Hotărârea Sfântului Sinod nr. 892 din 24 februarie 2010: Trecerea unui cleric, a personalului monahal sau a absolvenţilor de teologie într-o altă eparhie sau jurisdicţie canonică; organizarea pelerinajelor.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 11 februarie 2010, a luat în examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu necesitatea completării hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind trecerea unui cleric într-o altă eparhie din Biserica Ortodoxă Română sau în jurisdicţia canonică a unei alte Biserici Ortodoxe, cu prevederi privind personalul monahal, absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic din România, precum şi în legătură cu organizarea pelerinajelor.

În referatul Cancelariei Sfântului Sinod este semnalată înmulţirea, în ultima vreme, a cazurilor unor monahi (hirotoniţi sau nehirotoniţi) care părăsesc mănăstirile de metanie din ţară pentru a pleca fie în Muntele Athos, fie la mănăstiri dintr-o eparhie aparţinând altei Biserici Ortodoxe canonice, fără aprobarea Chiriarhului şi fără acordul Patriarhului României.

De asemenea, din referatul prezentat, rezultă că mai sunt cazuri de ieşire din jurisdicţia eparhiilor din Patriarhia Română cu încălcarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 2844/2008 semnalate Patriarhiei Române cu adresa nr. 2021/4 februarie 2010 de către Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, privind pe Pr. Aurel Popescu şi Diac. Cristian Popescu, care au trecut din Arhiepiscopia Timişoarei în jurisdicţia Mitropoliei Belgiei (Patriarhia Constantinopolului), cu carte canonică din partea IPS Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului, dar fără acordul Patriarhului României.

Având în vedere că este necesar ca Sfântul Sinod să-şi exprime preocuparea în scopul limitării acestor cazuri şi pentru prevenirea unor manifestări de neascultare şi abateri disciplinare care au un impact negativ asupra stării generale a clerului şi monahismului nostru, precum şi asupra vieţii bisericeşti în general.

Ţinând seama că în urma hotărârii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 8 ianuarie 2010, Cancelaria Sfântului Sinod, în acord cu prevederile art. 88 Iit. q) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a făcut o serie de propuneri de completare a hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod.

Luând act că în ultima perioadă de timp, ierarhii din ţară şi din afara graniţelor ţării au semnalat Patriarhiei Române existenţa a numeroase cazuri de tineri absolvenţi de instituţii de învăţământ teologic din România care, fie după stagii de studii în străinătate, fie prin părăsirea ţării, solicită hirotonia atât pentru parohii aparţinând eparhiilor ortodoxe române, cât şi pentru parohii arondate altor jurisdicţii canonice din afara graniţelor ţării.

Constatând că această problemă a statutului tinerilor teologi care au studiat în instituţii de învăţământ teologic din România şi a raporturilor lor canonice cu eparhia care i-a recomandat la studii şi cu Patriarhia Română nu a fost reglementată printr-o hotărâre a Sfântului Sinod, fiind necesare măsuri clare pentru evitarea unor situaţii neplăcute, inclusiv prin completarea hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod, aşa cum a propus Cancelaria Sfântului Sinod.

Întrucât, în legătură cu pelerinajele ierarhilor, clericilor, monahilor şi monahiilor la locurile sfinte ale Ortodoxiei din afara graniţelor ţării, aflate în alte jurisdicţii canonice ortodoxe, în ultima perioadă de timp au existat situaţii în care cei care au participat la aceste pelerinaje au întâmpinat neajunsuri, deoarece nu au prezentat acordul Patriarhiei Române, astfel că şi în această problemă se impune completarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 2844/2008;

În urma discuţiilor care au avut loc. pe marginea referatului prezentat de Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină, din care au fost reţinute următoarele propuneri de completare: în cazul clericilor (de mir sau din cinul monahal) care părăsesc eparhiile Patriarhiei Române fără aprobarea chiriarhului şi acordul Patriarhiei Române, să li se aplice pedeapsa caterisirii de către eparhia pe care o părăsesc; să se adreseze IPS Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului îndemnul de a retrage, în termen de o lună, cartea canonică dată Pr. Aurel Popescu şi Diac. Cristian Popescu pentru trecerea în altă jurisdicţie ortodoxă, fără aprobarea Patriarhului României, cu precizarea că pe viitor, ierarhii care nu respectă prezenta hotărâre sinodală vor răspunde în faţa Sfântului Sinod; necesitatea ca, la începutul anului 2010, proclamat de Sfântul Sinod „Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti în Patriarhia Română”, în contextul aniversării a 125 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală şi a 85 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, ierarhii Sfântului Sinod să adreseze un Apel de suflet către toţi clericii şi mirenii ortodocşi români din afara graniţelor ţării, aflaţi – fără binecuvântare – în alte Biserici Ortodoxe surori sau în structuri bisericeşti necanonice, de a reveni în comuniune directă cu Biserica Mamă, adică în jurisdicţia canonică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

Ca urmare a votului exprimat cu unanimitate, plenul Sfântului Sinod a hotărât:

• Aprobă ca, ţinând seama de propunerile formulate de Cancelaria Sfântului Sinod, textul hotărârii nr. 2844/2008 a Sfântului Sinod, să fie completat şi reformulat, după cum urmează:

1. În spiritul prevederilor art. 10 alin. (6) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, potrivit cărora „Hotărârile organismelor centrale deliberative şi executive sunt obligatorii pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română”, toţi chiriarhii Bisericii Ortodoxe Române vor aplica hotărârea Sfântului Sinod nr. 2891/2007, în spiritul şi litera ei, completată şi reformulată astfel:

a. Cartea canonică de ieşire a unui cleric (de mir sau din cinul monahal) din Patriarhia Română se va emite de către chiriarhul român, la solicitarea unui ierarh străin, aparţinând unei jurisdicţii canonice ortodoxe, numai cu acordul Patriarhului României;

b. Clericul (de mir sau din cinul monahal) care primeşte Cartea canonică pentru intrarea într-o eparhie aparţinând altei Biserici Ortodoxe canonice nu poate sluji decât în cadrul comunităţilor acelei jurisdicţii străine, nu şi în comunităţi ortodoxe române aflate în respectivele eparhii ortodoxe;

c. Monahii care doresc sa plece din diferite eparhii ortodoxe române din ţară şi din afara graniţelor ţării în Muntele Athos sau în mănăstiri dintr-o eparhie aparţinând altei Biserici Ortodoxe canonice au îndatorirea canonică de a obţine, în prealabil, aprobarea scrisă a chiriarhului român, la solicitarea unui ierarh străin, aparţinând unei jurisdicţii canonice ortodoxe, numai cu acordul Patriarhului României:

d. Ierarhii din eparhiile aparţinând Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor României vor aduce la cunoştinţa Patriarhiei Române schimbarea statutului oricărui cleric sau student aflat la studii în străinătate, pentru evidenţă şi în vederea evitării unor situaţii tensionate între Bisericile Ortodoxe surori.

e. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic ortodox din România pot solicita hirotonia pe seama unei comunităţi ortodoxe române aflate în eparhiile ortodoxe române din afara graniţelor ţării, numai cu aprobarea scrisă a chiriarhului român care i-a acordat binecuvântarea de studii si cu acordul Patriarhului României.

In „Jurământul” pe care absolvenţii facultăţilor de teologie ortodoxă din Patriarhia Română îl depun la încheierea studiilor, să fie prevăzut faptul că aceştia vor putea trece în jurisdicţia altei Biserici Ortodoxe canonice numai cu recomandarea chiriarhului lor şi cu aprobarea Patriarhului României.

2. Delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române vor discuta cu Bisericile Ortodoxe surori pentru realizarea unor înţelegeri în plan pastoral-misionar, în vederea asigurării unei pastor aţii adecvate pentru românii ortodocşi din ţările şi Bisericile respective.

3. Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române este îndatorat să solicite de la eparhiile Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din afara graniţelor ţării lista cu studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ teologic din Româniacare au plecat la studii în străinătate, cu sau fără binecuvântarea chiriarhului şi, pe cât este posibil, statutul actual al acestora, precum şi să comunice către facultăţile de teologie ortodoxă din Patriarhia Română hotărârea de completare a „Jurământului”, potrivit prezentei hotărâri a Sfântul Sinod.

4. Ierarhii care doresc să meargă în pelerinaj în diferite locuri sfinte ale Ortodoxiei din afara graniţelor ţării, trebuie să aibă scrisoare de recomandare din vartea Patriarhului României, pentru a evita situaţii neplăcute în raport cu Bisericile Ortodoxe canonice.

5. Clericii, monahii şi monahiile care doresc să meargă în pelerinaj în diferite locuri sfinte ale Ortodoxiei din afara graniţelor ţării trebuie să aibă recomandarea protopopului (stareţului/ei) şi aprobarea Chiriarhului locului, urmând ca pelerinajele să se organizeze, în principiu, numai prin intermediul birourilor de pelerinaje ale Patriarhiei Române sau ale eparhiilor.

6. Clericilor (de mir sau din cinul monahal) care părăsesc eparhiile Patriarhiei Române fără aprobarea chiriarhului şi fără acordul Patriarhiei Române li va aplica pedeapsa caterisirii de către eparhia pe care o părăsesc.

7. întrucât se constată că IPS Părinte Mitropolit Nicolae al Banatului a emis o carte canonică în condiţii care contravin hotărârii Sfântului Sinod nr. 2844/2008 privind trecerea unor clerici ortodocşi români în alte jurisdicţii ortodoxe fără aprobarea Patriarhului României, i se adresează îndemnul de a retrage în termen de o lună cartea canonică dată Pr. Aurel Popescu şi Diac. Cristian Popescu de trecere în altă jurisdicţie ortodoxă fără aprobarea Patriarhului României, cu precizarea că, pe viitor, ierarhii care nu respectă prezenta hotărâre sinodală vor răspunde în faţa Sfântului Sinod.

8. Aprobă ca, la începutul anului 2010, proclamat de Sfântul Sinod „Anul omagial al Crezului Ortodox şi alAutocefaliei româneşti în Patriarhia Română”, în contextul aniversării a 125 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală şi a 85 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, ierarhii Sfântului Sinod să adreseze un Apelde suflet către toţi clericii şi mirenii ortodocşi români din afara graniţelor ţării, aflaţi – fără binecuvântare – în alte Biserici Ortodoxe surori sau în structuri bisericeşti necanonice, de a reveni în comuniune directă cu Biserica Mamă, adică în jurisdicţia canonică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi care a fost dat publicităţii cu titlul „Apel launitate şi demnitate românească” (pe site-ul Patriarhiei Române www.basilica.ro.

Aducându-Vă la cunoştinţă această hotărâre a Sfântului Sinod, rugăm binevoiţi a lua măsurile necesarepentru punerea în aplicare şi publicarea în presa eparhială în vederea cunoaşterii şi respectării acesteia de către cler,monahi şi instituţiile de învăţământ din cuprinsul eparhiei.

Iconom al Tainelor lui Hristos

Sfântul Maslu în parohiile Arad-Bujac şi Sânleani-Livada.

În perioada Postului Mare majoritatea parohiilor noastre au obişnuit săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, în special Duminica, după slujba Vecerniei. La parohiile Arad-Bujac şi Sânleani-Livada, Taina Sfântului Maslu de obşte, în Duminica a IV-a, respectiv a V-a din Post a fost săvârşită de către Întâistătătorul eparhiei, înconjurat de soborul preoţilor slujitori. Pentru cei prezenţi, rugăciunea şi binecuvântarea arhipăstorului au fost prilej de reală mulţumire duhovnicească, Înaltpreasfinţia Sa rostind, în ambele prilejuri şi câte un cuvânt de învăţătură de mare profunzime.

Comemorare şi comuniune în biserica Parohiei Grădişte

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, împreună cu un sobor de preoţi, celor ai parohiei: pr. Viorel Merluşcă şi pr. Viorel Roja, alăturându-li-se pr. pensionar Teodor Gorea şi preoţii veniţi pentru parastasul fratelui Moise: pr. Iosif Toma de la Casa Centrală a Oastei Domnului din Sibiu şi pr. Gheorghe Ardelean, misionar în Protopopiatul Beiuş, diacon fiind părintele Gheorghe Contraş.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre vindecarea sufletească a slăbănogului, pe care Mântuitorul o acordă acestuia înaintea celei trupeşti, accentuând că orice boală trupească îşi are începutul într-una sufletească.

Un om al dragostei, la fel ca şi prietenii celui slăbănog, a fost şi fratele Moise Velescu a cărui parastas s-a slujit după încheierea Sfintei Liturghii. După săvârşirea acestuia, a luat cuvântul părintele Iosif Toma care a reamintit asistenţei calităţile fratelui Moise – bunătatea, smerenia, blândeţea, dragostea faţă de aproapele –, calităţi pe care, spunea părintele, le-a deprins de la Înaltpreasfinţitul Timotei, cu care acesta a avut o relaţie specială şi faţă de care avea un respect deosebit.

În după-amiaza zilei fraţii Oastei Domnului s-au întâlnit în biserica parohială pentru Adunarea frăţească prilejuită de comemorarea celui care a fost preşedintele Oastei vreme de mulţi ani. Astfel biserica s-a umplut de mulţimea celor care şi-au amintit de fratele Moise, de virtuţile sale, de viaţa sa. La Adunarea frăţească a participat şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei care le-a vorbit celor prezenţi despre misiunea lor în ziua şi în societatea de azi: acea de a aduce pace. Alături de Chiriarh au participat co-slujitori şi la Sfânta Liturghie, cărora li s-a adăugat şi pr. Cornel Clop, din parohia Răbăgani, Protopopiatul Beiuş. Toate cuvântările au fost transmise în direct, prin intermediul internetului, pe site-ul Oastei Domnului.

Lucrările Adunării s-au încheiat cu hotărârea ca în fiecare an, cu ocazia parastasului, să aibă loc la Arad, în biserica din Grădişte, biserica de suflet a fratelui Moise, adunarea Oastei Domnului, dovadă a comuniunii şi iubirii creştine.

Programul Sfintelor Slujbe speciale în Postul Mare

Vremea Postului Sfintelor Paşti este rânduită spre curăţirea sufletelor şi trupurilor. Sfintele Slujbe care se săvârşesc în perioada Postului cheamă credincioşii spre sfintele locaşuri mai mult decât în altă perioadă a anului. În locaşurile de cult din cuprinsul Sfintei Arhiepiscopii a Aradului, slujbele din Postul Mare se desfăşoară după următorul program:

  • la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime şi la Catedrala Veche:

– luni şi marţi – zile aliturgice, adică zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie – se vor oficia, dimineaţa, de la ora 8.00: Utrenia, Ceasurile şi Obedniţa. Aceleaşi slujbe vor continua şi în celelalte dimineţi până vineri, inclusiv, iar miercuri dimineaţa se va săvârşi prima liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite din acest post.
Seara, de la ora 17.00, în primele patru zile – adică de luni până joi – se va oficia slujba Pavecerniţei celei mari cu Canonul Sf. Andrei Criteanul – slujbe specifice perioadei Postului Mare. În această săptămână Biserica a rânduit ca slujba Canonului celui Mare a Sf. Andrei Criteanul să fie citită pe parcursul a patru zile, ea săvârşindu-se integral în miercurea din Săptămâna a 5-a din post;

– joi şi vineri dimineaţa, după slujbele menţionate, se va săvârşi Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite;

– sâmbăta, de la ora 8.00 Sfânta Liturghie iar seara, de la ora 17.00, Vecernia,

– în celelalte săptămâni ale postului, zilnic: de la ora 8.00, slujbele rânduite, iar seara de la ora 17.00.

  • la Sfintele Mănăstiri din cuprinsul eparhiei: Hodoş-Bodrog, Arad-Gai, Feredeu, schitul Bodrogul Vechi, schitul Roşia, schitul Almaş, schitul Tămand, sfintele slujbe se vor oficia zilnic, după tipicul din sfintele mănăstiri.
  • la bisericile parohiale, sfintele slujbe din perioada Postului Mare se vor desfăşura după următorul program:

miercuri: de la ora 9.00, Utrenia, Ceasurile şi Obedniţa, urmate de Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite.

de la ora 17.00, Denie.

vineri, de la ora 9.00 Utrenia, Ceasurile şi Obedniţa, urmate de Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite.

– sâmbătă: de la orele 17.00, Vecernia.

Prima Săptămână a Postului Mare are pentru creştinii ortodocşi o importanţă deosebită deoarece în pelerinajul duhovnicesc spre Sfânta Înviere suntem ajutaţi de slujbele Bisericii şi de o rânduială specială a postirii.

Şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti

În ziua de 9 februarie, A.C., în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei s-a desfăşurat şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti (ANB), sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Şedinţa a fost precedată de oficierea în Catedrala patriarhală a Sfintei Liturghii şi a unui Te Deum.

În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat caracterul festiv al evenimentului prilejuit de împlinirea pe data de 4 februarie 2010 a 85 de ani de patriarhat în BOR. Preafericitul Părinte a subliniat semnificaţia acestui act istoric şi a evocat memoria celor cinci fericiţi întru adormire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu. De asemenea, Preafericirea Sa a adus în discuţie demersurile şi eforturile care trebuie făcute pentru demararea în acest an a lucrărilor pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamurilor, care reprezintă „dorinţa-program a primului patriarh al României, Miron Cristea, rămasă vie în conştiinţa tutoror Patriarhilor BOR“. A fost prezentată membrilor ANB ultima machetă a proiectului, rezultat al ultimului simpozion tematic-consultativ desfăşurat în 9-10 decembrie 2009.

Participanţii au vizionat apoi un film produs de TRINITAS TV, care evocă istoria idealului construirii unei Catedrale a Mântuirii Neamului în Bucureşti, dar şi eforturile ce au fost depuse în acest sens.

După vizionarea filmului a avut loc lansarea Enciclopediei Ortodoxiei Româneşti, „tipărită în condiţii grafice de excepţie la Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune, fiind o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română“, spune Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Activitatea BOR în anul 2009

În cadrul şedinţei, a fost examinat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009, în ceea ce priveşte „lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, organizatorică, administrativă, construirea de noi lăcaşuri de cult, viaţă monahală, învăţământ teologic şi religios în şcolile publice, patrimoniul cultural bisericesc, activitatea cultural-misionară şi editorial-tipografică, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile bisericeşti şi interreligioase etc“, anunţă Biroul de Presă.

Au fost evidenţiate ridicarea a şase eparhii la rangul de arhiepiscopie şi acordarea rangului de arhiepiscop onorific la doi ierarhi, cele 19 vizite canonice în eparhii ortodoxe româneşti din ţară şi străinătate efectuate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi organizarea la Bucureşti a pelerinajului cu moaştele Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Grigore de Nyssa, cu prilejul sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou (24-28 octombrie 2009). A mai fost evidenţiată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Române în care funcţionează „394 aşezăminte social-filantropice, dintre care: 88 aşezăminte pentru copii, 89 aşezăminte pentru vârstnici, 65 de centre pentru asistenţa familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, 92 cantine şi brutării sociale, 25 centre medico-sociale şi policlinici, 14 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu nevoi speciale, şasecentre pentru persoanele fără adăpost, patru centre pentru victimele violenţei familiale şi agresori, două centre pentru victimele traficului de persoane, nouă grădiniţe şi centre educaţionale etc. De serviciile şi proiectele sociale desfăşurate în eparhii (335 programe sociale), în anul 2009 au beneficiat 629.459 persoane, din care: 152.270 copii, 26.324 persoane cu dizabilităţi, 333.882 persoane vârstnice şi 116.979 familii sărace etc.

În anul 2009, pentru susţinerea activităţilor social-filantropice şi sprijinirea celor asistaţi şi a sinistraţilor, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 45.000.000 lei“, mai precizează Biroul de Presă.

Între activităţile cultural-misionare a fost remarcată lucrarea desfăşurată de Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, format din Radio Trinitas, Televiziunea TRINITAS, publicaţiile Lumina, Agenţia de Ştiri BASILICA şi Biroul de Presă, care a devenit unul dintre cele mai importante şi eficiente mijloace misionare ale Bisericii Ortodoxe Române în societatea de astăzi.

În zilele de 10-11 februarie 2010, la Reşedinaţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pe ordinea de zi se află probleme de actualitate ale vieţii bisericeşti interne şi externe.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 

Hotărârile Sfântului Sinod întrunit în şedinţa de lucru desfăşurată la Reşedinţa Patriarhală în zilele de 10 – 11 februarie

În zilele de 10 şi 11 februarie 2010, la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Dintre hotărârile luate menţionăm:

– Publicarea la Editura Institutului Biblic şi de Misiune în cursul anului 2010, proclamat de către Sfântul Sinod„Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti”, a volumelor 1) Autocefalie, libertate şi demnitate, 2) Autocefalie şi responsabilitate şi 3) Autocefalie şi comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă (1885-2010);

– Extinderea anul acesta la nivel naţional a programului socio-educaţional de prevenire a abandonului şcolar ALEGE ŞCOALA!, iniţiat de Patriarhia Românăîn 2008 şi derulat până în prezent în parteneriat cu fundaţia World Vision-România în 10 eparhii din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei;

– Sfântul Sinod a apreciat rezultatele programului social-filantropic MASA BUCURIEI, iniţiat în urmă cu un an de către Patriarhia Română şi Societatea Selgros Cash&Carry S.R.L., prin care a fost sprijinită activitatea a 153 de instituţii social-filantropice ale Bisericii care acordă asistenţă în mod constant pentru aproape 14.000 persoane aflate în dificultate. Ca atare, s-a hotărât continuarea programului în toate eparhiile şi cooptarea a noi parteneri.

 
Sfântul Sinod a definitivat Scrisoarea pastorală către clerul şi credincioşii ortodocşi în legătură cu colecta organizată în toate bisericile şi mânăstirile în Duminica Ortodoxiei (prima din Postul Sfintelor Paşti, 21 februarie 2010) pentru Fondul Central Misionar, destinat lucrării misionare, sociale şi caritative a Bisericii Ortodoxe Române.
Sfântul Sinod a adresat un Apel la unitate şi demnitate românească către clerul şi credincioşii din diaspora românească.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, membrii Sfântului Sinod s-au întâlnit în şedinţă de lucru astăzi, in ziua de 10 februarie a.c., la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti. Lucrările ședinței au fost precedate de slujba de Te Deum săvârșită în Catedrala Patriarhală

 
În cuvântul de deschidere a lucrărilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus: „Trebuie să ducem mângâiere, întărire în credinţă şi în comuniune în Eparhiile pe care le reprezentăm aici. Este frumoasă de asemenea Evanghelia care s-a citit după Apostol, care a arătat prezenţa lui Hristos din ceruri între cei care pe pământ se adună în numele Domnului. Această prezenţă nevăzută, dar reală, a lui Hristos acolo unde oamenii se roagă şi cheamă numele Domnului, este văzută prin roadele pe care le dă ea atunci când noi avem duhul lui Hristos. Iar rugăciunea pătrunzătoare şi foarte inspiratoare care se citeşte totdeauna în Slujba de Te Deum, când se deschid lucrările Sfântului Sinod, în Biserica Ortodoxă, este de asemenea pentru noi o lumină mare, pentru că ne arată mai întâi pilda ierarhilor rugători, mărturisitori, ai credinţei şi lucrători în Biserica neamului nostru şi apoi se cere să lucrăm în duh de frăţietate şi să cere ca duhul de învrăjbire, de pizmuire, de dezbinare să fie alungat prin puterea Duhului Sfânt”.

De asemenea, Preafericirea Sa a vorbit despre pericolele cu care se confruntă omul contemporan: „Fenomenul migraţiei a făcut ca nimic să nu mai fie tradiţional, stabil. Europa se secularizează din ce în ce mai mult şi toate aceste noi mutaţii cer de la Biserica noastră să fie în stare de priveghere de rugăciune şi să căutăm împreună, numai împreună, soluţii noi pentru probleme noi, păstrând fidelitatea faţă de Hristos şi faţă de Evanghelie. Propunem ca în viitor, la începutul fiecărei şedinţe a Sfântului Sinod să avem o meditaţie despre slujirea preoţească şi arhierească în Biserică, făcută pe baza Sfintei Scripturi, pe baza unor scrieri ale Sfinţilor Părinţi privind slujirea arhierească, lucrarea sinodală şi lucrarea în comuniune. Spun aceasta pentru că nu e normal să intrăm direct în lucrările administrative fără să medităm puţin asupra sensului şi finalităţii lucrărilor noastre”.

 

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului

Astăzi, 4 februrie 2010, ziua când se împlinesc 85 de ani de Patriarhat ai Bisericii Ortodoxe Române, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a fost constituită Corala preoţilor din Arhiepiscopia Aradului.

Reuniţi în cadrul oferit de Aula Magna „Ilarion V. Felea” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, preoţii cooptaţi pentru această formaţiune corală au avut bucuria de a primi binecuvântarea de început a Chiriarhului.

În cuvântul de întâmpinare, P. C. Părinte Vasile Pop, consilierul cultural al Arhiepiscopiei, a arătat că această zi va rămâne înscrisă în calendarul evenimentelor bisericeşti locale, ca o zi istorică, deoarece ea marcheazăreînvierea unei mai vechi tradiţii aici. A mulţumit în numele celor prezenţi Arhipăstorului pentru părinteasca purtare de grijă, îndrumare şi încurajare în realizarea acestei frumoase iniţiative.

În alocuţiunea sa, Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, a oferit câteva motivaţii privind necesitatea acestei corale: „După vizita de anul trecut a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în oraşul nostru, cu ocazia ridicării în rang a Episcopiei Aradului, la rang de Arhiepiscopie, responsabilităţile de ordin misionar-duhovnicesc au crescut pe măsură, astfel că una dintre acestea este legată de păstrarea şi continuarea frumoasei tradiţii locale legată de muzica bisericească, între care cea corală este una recunoscută la nivel naţional. Aşadar, iniţiativa de readucere la viaţă a coralei preoţilor exprimă dragostea noastră faţă de cântarea bisericească specifică zonei, precum şi cinstirea ce o arătăm înaintaşilor noştri ce s-au evidenţiat în această latură a vieţii bisericeşti. Exprimăm aici şi bucuria pentru faptul că Diac. Tiberiu Ardelean, profesorul de muzică la Seminarul Teologic Ortodox din Arad şi dirijorul invitat să conducă această formaţie corală, a obţinut o diplomă patriarhală ca cel mai bun dirijor, la ultimul concurs naţional, ceea ce ne oferă garanţia că reprezentaţiile acestei corale preoţeşti îi vor urma exemplul”.

Corala va avea repetiţii în ziua de luni a fiecărei săptămâni, pentru a pregăti diferite concerte cu ocazia marilor praznice şi a sărbătorilor bisericeşti mai importante.

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie din Arad

Ca în fiecare an, patronii spirituali ai şcolilor teologice, Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, au fost sărbătoriţi de ziua prăznuirii lor, 30 ianuarie (2010), şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Manifestările au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii la vechea catedrală din Arad, părinţii profesori slujitori dimpreună cu studenţii şi credincioşii parohiei Arad- Centru bucurându-se de împreuna slujire, binecuvântarea şi povăţuirea omiletică a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop, Dr. Timotei Seviciu, Chiriarhul locului. În cuvântul său, Înaltpreasfinţia sa a oferit o exegeză a textelor scripturistice, lecturate în cadrul slujirii liturgice, aplicată la mărturia acestor Părinţi ai Bisericii, pentru unitatea de credinţă a Bisericii, nu numai pentru vremea lor ci şi pentru vremea noastră.

Oficiul liturgic a continuat în Aula „Ilarion V. Felea” a facultăţii, cu un program duhovnicesc, alături de cei amintiţi fiind şi D-na. Prorector, Prof. univ. dr. Florentina Munteanu, din partea Rectoratului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. În acest cadru deosebit, Pr. Lect. dr. Nicu Breda, profesor de Patrologie, a prezentat un studiu teologic intitulat Sfinţii Trei Ierarhi şi aspectele sociale ale vremii lor. A urmat apoi un scurt buchet de cântări bisericeşti, în interpretarea corului Facultăţii, condus de Dl. Conf. dr. Mircea Buta, între care au fost intercalate lecturi din operele acestor trei mari Părinţi sărbătoriţi.

În încheiere, P.C. Părinte Decan, Pr. prof. dr. Ioan Tulcan a mulţumit Arhipăstorului, profesorilor, studenţilor şi întregii asistenţe, pentru frumoasa comuniune realizată în această zi, invitând pe toţi la o mărturisire şi întrupare a valorilor propovăduite de aceşti Părinţi, în contextul lumii de astăzi.