l pomenească întru împărăţia Sa.

Pr. Vasile Pop

Itinerar Chirarhal 2010

Vineri, 31 decembrie – Asistarea la slujba vecerniei în biserica parohiei Arad I. Slujirea Tedeumului la cumpăna dintre ani, rostirea unui cuvânt festiv, la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime Arad.

 

Luni, 27 decembrie – Slujirea Sfintei Liturghii la  biserica Mănăstirii Arad Gai, cu omilia la Sfântul Ştefan. Asistarea la slujba vecerniei în biserica parohiei Arad centru.

 

Duminică, 26 decembrie – Slujirea Sfintei Liturghii  în biserica parohiei Ineu, protopopiatul Ineu, rostirea predicii cu tema „Naşterea Domnului, începutul mântuirii”. Hirotonia întru preot duhovnic, pe sema parohiei Buhani din protopopiatul Sebiş a diac. Herbei Valentin Nicu. Slujirea vecerniei în biserica parohiei Traian, protopopiatul Ineu, cu meditaţie de praznic. Vizitarea şantierului de pictură la cea dintâi şi a şantierului de construcţie la cea de-a doua.

 

Sâmbătă, 25 decembrie – Slujirea Sfintei Liturgii în Catedrala Arhiepiscoplă Sfânta Treime Arad, cu prilejul Zilei de Crăciun, rostirea predicii cu tema „Vremea slujirii sfinte”. Hirotonia întru deacon a prof. de religie Herbei Valentin Nicu.

– Slujirea vecerniei la Biserica parohiei Arad Micălaca Veche, asistarea la Concertul de colinde al corurilor parohiei, rostirea meditaţiei adecvată Praznicului

 

Vineri, 24 decembrie – Primirea la Reşedinţa Arhiepiscopală, a Corurilor de colindători din cuprinsul Eparhiei, a Corurilor şcolilor de pe raza municipiului Arad şi a colindătorilor de Crăciun. Înregistrarea tradiţionalului mesaj de Crăciun şi Anul Nou, postului de televiziune local Arad.

 

Joi, 23 decembrie – Participarea la comemorarea  eroului  maghiar, al revoluţiei din decembrie 1989 din România, Toth Şandor, la monumentul din Arad, Malul Mureşului, alături de autorităţile locale, din Ungaria şi familia eroului. Vizitarea expoziţiei de pictură „Icoana din cetate”,deschisă la Galeria Delta din municipiu Arad.

 

Miercuri, 22 decembrie – Pariciparea cu slujbă de pomenire şi cuvânt omagial la monumentele principale ale revoluţiei din 1989.

 

Marți, 21 decembrie – Participarea la festivitățile prilejuite de Ziua Revoluției din1989, împreună cu revoluţionarii  la diferitele locuri unde s-a desfăşurat, Orologerie, Fabrica Strungu Arad, Biserica Martirilor şi, monumentul Revoluţiei române din faţa Palatului Administrativ cu slujbă religioasă. Săvârşirea unei slujbe de pomenire a eroilor revoluţiei. Participarea la Concertul de colinde al Corului preoţesc din cadrul Arhiepiscopiei, susţinut la Catedrala Arhiepiscopală Veche, Arad. Rostirea unui cuvânt de felicitare dirijorului şi membrilor corului.

 

Luni, 20 decembrie – Prezidarea Permanenței Consiliului Eparhial. Primirea colindătorilor din eparhie, parohia Secaş, la Centrul eparhial.

 

Duminică, 19 decembrie – Binecuvântarea lucrărilor de reparații interioare și exterioare, efectuate la Biserica parohiei Dud, protopopiatul Ineu. Slujirea Sfintei Liturghii, rostirea predicii cu tema „Hristos Dumnezeu și Omul”. Hirotesia întru Iconom stavrofor a Preotului Paroh Achim Giani. Slujirea Vecerniei în Biserica parohiei Târnova, protopopiatul Ineu, rostirea unui cuvânt de învățătură adecvat duminicii. Asistarea  la Concertul de colinde susținut de Corul Armonia, al Catedralei Vechi. Asistarea la Concertul de colinde al Corului Catedrale Arhiepiscopale Sfânta Treime. Primirea colindătorilor ASCOR organizați într-o procesiune de la Facultatea de Teologie Arad la Catedrală, rostirea unui cuvânt de mulțumire și urări pentru Sfintele Sărbători.

 

Sâmbătă, 18 decembrie – Asistarea la slujba vecerniei în Biserica parohiei Arad centru.

 

Joi, 16 decembrie – Participarea la Concertul de colinde al Seminarului teologic Arad, susținut în sala festivă a Facultății de teologie Arad. Rostirea unui cuvânt ocazional.

 

Marți, 14 decembrie – Asistarea la Concertul de colinde al Liceului de Artă Sabin Drăgoi, Arad, susţinut la Filarmonica de Stat din Arad. Participarea la Concertul tradițional de colinde al Facultăți de teologie Arad susținut în sala Aula Magna a Universității Aurel Vlaicu, Arad. Înregistrarea audio a mesajului de Crăciun și Anul Nou, pentru postul de radio Trinitas al Patriarhiei Române.

 

Luni, 13 decembrie – Prezidarea şedeinţei Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 12 decembrie – Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare la biserica parohiei Apateu, protopopiatul Ineu. Slujirea Sfintei Liturghii  cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la zidirea bisericii parohiale. Rostirea predicii „Necesitatea ierarhizării valorilor vieţii pământeşti”. Slujirea vecerniei în biserica parohiei Moţiori, protopopiatul Ineu, rostirea  unei predici la textul Evangheliei duminicale, a chemării credincioşilor la comuniunea cu Dumnezeu.

 

Sâmbătă, 11 decembrie – Asistarea la slujba vecerniei, la biserica parohiei Arad centru.

 

Joi, 9 decembrie – Susținerea Conferinței cu tema „Crez și Crăciun” la invitația ASCOR filiala Arad în sala de festivități a Facultăţii de teologie Arad.

 

Marți, 7 decembrie – Prezidarea ședinței Permanenței Consiliului Eparhial.

 

Luni, 6 decembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime Arad, cu prilejul Hramului Paraclisului Catedralei „Sfântul Nicolae”, şi la aniversarea a 3 ani de la sfinţirea Catedralei, de către Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

– Rostirea predicii cu tema „Sfântul Nicolae apărătorul şi ocrotitorul vieţii tinerilor”.

 

Duminică, 5 decembrie – Târnosirea Bisericii din filia Bârzeşti, aparţinătoare parohiei Groşeni, protopopiatul Ineu, slujirea Sfintei Liturghii, rostirea predicii cu tema „Vindecarea neputinţelor omeneşti,expresie a iubirii lui Dumnezeu”. Hirotesia întru sachelar a preotului paroh Marius Trânc.

– Vizitarea şantierului de pictură la Biserica parohiei Groşeni,protopopiatul Ineu.

– Slujirea vecerniei în biserica parohiei Seleuş, asistarea la concertul de colinde a corului parohiei Seleuş. Rostirea unui cuvânt adecvat Evangheliei Duminicale, şi de felicitare pentru membrii Corului de tineret al parohiei.

 

Sâmbătă, 4 decembrie – Asistarea la slujba vecerniei în Biserica parohiei Arad centru

 

Joi, 2 decembrie – Asistarea la slujba Sfintei Liturghii în biserica parohiei Arad centru. Primirea la reşedinţa Eparhială a credincioşilor, preoților şi reprezentanţilor ai autorităţilor locale cât şi ai cultelor de pe raza municipiului cu prilejul aniversării zilei instalării ca episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. Rostirea unui cuvânt de mulţumire adresat celor prezenţi.

 

Miercuri, 1 decembrie – Participarea la festivităţile prilejuite de Ziua Naţională a României, începând cu dimineaţa zilei, rugăciune de pomenire la bustul lui Vasile Goldiş înfăptuitorul Marii Uniri de la 1918, cu un cuvânt de omagiere. Săvârşirea slujbei de pomenire pentru corifeii Marii Unirii, la mormintele lor, în cimitirul Eternitatea din Arad. Săvârşirea slujbei Tedeumului de Ziua Naţională, la Crucea Martirilor din Parcul Eminescu, rostirea unei cuvântării omagiale închinate Zilei Naţionale.

 

Marți, 30 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în Biserica parohiei Arad Micălaca Nouă zona 300 având Hramul zilei, rostirea predicii cu tema „Sfântul Apostol Andrei şi credinţa poporului român”. Slujirea parastasului întru cinstirea şi pomenire, vrednicilor ierarh Andrei Şaguna, Mitropolit al Ardealului şi Andrei Mager, episcop al Aradului.

 

Luni, 29 noiembrie – Prezidarea şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Duminică, 28 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în Catedrala Sfânta Treime Arad, rostirea predicii cu tema ,,Când bogăția este piedică în calea mântuirii’’.Slujirea Tedeumului la aniversarea unui an de la ridicarea Eparhiei la rang de Arhiepiscopie, aducând mulțumire Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și membrii Sfântului Sinod pentru ridicarea Eparhiei Aradului la rang de Arhiepiscopie și prezența la eveniment.

 

Sâmbătă, 27 noiembrie – Participarea la invitaţia  Consiliul Judaţean Arad ,la Simpozionul Aradul capitala politică a Românilor transilvăneni,rostind o cuvîntre în deschiderea sesiunii de comunicări ştiinţifice şi lansări de carte.

 

Miercuri, 24 noiembrie – Participarea în foaierul teatrului Ioan Slavici la lansarea cărţilor Pr. Prof. Pavel Vesa: Episcopia Aradului între 1786-1830 şi Un bibliofil din Ţara Zărandului, preotul Nicolae Butariu,1843-189o, rosteşte o cuvântare în deschiderea prezentării, felicitând autorul şi pe prof Nicolae Bocşan – Prof Univ.Cluj Napoca.

 

Marți, 23 noiembrie – Prezidarea şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

 

Luni, 22 noiembrie – Asistarea  la slujba vecerniei în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime Arad,vizitarea şantierul de pictură al Catedralei şi al Paraclisului Catedralei Arhiepiscopală.

 

Duminică, 21 noiembrie – Slujirea Sfintei Liturghii în biserica Sfintei Mănăstiri Hodoş Bodrog ,cu prilejul prăznuirii hramului Intrarea Maicii Domnului în Biserică,rostirea predicii cu tema ,,Maica Domnului ocrotitoare şi împreună rugătoare pentru noi’’.Slujirea  Vecerniei în biserica nouă a parohiei Arad Faleza Sud cu binecuvântarea începerii slujirii aici şi cu rostirea predicii adecvată duminicii,şi cinstirii Maicii Domnului.

Sâmbătă, 20 noiembrie – Asistarea la slujba vecerniei în biserica parohiei Arad centru

 

Joi, 18 noiembrie – Participarea la lucrările Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Dr Nicolae Corneanu al Banatului.

Miercuri, 17 noiembrie – Participarea la festivităţile organizate în Garnizoana militară Arad, cu prilejul Ceremonialului militar, de predare- primire a comenzii batalionului mixt româno maghiar de menţinere a păcii.

Duminică, 14 noiembrie – Binecuvintează lucrările de reparaţii interioare şi exterioare la biserica parohiei Tisa, filia Leasa, protopopiatul Sebiş, slujeşte Sfânta Liturghie în biserica filiei Leasa.

Sâmbătă, 13 noiembrie – Slujeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Sfânta Treime Arad, cu prilejul prăznuirii Sfântului Ioan Gură de Aur.

– Participă la festivitatea organizată de parohia Micala Veche cu prilejul aniversării a 10 ani de la înfinţarea corului parohial, la biserica parohială.

– Slujeşte Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur în Catedrala Sfânta Treime Arad.

Vineri, 12 noiembrie – Slujeşte Vecernia cu Litie în Catedrala Sfanta Treime Arad, apoi slujba Privegherii, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ioan Gură de Aur, ale cărui moaşte se găsesc în Catedrală.

Joi, 11 noiembrie – Vizitează şantierul de pictură al Catedralei Sfânta Treime Arad. Prezidează Comisia de recepţie a lucrărilor ce s-au remediat în baza procesului de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţie al Catedralei.

Miercuri, 10 noiembrie – Slujeşte Vecernia în Capela Facultăţii de Teologie din Arad cu prilejul hramului, Sfântul Mare Mucenic Mina.

Marţi,  9 noiembrie – Participă la conferinţa preoţilor din municipiul Arad „Alege şcoala” destinat prevenirii abandonului şcolar organizat la Colegiul Liceului Economic Arad.

Luni, 8 noiembrie – Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfintei Mănăstiri Roşia, Protopopiatul Sebiş

Duminică, 7 noiembrie – Binecuvintează lucrările de reparaţii interioare şi exterioare la biserica parohiei Olari protopopiatul Arad; slujeşte Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la zidirea bisericii parohiale. Hirotoneste întru diacon pe tânărul licenţiat în teologie Crainic Adrian Ioan.

– Vizitează  şantierul de construcţie al noi biserici din parohia Sântana II la invitaţia preotulului romano catolic vizitează biserica catolică din localitatea Sântana.

– Participă la săvârşirea Sfintei Taine a Maslului în biserica parohiei Caporal Alexa şi la festivităţile legate de programul „Sărbătoarea îngerilor” Ediţia a II organizat de parohie.

– Săvârşeşte slujba Te-Deum-ului în biserica parohiei Şiria protopopiatul Lipova cu prilejul prăznuirii Hramului Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Miercuri, 14 septembrie – Slujeşte Sfânta Liturghie în Biserica Mânăstirii Feredeu, protopopiatul Lipova, cu prilejul prăznuirii hramului Sfintei Mânăstiri.

– Participă la lansarea cărţii ,,Înger printre noi”, autor Monica Tulcan, în holul mare al Teatrului clasic ,,Ioan Slavici” Arad

Sâmbătă, 11 septembrie – Participă la festivităţile prilejuite de vizita PF. Părinte Patriarh Daniel în eparhia Caransebeşului la invitaţia PS. Lucian – episcopul Caransebeşului.

– Slujeşte Sfânta Liturghie în soborul ierarhilor condus de PF. Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul târnosirii Catedralei Ortodoxe Române din Caransebeş.

– Participă la festivităţile prilejuite de vizita PF. Părinte Patriarh Daniel în municipiul Reşiţa.

Joi – Vineri 9, 10 septembrie – Participă la simpozionul naţional ,,Constantin Noica”, Ediţia a II-a ,,Bucuriile simple” organizat de către Universitatea Aurel Vlaicu Arad.

– Participă la festivităţile prilejuite de ziua cinstirii eroului naţional Avram Iancu organizate de Uniunea Vatra Românească, la bustul eroului din faţa Palatului justiţiei din Arad.

Miercuri, 8 septembrie – Slujeşte Sfânta Liturghie în Biserica Sfintei Mânăstiri Arad Gai, cu prilejul prăznuirii hramului ,,Naşterea Maicii Domnului”. Hirotoneşte întru diacon onorific pe prof. Caius Cuţaru pentru Biserica parohiei Arad Gai.

– Slujeşte Sfânta Vecernie în Biserica parohiei Arad Gai, cu prilejul sărbătoririi hramului ,,Naşterea Maicii Domnului”.

Marți, 7 septembrie – Slujeşte Sfânta Vecernie şi privegherea la Sfânta Mănăstire Arad Gai – cu prilejul prăznuirii hramului;

Duminică, 5 septembrie – Slujeşte Sfânta Liturghie în soborul ierarhilor condus de PF. Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul târnosirii Catedralei din Blaj, la invitaţia ÎPS. Arhiepiscop Andrei Andreicuţ al Alba Iuliei.

Sâmbătă, 4 septembrie – Participă la festivităţile prilejuite de vizita PF. Părinte Patriarh Daniel în Arhiepiscopia Alba Iuliei la invitaţia ÎPS. Arhiepiscop Andrei Andreicuţ.

Vineri 3 septembrie – Participă la invitaţia PF. Părinte Patriarh Daniel, la şedinţa de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti la reşedinţa Patriarhiei Române Bucureşti.

Miercuri 1 septembrie – Slujeşte Sfânta Liturghie în Biserica Mânăstirii Arad Gai cu prilejul sărbătoririi hramului ,,Sfântul Simion Stâlpnicul”. Hirotoneşte întru diacon onorific pentru Catedrala ,,Sfânta Treime” Arad pe prof. Alexandru-Adrian Tiulea;

Duminică, 29 august – Binecuvântează lucrările de reparaţii interioare şi exterioare executate la Biserica parohiei Răpsig, protopopiatul Ineu. Săvârşeşte Sfânta Liturghie, hirotoneşte întru iconom pe PC. Pr. paroh Ioan Vatrici;

Sâmbătă, 28 august – Participă la festivităţile prilejuite de ,,Zilele Şepreuşului”, parohia Şepreuş, protopopiatul Arad. Sfinţeşte monumentul ridicat întru cinstirea martirilor regimului comunist, ucişi la revolta populară din Şepreuş în anul 1949;

Joi, 26 august – Vizitează şantierul de pictură al Catedralei ,,Sfânta Treime” Arad;

Luni, 23 august – Prezidează şedinţa Permanenţei Consiliului eparhial;

Duminică, 22 august – binecuvintează lucrările de pictură şi reparaţii interioare şi exterioare executate la biserica Parohiei Socodor, protopopiatul Arad împreună cu Preasfinţitul Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria, care slujeşte Sfânta Liturghie şi hiroteseşte întru iconom stavrofor pe pr. Paroh Viorel Boţoc şi întru iconom pe pr. paroh Constantin Stan;

– participă la Adunarea pe ţară a Oastei Domnului în biserica Parohiei Arad-Centru, protopopiatul Arad.

Sâmbătă, 21 august – vizită canonică la Schitul Almaş, protopopiatul Sebiş unde slujeşte Sfânta Liturghie;

Vineri, 20 august – participă la şedinţa festivă organizată de Primăria municipiului Arad, cu prilejul Zilelor Aradului;

Miercuri, 18 august – vizitează şantierul de pictură al Catedralei Sfânta Treime din Arad;

Marţi, 17 august – prezidează şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial;

Luni, 16 august – sfinteşte Paraclisul Parohiei Arad-Subcetate, protopopiatul Arad; slujeşte Sfânta Liturghie la hramul bisericii Sfinţii Martiri Brâncoveni;

Duminică, 15 august – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica Mânăstirii Hodoş-Bodrog cu prilejul prăznuirii hramului ,,Adormirea Maicii Domnului” şi hirotoneşte întru diacon pe licenţiatul în teologie Lazăr Mirel pentru parohia Ţărmure şi întru ieromonah pe ierodiaconul Iustin Popovici, pentru Mânăstirea Hodoş-Bodrog;

– săvârşeşte slujba Vecerniei în parohia Firiteaz, protopopiatul Arad;

– săvârşeşte Vecernia în biserica parohiei Cruceni, protopopiatul Arad;

– asistă la slujba Vecerniei în biserica parohiei Aradul-Nou, protopopiatul Arad şi la instalarea noului preot paroh Teodor Faur – consilier economic la Centrul eparhial;

Sâmbătă, 14 august – săvârşeşte slujba Vecerniei cu Litie la Sfânta Mânăstire Hodoş-Bodrog, participă la slujbele rânduite în ajunul prăznuirii hramului mânăstirii.

– participă la slujba Privegherii săvârşită în paraclisul de vară al Sfintei Mânăstiri Hodoş-Bodrog, cu prilejul prăznuirii hramului.

Duminică, 8 august – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfintei Mânăstiri Roşia, protopopiatul Sebiş;

-săvârşeşte slujba Vecerniei în biserica Parohiei Mădrigeşti, protopopiatul Sebiş; binecuvintează lucrările de reparaţii interioare şi exterioare executate la Biserica parohială;

Vineri, 6 august – săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica mânăstirii Hodoş-Bodrog, cu prilejul prăznuirii hramului ,,Schimbarea la faţă”; hirotoneşte întru ierodiacon pe monahul Iustin Popovici pentru Mânăstirea Hodoş-Bodrog;

Duminică, 1 august – Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Ciunteşti, protopopiatul Ineu şi binecuvintează lucrările de reparaţii interioare şi exterioare executate atât la biserică cât şi la casa parohială. Hiroteseşte întru sachelar pe tânărul preot Adrian Zaha ;

– sfinteşte locul şi pune piatra de temelia pentru zidirea a două biserici noi: – la spitalul orăşenesc din Ineu şi la spitalul de neuropsihiatrie din localitatea Mocrea, protopopiatul Ineu;

Sâmbătă, 31 iulie – Asistă la slujba Vecerniei în biserica Parohiei Arad-Centru;

Luni, 26 iulie – prezidează şedinţa Permanenţei Consiliului eparhial;

Duminică, 25 iulie – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica filiei Selişte, parohia Petriş, protopopiatul Lipova;

– participă la simpozionul dedicat compozitorului Sabin Drăgoi; sfinţeşte bustul ridicat în localitate;

– participă la Festivalul Românilor de pretutindeni, desfăşurat la Covăsînţ ;

Sâmbătă, 24 iulie – primeşte la mânăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul din Arad-Gai pe reprezentanţii românilor din republica Moldova, Serbia, Bulgaria şi Ungaria, aflaţi la un Festivalul Tradiţiilor şi Culturii, desfăşurat în cadrul parohiei Covăsânţ, protopopiatul Lipova;

Joi, 22 iulie – primeşte la Catedrala Sfânta Treime Arad pe ambasadorul statului Israel la Bucureşti, David Oren;

Marţi, 20 iulie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Sfintei Mânăstiri Feredeu, protopopiatul Lipova, cu prilejul prăznuirii hramului Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul;

Duminică, 18 iulie – slujeşte Sfânta Liturghie în şantierul de construcţie al noii biserici din Parohia Arad-Şega I.

– prezidează Cercul misionar Chişineu-Criş al preoţilor, în biserica Parohiei Şepreuş, protopopiatul Arad; săvârşeşte Sfânta Taină a Maslului în biserica parohială.

Sâmbătă, 17 iulie – participă la Adunarea de doliu organizată de Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, cu prilejul decesului prof.dr. Jean Montreuil, membru al Academiei Franţei, rostind un cuvânt de omagiere şi condolare;

– asistă la slujba Vecerniei de la Catedrala Sfânta Treime Arad, săvârşeşte Sfânta Taină a Cununiei pentru tinerii Radu-Lucian şi Anca-Elena Sinaci;

Joi, 15 iulie – sfinţeşte capela ridicată în cadrul unui aşezământ social pentru îngrijirea celor vârstinic în municipiul Arad;

Luni, 12 iulie – prezidează şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial. Vizitează şantierul de pictură al paraclisului Catedralei Sfânta Treime Arad;

Duminică, 11 iulie – slujeşte Sfânta Liturghie şi binecuvintează lucrărilor de reparaţii efectuate la biserica Parohiei Juliţa, protopopiatul Lipova şi hiroteseşte întru iconom stavrofor pe preotul paroh, Traian Mateaş;

Sâmbătă, 10 iulie – asistă la slujba Vecerniei, sâvârşită în biserica Parohiei Arad-Centru;

Joi, 8 iulie – participă la concertul organizat de Comunitatea Evreilor din Arad la Sinagoga Neologă, oferit de formaţia Conservatorului „Joseph Haydn” din Austria;

Marţi şi Miercuri, 6 şi 7 iulie – participă la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ţinută la reşedinţa patriarhală;

Duminică, 4 iulie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Călugăreni, protopopiatul Arad;

– pune piatra de temelie şi sfinţeşte locul construirii noii biserici de aici;

Sâmbătă, 3 iulie – asistă la slujba Vecerniei săvârşită la Parohia Arad-Centru;

Vineri, 2 iulie – participă la concertul de gală susţinut de Filarmonica de Stat Arad în prezenţa Ateţelor lor regale Princepesa Margareta şi Principele Radu ai României;

Marţi şi Miercuri, 29 şi 30 iunie – participă la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Comisiei de selecţionare a proiectelor pentru construcţia Catedralei Mântuirii Neamului la patriarhia română;

Duminică, 27 iunie – slujeşte Sfânta Liturghie la Paraclisul arhiepiscopal cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de la cimitirul Pomenirea Arad;

Joi, 24 iunie – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Arad-Centru cu prilejul prăznuirii hramului „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”;

Marţi, 22 iunie – prezidează examenul de licenţă în teologie la Facultatea de Teologie Arad;

Duminică, 20 iunie – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din zona Trei Insule – Arad Ceala;

Sâmbătă, 19 iunie – participă la cursul festiv al Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad;

– asistă la slujba Vecerniei săvârşită la biserica Parohiei Arad-Centru;

Joi, 16 iunie – vizitează şantierul de construcţie al Catedralei Sfânta Treime Arad;

Luni, 14 iunie – participă la festivitatea de premiere a olimpicilor şcolii arădene, desfăşurată la Palatul Cultural din Arad şi adresează un cuvânt de felicitare olimpicilor;

Duminică, 13 iunie – binecuvintează lucrările de reparaţii executate la biserica parohiei Soimoş, protopopiatul Lipova; slujeşte Sfânta Liturghie;

Sâmbătă, 12 iunie – participă la festivităţile prilejuite de aniversarea a 180 de ani de la înfiinţarea Regimentului 2 Linie (Infanterie) ale cărui tradiţii le continuă Batalionul 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu”;

Vineri, 11 iunie – participă la festivitatea de încheiere a anului şcolar la Seminarul Teologic Liceal Arad; rosteşte un cuvânt de felicitare pentru absolvenţi şi cadrele didactice;

Miercuri, 9 iunie – săvârşeşte slujba de sfinţire a cabinetului de Religie din cadrul Şcolii Generale din comuna Macea;

Marţi, 8 iunie – slujeşte Te-Deum-ul în capela Facultăţii de Teologie din Arad săvârşit cu prilejul deschiderii Conferinţei internaţionale organizată la Facultatea de Teologie Arad cu tema: „Crezul Niceeo-Constantinopolitan, expresie a credinţei Bisericii celei una şi nedespărţite. Istoric, doctrină şi spiritualitate.

– prezidează conferinţa sus-amintită, prezentând un cuvânt în deschiderea sesiunii;

Duminică, 6 iunie – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei Arad-Faleza Sud;

Sâmbătă, 5 iunie – asistă la slujba Vecerniei săvârşită la biserica parohiei Arad-Centru;

Vineri, 4 iunie – asistă la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Sfânta Treime Arad.

– oferă o recepţie la reşedinţa arhiepiscopală cu prilejul aniversării zilei de naştere preoţilor, credincioşilor şi reprezentanţilor autorităţilor locale, mulţumindu-le tuturor pentru urările transmise;

Joi, 3 iunie – acordă un interviu radio-ului Trinitas al Patriarhiei Române;

Marţi, 1 iunie – prezidează şedinţa Permanenţei Consiliului eparhial;

Luni, 31 mai – prezidează şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial;

Duminică, 30 mai – slujeşte Sfânta Liturghie şi împărtăşeşte copiii la paraclisul Sf. Nicolae al Catedralei arhiepiscopale;

Sâmbătă, 29 mai – participă la simpozionul dedicat învăţătorului martir Lazăr Tâmpa, la dezvelirea şi sfinţirea bustului acestuia, în parohia Almaş, prot. Sebiş;

Vineri, 28 mai – participă la cursul festiv de absolvire al promoţiei 2010, la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul UVG, Arad;

– participă la reîntâlnirea şi cursul festiv al promoţiilor 2000, la Facultatea de Teologie şi Seminarul Teologic Arad;

Joi, 27 mai – prezidează Conferinţa semestrială a preoţilor din protopopiatul Sebiş;

– efectuează o vizită de lucru la şantierul de restaurare a picturii la biserica voievodală din parohia Hălmagiu, prot. Sebiş;

– vizită canonică în parohia Almaş;

– vizită pastorală în parohiile Buhani, Slatina de Criş şi Rănuşa, prot. Sebiş;

– vizită de lucru la şantierul schitului Moneasa, prot. Sebiş;

Miercuri, 26 mai – prezidează Conferinţa semestrială a preoţilor din protopopiatul Ineu;

Marţi, 25 mai – prezidează Conferinţa semestrială a preoţilor din protopopiatul Arad;

Luni, 24 mai – slujeşte Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală, cu prilejul sărbătoririi hramului;

Duminică, 23 mai – slujeşte Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală;

– participă la sărbătoarea de hram a parohiei Frumuşeni, protop. Arad;

– asistă la săvârşirea Tainei Sfântului Maslu în parohia Arad-Micălaca Veche;

– asistă la Acatistul Sfintei Treime în Catedrala arhiepiscopală;

Sâmbătă, 22 mai – asisită la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru;

Vineri, 21 mai – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei Lipova-Băi;

Miercuri, 19 mai – participă la cursul festiv al absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad;

Marţi, 18 mai – vizitează Catedrala arhiepiscopală şi săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii Arad-Gai, împreună cu Preafericitul Cristofor al Cehiei şi Slovaciei;

Luni, 17 mai – primeşte vizita Preafericitului Cristofor, Mitropolitul ortodox de Praga şi Patriarh ortodox al ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei;

– vizitează împreună cu înaltul oaspete şcolile teologice eparhiale şi pune piatra de temelie a aşezământului social din parohia Covăsânţ, protopopiatul Lipova;

Duminică, 16 mai – târnoseşte biserica parohială din Secusigiu, protopopiatul Arad, acordă distincţia de iconom preotului paroh Horia Ştefan;

Vineri, 14 mai – participă la festivităţile Zilelor Academice Arădene ale Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş”;

– prezidează lucrările Simpozionului internaţional ,,Lumina dreptei credinţe – Lumina Ortodoxiei Româneşti” în organizarea Şcolii generale nr. 22 şi a Seminarului Teologic Ortodox Arad;

Sâmbătă, 15 mai – participă la aniversarea a 91 de ani de administraţie românească şi învăţământ românesc la Arad, în organizarea Prefecturii Judeţului Arad;

– săvârşeşte slujba de sfinţire a Casei Notarilor din municipiul Arad;

Joi, 13 mai – slujeşte Sfânta Liturghie şi parastasul pentru eroi în Catedrala Veche şi participă la festivităţile dedicate Zilei Eroilor în municipiul Arad;

Marţi, 11 mai – prezidează examenul de atestat al anului terminal de la Seminarul Teologic Arad;

Luni, 10 mai – prezidează şedinţa Permanenţei Consiliului eparhial;

– primeşte vizita Preasfinţitului Siluan, Episcop al românilor ortodocşi din Italia;

Duminică, 9 mai – slujeşte Sfânta Liturghie în parohia Grăniceri, protopopiatul Arad;

– asistă la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru;

Sâmbătă, 8 mai – prezidează juriul etapei finale a concursului Crezul Meu la nivel eparhial, la mănăstirea Arad-Gai;

– tot aici, prezidează lucrările de constituire a Adunării eparhiale;

Vineri, 7 mai – participă la festivităţile organizate de Colegiul Economic Arad cu prilejul ,,Zilei Şcolii”;

– participă la lansarea cărţii ,,Caietele Herminei”, jurnal memorialistic despre familia episcopului Roman Ciorogariu, în foaierul Teatrului Ioan Slavici Arad;

Luni, 3 mai – prezideazã şedinţa de constituire a Cercului misionar al zonei Şiria, protopopiatul Lipova;

Duminicã 2 mai – binecuvântează lucrările de reparaţii interioare şi exterioare la biserica parohiei Ostrov,protopopiatul Lipova, slujeşte Sfânta Liturghie hiroteseşte întru iconom pe P.C.Pr. paroh. Eugen Volungan. Efectuează vizitaţie canonică în parohiile Birchiş şi Dorgoş, protopopiatul Lipova;

Sâmbătă 1mai – participă la slujba înmormântării Acad. Prof. Cornelia Bodea, la cimitirul Pomenirea Arad;

Joi, 29 aprilie – participă la festivităţile prilejuite de ziua veteranilor de război organizate la Centrul Militar Judeţean Arad;

Miercuri, 28 aprilie – Slujeşte Sfânta Liturghie la Paraclisul Facultăţii de Teologie Arad, cu prilejul împlinirii a zece ani de apariţie a ziarului ,,Calea Mântuirii”; participã la Simpozionul ,,Calea Mântuirii la zece ani de apariţie. Importanţa pastoral misionară şi culturală a presei bisericeşti în Ortodoxia românească”;

Duminică, 25 aprilie – slujeşte Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Ususău, protopopiatul Lipova.

Sâmbătă, 23 aprilie – slujeşte Sfanta Taină a Cununiei la Catedrala Sfânta Treime Arad, pentru tinerii Ciprian şi Mădălina Vlad.

Duminică, 18 aprilie – slujeşte Sfanta Liturghie împreună cu PP S.S. Episcopi: Siluan al românilor din Ungaria şi Lucian al Caransebeşului în Catedrala din Gyula, Ungaria. Asistă la un concert coral dedicat Sfintelor Paşti la Casa de cultură din Gyula,Ungaria.

Joi, 8 aprilie – participă la sala de festivităţi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă la festivitatea de premiere a elevilor din protopopiatul Arad, participanţi la concursul ,,Crezul meu”, etapa pe protopopiat;

– primeşte cadrele didactice, români din Valea Timocului, invitaţi la Arad, de Asociaţia Învăţătorilor din localitate;

Miercuri, 7 aprilie – asistă la Sfânta Liturghie, în Catedrala arhiepiscopală Sfânta Treime;

Marţi, 6 aprilie – slujeşte Sfanta Liturghie în biserica Parohiei Vladimirescu, protopopiatul Arad;

Luni, 5 aprilie – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei Sebiş I şi slujba Vecerniei în biserica parohiei Sebiş II, protopopiatul Sebiş, împărtăşind credincioşilor cuvânt de învăţătură;

Duminică, 4 aprilie – săvârşeşte slujba Învierii în Catedrala Sfânta Treime din Arad şi rosteşte cuvânt de învăţătură în faţa unui impresionant număr de credincioşi;

– slujeşte Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală şi rosteşte predica praznicului, cu tema ,,Lumina Învierii”. Participă la slujba Vecerniei la Catedrala Veche din Arad, apoi oferă îndătinata recepţie de Paşti în sala festivă a reşedinţei arhiepiscopale, la care Corala preoţilor prezintă un buchet de cântări pascale;

Sâmbătă, 3 aprilie – slujeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Sfânta Treime din Arad. Adresează un mesaj pentru Praznicul Învierii, la televiziunea locală;

Vineri, 2 aprilie – participă la procesiunea Drumului Crucii la Mănăstirea Hodoş-Bodrog;

– după amiază slujeşte la Catedrala Veche Vecernia Punerii în mormânt a Domnului;

– seara săvârşeşte slujba Prohodului Domnului în Catedrala Sfânta Treime Arad, rostind cuvânt de învăţătură;

Joi, 1 aprilie – slujeşte Sfânta Liturghie împreună cu Preafericitul Patriarh Daniel şi soborul membrilor Sfântului Sinod, la Catedrala Patriarhală, şi ia parte la sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir;

Luni, 29 martie şi Marţi, 30 martie – asistă la slujirea Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite la Catedrala Sfanta Treime, iar seara slujeşte la Denia rânduită.

Duminică, 28 martie – slujeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Sfanta Treime din Arad şi rosteşte predica zilei, la Duminica Floriilor;

– slujeşte denia de Duminică seara din Săptămâna Patimilor, rostind un cuvânt de învăţătură;

Vineri, 26 martie – participă la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Acad. Prof. Dr. Răzvan Theodorescu, la Universitatea Vasile Goldiş din Arad.

Joi, 25 martie – slujeşte Sfanta Liturghie în biserica schitului Bodrogul Vechi, protopopiatul Arad şi rosteşte cuvânt de învăţătură pelerinilor veniţi în număr impresionant la slujbă;

– în seara zilei, în Catedrala Veche din Arad audiază Concertul inaugural al Coralei preoţilor din Arhiepiscopie şi rosteşte, în faţa mulţimii de credincioşi, un cuvânt de zidire sufletească şi de apreciere pentru reuşita concertului prezentat;

Luni, 22 martie – a participat la parastasul de pomenire a preotului martir, profesorul de teologie ortodoxă Ilarion V.Felea ,la Capela Facultăţii de Teologie Arad;

Duminică, 21 martie – în cadrul unui program pastoral misionar de slujire în oraşele din cuprinsul arhiepiscopiei, stabilit pentru perioada Postului, slujeşte Sfânta Liturghie, rostind predica zilei, în biserica parohiei Chişineu Criş I;

– în după amiaza aceleiaşi zile slujeşte Sfanta Taină a Maslului în biserica parohiei Livada, protopopiatul Arad,cu rostirea unui cuvant de învăţătură;

Vineri, 19 martie – slujeşte Denia Acatistului în Catedrala Sfânta Treime din Arad.

Miercuri, 17 martie – săvârşeşte Denia Canonului celui Mare în Paraclisul Catedralei Sfânta Treime din Arad şi rosteşte cuvântul de învăţătură: ,,Cuvioasa Maria Egipteanca, pildă de pocăinţă”.

Duminică, 14 martie – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei Cintei, protopopiatul Arad şi hiroteseşte întru iconom stavrofor pe preotul paroh, Nicu Breda;

– participă la slujba Sfintei Taine a Maslului în biserica parohiei Arad-Bujac

Duminică, 7 martie – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei Horia, protopopiatul Arad şi hiroteseşte întru iconom stavrofor pe preotul paroh Adrian Murg;

Joi, 4 martie – participă la festivitatea acordării titlului de ,,Doctor Honoris Causa” a Universităţii Aurel Vlaicu Arad, ÎPS Sale Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului;

Luni, 1 martie – participă la festivitatea aniversară la împlinirea a 15 ani de la înfiinţarea Batalionului 191 Infanterie ,,Colonel Radu Golescu” Arad; conferă preotului militar Adrian David distincţia de iconom stavrofor;

Duminică, 28 februarie – slujeşte Sf. Liturghie în Biserica parohiei Arad-Grădişte şi parastasul pentru pomenirea fratelui Moise Velescu – fost preşedinte pe ţară al Oastei Domnului, la împlinirea celor doi ani de la trecerea în veşnicie. Participă la întrunirea Adunării Oastei Domnului.

Sâmbătă, 27 februarie – prezidează şedinţa Permanenţei Consiliului eparhial;

Luni, 22 februarie – prezidează lucrările de recepţie la Catedrala Sf. Treime Arad;

Duminică, 21 februarie – săvârşeşte Sf. Liturghie în Catedrala Sf. Treime – Arad;

Sâmbătă, 20 februarie – slujeşte parastasul la împlinirea a 6 luni de la mutarea la cele veşnice a Pr. Ic. Stavrofor Andrişescu Vălean, în Catedrala Veche;

Vineri, 19 februarie – săvârşeşte slujba Acatistului Mântuitorului, la Catedrala arhiepiscopală din Arad;

Joi, 18 februarie – participă la slujba Canonului Mare în biserica Mănăstirii Arad-Gai;

Luni, Marţi, Miercuri, – 15, 16, 17 februarie – participă la slujba Canonului Mare în Catedrala Sfânta Treime;

Duminică, 14 februarie – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei Pâncota, prot. Arad;

Marţi , Miercuri, Joi – 9, 10, 11 februarie – participă la lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti şi ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Palatul Patriarhiei Române;

Duminică, 7 februarie – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei Curtici, protopopiatul Arad.;

Joi, 4 februarie – asistă la Sfânta Liturghie şi slujeşte Te-Deum-ul la aniversarea a 85 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române şi parastasul întru pomenirea celor 5 patriarhi ai României, la Catedrala Sfânta Treime;

– participă la constituirea Coralei preoţilor din Arhiepiscopia Aradului, ân Aula Facultăţii de Teologie ortodoxă din Arad;

Marţi, 2 februarie – slujeşte Sfânta Liturghie la biserica mănăstirii Hodoş-Bodrog;

Duminică, 31 ianuarie 2010 – săvârşeşte Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohiei Arad-Centru.

Sâmbătă, 30 ianuarie 2010 – a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala Veche din municipiul Arad şi a participat la sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Vineri, 29 ianuarie 2010 – participă, la invitaţia Şcolii Generale „Mihai Eminescu” din municipiul Arad,  la festivităţile organizate la împlinirea celor cincizeci de ani de învăţământ românesc în această şcoală şi la Simpozionul omagial dedicat aniversării a 160 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu.

Miercuri, 27 ianuarie 2010 – slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohiei ortodoxe sârbe Arad-Centru, alături de Preasfinţitul Luchian Pantelici, episcopul ortodocşilor sârbi din România, cu prilejul prăznuirii Sfântului Sava.

Duminică, 24 ianuarie 2010 – a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală, rostind şi predica zilei;

– a participat, în Piaţa Revoluţiei din Municipiul Arad la festivităţile comemorative, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor.

– în Catedrala Veche  a participat la încheierea Săptămânii Ecumenice de Rugăciune a cultelor religioase din Municipiul Arad şi a rostit cuvântul adecvat.

Vineri, 22 ianuarie 2010 –  a condus examenul semestrial la disciplina Istoria Bisericească Universală, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad;

– a primit, la reşedinţa chiriarhală, clerul şi reprezentanţii credincioşilor, oficialităţi locale, cu prilejul pomenirii Sfântului Apostol Timotei, ziua onomastică a Chiriarhului.

Joi, 21 ianuarie 2010 – a slujit Sfânta Liturghie în biserica Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, cu prilejul hramului, Cuviosul Maxim Mărturisitorul şi a rostit cuvântul de învăţătură.

– a prezidat consfătuirea cu coordonatorii programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, din protopopiatele eparhiei.

– a prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial şi a părinţilor protopopi, pentru notările administrative pe anul 2009.

Duminică, 17 ianuarie 2010 – A săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Nădlac, Protopopiatul Arad.

Sâmbătă, 16 ianuarie 2010 – A prezidat lucrările Adunării eparhiale.

Vineri, 15 ianuarie 2010 – A prezidat lucrările Consiliului eparhial; A prezidat Şedinţa cu părinţii protopopi.

Marţi, 12 ianuarie 2010 – A ţinut cursuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Duminică, 10 ianuarie 2010 – Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime” din Arad, pentru copiii şi tinerii care participă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie;

Joi, 7 ianurie 2010 – La sărbătoarea Soborului Sf. Ioan Botezătorul, ÎPS Sa a asistat la slujba Utreniei şi a Sfintei Liturghii în Catedrala Episcopală Veche şi la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica sârbă Arad-Centru, cu prilejul prăznuirii Naşterii Domnului, după calendarul vechi;

Miercuri, 6 ianuarie 2010 – Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” Arad şi Slujba Aghiasmei Mari, rostind predica zilei;

– asistă la slujba Vecerniei cu Litie în biserica parohiei Arad-Centru;

Duminică, 3 ianuarie 2010 – Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica nouă a sfintei mănăstiri Arad-Gai;

Vineri, 1 ianuarie 2010 – Slujeşte, la cumpăna dintre ani, Te-Deum-ul de Anul Nou în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad;

– săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală, rostind predica zilei.

Cuvânt la înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei

Preafericite Părinte Patriarh,

Înalţipreasfinţiţi Arhiepiscopi şi Mitropoliţi,

Înalţipreasfinţiţi Arhiepiscopi,

Preasfinţiţi Episcopi, Episcopi Vicari şi Arhierei Vicari,

Onorate Autorităţi,

Stimaţi reprezentanţi ai instituţiilor, inteprinderilor şi unităţilor locale,

Iubiţi oaspeţi, credincioşi şi credincioase,

În ajunul acestei sărbători, în cuvântul rostit la Arad, odată cu ridicarea în rang a episcopiei, am socotit potrivit a reaminti că nu s-ar putea aborda cronica acesteia fără o referire directă la judeţul Hunedoara. Ori, după cum precizează monografia Eparhiei Aradului, judeţul Hunedoara trebuie privit ca o carte de istorie deschisă, frumuseţile naturale îmbinându-se în mod armonic cu urmele istorice şi artistice care atestă vechimea şi continuitatea noastră neîntreruptă pe aceste meleaguri. Datorită, pe de-o parte aşezării sale geografice, iar pe de alta mulţumită bogăţiilor de tot felul ale solului şi subsolului, ţinutul hunedoarean a fost locuit din timpurile cele mai îndepărtate. În nici o parte a ţării nu sunt reprezentate atât de bine urmele dacice decât în munţii Orăştiei. Tot aşa de bine este reprezentată civilizaţia romană, singurii care au trăit pe aceste meleaguri de la formarea lor ca popor distinct şi până azi sunt românii, ei au apărut în zarea istoriei cu organizaţiile lor naţionale, în frunte cu cnezi, juzi şi voievozi, cu moşiile şi drepturile lor. De aci s-a ridicat vestitul erou Iancu de Hunedoara, murind în 1456 ca apărător al Europei împotriva invadatorilor. Se ştie prietenia familiei cu Sfântul Voievod Ştefan cel Mare al Moldovei. Tot de aici a pornit şi reacţiunea împotriva asupririi naţionale şi sociale prin răscoala din 1784, condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, ultimul originar chiar din loc. De asemenea, aici s-au purtat şi eroicele lupte din anii revoluţionari 1848-1849 sub conducerea eroului naţional Avram Iancu. Teritoriul fostului comitat al Zărandului, desfiinţat în 1876 şi împărţit la comitatele Arad şi Hunedoara a fost leagănul celor două mari revoluţii ale românilor. Astăzi, acest minunat ţinut românesc se înalţă tot mai sus spre zări de lumină, progres şi bunăstare. Monumentele istorice şi arheologice ale trecutului sunt scoase la lumină conservate şi puse în valoare şi prin grija Bisericii. Sfinte locaşuri ca cele din Densuşi, Strei, Ostrov, Gurasada, Colţ, Prislop şi alte multe sunt ilustrative. La fel, nume de sfinţi ca Nicodim de la Tismana, Cuviosul Ioan de la Prislop sau de mari duhovnici ca Arsenie Boca şi Ioan Sabău sunt grăitoare. Nu adâncim mai mult frământările istorice ale hunedorenilor, ci ne mulţumim a sublinia însemnătatea celor 60 de ani petrecuţi laolaltă cu arădenii. Cu toţii au îngregistrat o dezvoltare uniformă şi au urmat dezideratul uniformizării cultice, chiar dacă tradiţiile fiecărei zone au fost distincte. Au avut împreună aceleaşi inteprinderi economice bisericeşti ca de pildă atelierul de lumânări, de croitorie, de legătorie a cărţilor, casa de ajutor reciproc a clerului, aceleaşi tipărituri, monografii, cărţi de învăţătură, istorie ecleziastică şi naţională şi reviste între care „Biserica şi şcoala” şi „Calea Mântuirii”, aceleaşi şcoli ca seminarul teologic din Arad şi cel monahal liceal din Pislop, facultatea de teologie cu profilurile de asistenţă socială şi litere, cu dascăli şi ucenici din ambele judeţe, fără deosebire. La ceas de despărţire, mai bine zis de viaţă nouă cu avânt sporit şi fără a reconstitui pe deaîntregul trecutul, adică întoarcerea la unirea din 1949, mărturisim că Episcopia Hunedoarei faţă de cea arădeană are un număr mai mare de preoţi şi credincioşi, parohii şi mănăstiri şi se poate mândri în oraşul de reşedinţă cu o catedrală nouă şi trei noi biserici iar în judeţ cu nouă noi mănăstiri şi două încă în construcţie pe lângă alte edificii sau bunuri bisericeşti adaose la cele vechi. În răstimpul de referinţă s-au construit 58 de biserici din temelii, 19 fiind în construcţie, iar case parohiale noi – 14, sedii protopopeşti – 3. Exprimăm Preafericirii Voastre, Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre cele mai alese mulţumiri pentru modul chibzuit în care a răspuns dorinţelor clerului şi poporului hunedoarean în împlinirea aşteptărilor pe măsura înfăptuirilor înaintaşilor ca şi a năzuinţelor de viitor. Dorim în rugăciune fierbinte către Bunul Dumnezeu ca noul ierarh împreună cu preoţii şi credincioşii săi să aibă întru toate bunăsporire cu sănătate şi lungime de zile, noi mulţumind pentru colaborarea rodnică din trecut şi cu anticipaţie pentru cea viitoare în comuniunea frăţească după chipul Sfintei Treimi, Căreia se cuvine slava în veci.

 

+ TIMOTEI

Arhiepiscop al Aradului

Timp de înfrânare şi rugăciune – Cerc Pastoral la Buteni

Biserica a rânduit, după  porunca lui Dumnezeu anumite timpuri de trăire în înfrânare şi rugăciune deosebită. Înaintea marilor praznice, în cazul de faţă a Naşterii Domnului, rânduiala postului are rostul unei şcoli duhovniceşti în care sunt chemați credincioşii pentru îmbunătăţirea vieţii trupeşti şi sufleteşti.

Duminică, 21 noiembrie a.c., în Parohia Buteni, Protopopiatul Sebiş din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a avut loc întâlnirea preoţilor Cercului pastoral-misionar II – Buteni. Întâlnirea a fost condusă de către coordonatorul Cercului, preotul Marian Ciucur din parohia Buteni.

În Biserica cu hramul Bunavestire din Buteni s-a săvârşit slujba Vecerniei de către soborul preoţilor aparţinători Cercului misionar, răspunsurile fiind date de către corul bisericesc care la sfârşitul slujbei a susţinut un concert de colinde.

În cadrul Vecerniei părintele Flavius Petcuţ de la Parohia Cărand a rostit un cuvant de învăţătură. După slujbă preoţii au dezbătut tema „Gânduri despre post” susţinută de către preotul gazdă, Marian Ciucur. Din gândurile şi ideile evidenţiate reţinem câteva:

Ca o mamă bună, care se îngrijeşte de binele vremelnic şi cel veşnic al credincioşilor, în vremea postului, omul găseşte cerul deschis şi pe Dumnezeu mai milostiv şi mai iertător. Se potriveşte cuvântul Apostolului Pavel: „La vremea potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii” (II Cor. 6.2). Postul stă în înfrânarea trupului de la anumite mâncări, băuturi şi gânduri rele.

Porunca postului este foarte veche, e cea dintâi poruncă ce s-a dat oamenilor pe pământ. Trebuie să postim deoarece „trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului” (Galateni 5,17). În fiecare om între trup şi suflet este o luptă  mare pentru stăpânire. Armele trupului sunt poftele lui neânfrânate, iar sufletul nu are arma mai puternică asupra trupului decât postul. Mai postim pentru că trebuie să urmăm exemplul lui Iisus şi al sfinţilor.

Trebuie să postim în duh de pocăinţă, de întoarcere la Dumnezeu după cum ni se spune prin profetul Ioil: „Întoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră cu postiri, cu plâns şi cu tânguire. Sfâşiaţi inimile şi nu hainele voastre și întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru căci El este milostiv şi îndurat.” (Ioil 2, 12-13)”.

Pe marginea temei s-au purtat discuţii de către toții preotii prezenţi, apoi s-au stabilit teme pentru urmatoarele întruniri.

EVENIMENT EDITORIAL DE EXCEPŢIE LA ARAD

Ieri, 25 noiembrie 2010, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. TIMOTEI Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, a avut loc lansarea ultimelor două contribuţii editoriale a Părintelui dr. Pavel Vesa, în frumoasa locaţie a foaierului Teatrului de Stat Ioan Slavici din Arad. Noile titluri: Episcopia Aradului între 1786-1830 (Editura Arhiepiscopiei Aradului, sub egida „Institutului de Istorie Ecleziastică” a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca) şi Un biblist din Ţara Zărandului: preotul Nicolae Butariu (1843-1890), (Editura Mirador) se înscriu în preocupările de istorie bisericească locală a preacucernicului părinte Pavel din ultimii cincisprezece ani. Prezentarea personalităţilor invitate să ofere exprimări critice precum şi moderarea discuţiilor a revenit domnişoarei Conf. Univ. Dr. Simona Stiger, inspector de specialitate în cadrul ISJ.

În cuvântul introductiv al manifestării culturale, ÎPS Timotei a amintit celor prezenţi de strădaniile mai vechi ale Centrului eparhial, în vederea editării unei monografii istorice a acestei eparhii, în colaborare cu distinşi cercetători arădeni, care se continuă astăzi prin ostenelile Părintelui Pavel, numindu-l „cel mai prolific autor de gen din Arhiepiscopia Aradului”, adresându-i mulţumiri şi urări de sănătate, cu spor în munca de cercetare viitoare.

Distinsul Prof. Univ. Dr. Nicolae Nicolae Bocşan, Prorector al universităţii clujene, a descris în faţa auditorului calităţile evidenţiate de cercetătorul Pr. Pavel Vesa precum şi modul propriu de prezentare şi interpretare a datelor istorice, amintind de faptul că aprecierea făcută de ÎPS Arhiepiscop Timotei este pe deplin acoperită datorită celor şaisprezece titluri, pe teme istorice, semnate de autor până în prezent. Din această cauză, concluzia sa arată că Arhiepiscopia Aradului are cea mai bogată bibliografie monografică din întreaga Transilvanie şi chiar din Patriarhia Română.

Cea de-a doua carte a fost prezentată de D-l. Prof. Teodor Păiuşan, de la Liceul „Ioan Buteanu” din Gurahonţ.

În cele din urmă, Pr. Pavel a evocat câteva dintre motivele care l-au determinat să abordeze aceste două teme, mulţumind ÎPS Arhiepiscop pentru binecuvântare şi urări, precum şi PC Părinte Nicolae Marcu de la Parohia Micălaca Nouă din Arad, pentru sprijinul financiar repetat în tipărirea volumelor sale.

Cerc pastoral în Parohia Lipova I

Joi 25 Noiembrie 2010 la Parohia Lipova I a avut loc întrunirea preoţilor din Cercul Pastoral Lipova I, coordonat de Pr. Ioan Rus. Preoţii prezenţi au dezbătut tema: „Problemele tineretului, implicarea Bisericii în viaţa tinerei generaţii ” arătând că între scopurile pe care le urmăreşte religia este şi acela de a împărtăşi copiilor şi tinerilor care vor însemna „Biserica de mâine”, o creştere şi o educaţie religioas-morală sănătoasă. Preoţii prezenţi au analizat aspectele legate de necesitatea catehizării tinerilor, menţionând că: „Fericit este pământul care creşte pe trupul său oameni buni, lucrători şi harnici, economi” şi „Fericit este neamul acela care are credincioşi patrioţi, iubitori de Dumnezeu şi de oameni, care vor să cunoască întotdeauna calea, adevărul şi viaţa, spre binefăcătoare rodire aici şi-n veşnicie

După toate discuţiile pe marginea temei s-a stabilit programul următoarelor întâlniri şi a temelor care vor fi dezbătute.

SEARĂ DUHOVNICEASCĂ LA PAROHIA CHIŞINEU CRIŞ II

De mai bine de zece ani, în parohia Chişineu-Criş II, păstorită de părintele Cantemir Lipovan, în timpul celor două posturi mari din timpul anului bisericesc, respectiv al Sfintelor Paşti şi al Naşterii Domnului, se săvârşeşte Taina Sfântului Maslu de obşte în fiecare vineri.

Postul Naşterii Domnului, început de curând, a prilejuit continuarea acestui frumos obicei din această parohie. Astfel, vineri 19 noiembrie, începând cu orele 18:00, în biserica parohiei Chişineu-Criş II, credincioşii s-au adunat în număr mare pentru a lua parte la săvârşirea Tainei Sfântului Maslu.

La invitaţia părintelui paroh Cantemir Lipovan, au răspuns cu dragoste părintele Dragoş Dumitru de la parohia Vărşand şi părintele Daniel Dumitru de la parohia Ţipari. Primul dintre ei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, menit să încununeze atmosfera de rugăciune şi de trăire duhovnicească ce s-a creat în timpul slujbei. Părintele s-a referit în cuvântul său la semnificaţiile adevăratei postiri, arătând că postul trebuie împletit cu rugăciunea şi cu faptele bune, faptele milei şi iubirii creştine, pentru a fi primit înaintea lui Dumnezeu şi a ne aduce folos sufletesc.

Seara duhovnicească a fost încheiată prin mulţumirile aduse de părintele paroh Cantemir Lipovan şi prin minunatele colinde ce au răsunat din pieptul şi din sufletul întregii asistenţe.

Moment aniversar în parohia Cintei

Biserica cu hramul Înălţarea Domnului  din parohia ortodoxă Cintei,  protopopiatul Arad din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a trăit Duminică 21 Noiembrie 2010 de praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului un eveniment înălţător. Acesta a fost marcat de aniversarea unui an de activitate a corului de copii din această parohie îndrumat de profesorul de religie Buntean Sebastian.

După Sfânta Liturghie la care răspunsurile liturgice au fost date de copii, părintele paroh şi protopop al Aradului dr. Breda Nicu într-un scurt cuvânt a scos în evidenţă bogata activitate a corului în decurs de un an de existenţă arătând că acesta este un dar dumnezeiesc pentru întreaga parohie.Parintele paroh a mulţumit apoi celui care îndrumă corul dar şi părinţilor care îşi cresc copiii în frica lui Dumnezeu spre a săvârşi cele bine plăcute Lui.

La final a urmat o scurtă agapă în care părintele paroh s-a întreţinut cu membrii corului, şi împreună cu profesorul îndrumător au stabilit un program duhovnicesc menit să aducă în sufletele credincioşilor bucuria Sfântă a Naşterii Domnului.