Cerc misionar în parohia Honţişor

În data de  20.02.2011  a avut loc în Biserica Ortodoxă din parohia Honţişor, întâlnirea cercului misionar Gurahonţ, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de PC pr. Moţ Dorel. Întâlnirea a fost precedată de slujirea Sfintei Taine a Maslului, la care au luat parte un număr mare de credincioşi din parohia Honţişor şi din parohiile vecine. Au fost prezenţi preoţii: Pr. Turean Dan (Mădrigeşti), Pr. Tuţu Petcuţ (Secaş), Pr. Mihai Boca (Honţişor), Pr. Moţ Dorel (Gurahonţ), Pr. Simion Petruţ (Gura-Văii), Pr. Vesa Ioan (Iosăşel), Pr. Ciprian Luşca (Zimbru), Pr. Florea Ioan (Dieci), Pr. Zbârcea Vasile (Pescari), Pr. Dârbaş Andrei (Bonţeşti), Pr. Daşcău Ioan (Almaş), Pr. Daşcău Ovidiu (Rădeşti), Pr. Curechian Alin (Cil) şi Pr. Birău Alexa (Joia-Mare), aparţinători cercului misionar Gurahonţ.

Tema, „Adevărata pocăinţă” a fost tratată şi prezentată de părintele Petcuţ Tuţu de la parohia Secaş. Pornind de la citatul „Tată am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău”(Luca, 15,23) părintele Petcuţ a arătat că perioada în care ne aflăm numită a Triodului presupune urcuşul nostru sufletesc spre Înviere, ca ridicare din păcat şi ca bucurie a întâlnirii noastre cu Hristos Domnul. Taina pocăinţei sau adevărata pocăinţă are ca miez împăcarea omului cu Dumnezeu. Treptele ridicării duhovniceşti din păcat pe care le-a urmat tânărul risipitor sunt treptele esenţiale ale pocăinţei adevărate, ele constituind un adevărat model în acest sens. De altfel în viaţa noastră, constatăm că păcatul şi înstrăinarea omului de Dumnezeu nu sunt stări fireşti, ci nefireşti, în acest sens de multe ori o adevărată capcană a păcatului este obişnuinţa cu el. Prin pocăinţa adevărată şi prin mărturisirea păcatelor creştinul primeşte iertarea care reînnoieşte haina de la Botez. Astfel prin pocăinţă i se redă omului haina începutului bun, haina curăţirii de păcate, haina harului sfinţitor, pocăinţa fiind numită  „al doilea Botez”.

În încheiere părintele  a invocat ajutorul Bunului Dumnezeu ca din pilda „Fiului risipitor” să învăţăm cât de mare este puterea adevăratei pocăinţe, cât de sfântă este iubirea milostivă a lui Dumnezeu Care iartă păcatele oamenilor. Părintele Mihai Boca în calitate de gazdă a mulţumit preoţilor şi credincioşilor prezenţi după care a urmat o agapă frăţească la care au luat parte preoţii, preotesele şi cântăreţii bisericeşti prezenţi.

 

Biserica de lemn de la Iercoşeni (jud. Arad), monument istoric din Protopopiatul Ortodox Ineu

Aparţinând administrativ de comuna Şilindia şi atestată documentar în 1477[1], localitatea Iercoşeni din judeţul Arad este situată la marginea de nord a ultimelor creste împădurite ale Munţilor Zarandului, având un număr mic de locuitori.

În legătura cu biserica de aici, aflăm din documente că, la începutul secolului al XVIII-lea este menţionat preotul  Ursu din Iercoşeni care intra în posesia unuiLiturghier manuscris, copiat de diacul Ioan Petrovici în anul 1736. Credem că preotul Ursu slujea într-o biserică de lemn anterioară celei actuale, edificată în 1752, care – potrivit tradiţiei locale – ar fi fost cumpărată în acel an din satul învecinat Chisindia[2].

Din punct de vedere al planimetriei, biserica de lemn din Iercoşeni este unică în Protopopiatul Ortodox al Ineului. Planul bisericii se explică prin necesitatea utilizării chibzuite a lemnului avut la îndemână, un lemn subţire cu rezistenţă mai mică.  Nava dreptunghiulară se continuă la altar cu un spaţiu terminat în vârf ascuţit, fără decroş, absida având astfel un plan pentagonal, cu patru laturi exterioare. Pe latura de vest biserica are o prispă mărginită de stâlpi cu pălimar de scânduri de brad. Un plan identic cu cel al bisericii din Iercoşeni se mai  întâlneşte numai la biserica din Ţărmure, mai sus pe valea Crişului Alb.

Spre deosebire de celelalte biserici de lemn din Protopopiatul Ortodox Ineu, biserica de la Iercoşeni are pereţii din „lozdoabe” de lemn de gorun, prinse între „şoşi” verticali dubli cu cuie de lemn. „Şoşii” sunt bine fixaţi în talpa bisericii şi în „cursurău”. „Cursuraiele” sunt legate transversal de „grinzele”, adică de grinzile transversale ale construcţiei, la nivelul de jos al şarpantei acoperişului. Streşina largă face ca apa rezultată din precipitaţii să cadă departe de baza construcţiei. Cu prilejul unei  reparaţii ample la care a fost supusă biserica în anul 1943, învelitoarea de şindrilă a fost înlocuită cu o alta din ţiglă „măruntă”, cu olane la coama acoperişului şi la nervurile de la absidă. Tot atunci, vechile „cursuraie” au fost  substituite cu altele noi, iar căpriorii au fost completaţi cu alţii spre a spori rezistenţa acoperişului.

În interiorul bisericii, în pronaos, întâlnim un tavan drept de scânduri. Naosul, în schimb, se înfăţişează ca o boltă semicilindrică ce se întinde, pe o mică porţiune, şi în altar. A fost posibilă o astfel de inovaţie tehnică deoarece iconostasul de scânduri nu se prelungeşte până la bolta naosului. Deasupra Sfintei Mese a altarului respectiva boltă semicilindrică se desparte în 6 suprafeţe uşor curbate ce coboară spre„cursuraiele” de la absidă. Aceste fragmente de calotă sunt delimitate prin „nervuri”, adică prin fragmente de lemn uşor arcuite.

Scândurile de la tavan şi boltă sunt vopsite în culoare albastră, iar pereţii spoiţi cu var. Pictura iconostasului este rudimentară.

Biserica a avut şi o frumoasă colecţie de icoane pe lemn şi pe sticlă datând din secolele XVIII-XIX, existente în inventarul bisericii din anul 1969. Dintre icoanele pe lemn amintim: Arhanghelul Gavriil(sec.XVIII), Arhanghelul Mihail (sec.XVIII), Iisus binecuvântând (sec.XIX), Maica Domnului (sec.XIX), iar dintre icoanele pe sticlă menţionăm: Adam şi Eva (sec.XVIII), Sfântul Prooroc Ilie (sec.XVIII), Sfinţii Trei Ierarhi, Sfinţii Constantin şi Elena, Sfântul Nicolae, Sfântul Dimitrie, Cina cea de taină, Prohodul Domnului, Maica Domnului cu Pruncul ş.a. (toate din sec.XIX).

Dintr-un alt inventar al bisericii, din 20 decembrie 1965, mai aflăm că biserica de la Iercoşeni avea, la acea dată, şi o serie de tipărituri vechi, precum: Ceaslov (Bălgrad, 1686), Liturghier (tipărit de Antim Ivireanu, Târgovişte, 1713), Evanghelie (Blaj, 1765), Triod (Blaj, 1771), Straşnic (Blaj, 1773), Antologhion (Râmnic, 1777) şi Chiriacodromion (Sibiu, 1855).  Astăzi, aceste tipărituri, la fel ca şi icoanele mai sus amintite, se află spre păstrare la Muzeul Mănăstirii Arad-Gai. Tot în această biserică a fost citită multă vreme şiCazania lui Varlaam din 1642, predată Institutului Teologic din Arad în anul 1903 de către potopopul Traian Iulius Magier al Butenilor[3].


[1] Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I. A-N, Bucureşti, Editura  Academiei Republicii Socialiste România, 1967, p.304

[2] Pr. Pavel Vesa, Bisericile de mir arădene între tradiţie şi modernitate, Arad, Editura Mirador, 2000, p.137

[3] Ibidem, p.138

 

Taina Botezului şi Taina Sfintei Cununii. Strategii pastorale pentru protejarea familiei creştine în contemporaneitate – temă în dezbaterea preoţilor Cercului pastoral – misionar Arad I

În data de 24 februarie 2011 s-au reluat, la parohia Arad-Centru ,întâlnirile preoţilor din Cercul pastoral – misionar Arad I, din protopopiatul Arad,  gazdă fiind, Părintele Prof. dr. Ioan Tulcan, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, coordonatorul acestui cerc şi totodată parohul locului.

Tema abordată, „Strategii pastorale pentru protejarea familiei creştine în contemporaneitate”, ca dealtfel toate temele care vor fi prezentate anul acesta la întrunirile acestui Cerc, cât şi dezbaterile la aceste teme se circumscriu Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii,hotărât de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În disertaţia sa, Părintele Ioan Tulcan a făcut un scurt excurs teologic asupra Tainei Botezului şi Tainei Cununiei. Au  fost reliefate câteva dintre coordonatele teologice generale ale Sfintelor Taine ale Bisericii, descrise ca „mărturii ale iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc”: cea hristologică, triadologică şi antropologică.

Legat de Taina Botezului, referentul a circumscris câteva note definitorii ale acesteia: eclesialitatea sa, implicaţiile morale ale Botezului în viaţa personală şi familială, precum şi importanţa botezării copiilor, după cum dă mărturie concretă şi fermă textul Sfintei Scripturi. Nu a fost trecut cu vederea nici interesul ce trebuie să-l evidenţieze preotul paroh pentru „continuitatea ce trebuie să existe între momentul Botezului şi existenţa ulterioară a pruncului, adolescentului şi adultului, pentru ca să nu se mai perpetueze situaţii binecunoscute, în care se poate observa o ruptură la nivel moral între ceea ce s-a primit prin Taină şi viţa moral-religioasă următoare”.

Cât priveşte Taina Cununiei, autorul a menţionat în faţa audienţei experienţe pastoral-misionare şi omiletice proprii, prin care arată tinerilor ce se cunună faptul că „mirii trebuie să slujească lui Dumnezeu şi familiei, precum preotul slujeşte la altar. Tocmai de aceea este necesară pregătirea catehetică a acestora înainte de cununie cât şi urmărirea lor după aceea, ca să preîntâmpinăm mulţimea de probleme cu care se confruntă familia creştină astăzi, care a dus la creşterea îngrijorătoare a ratei divorţurilor în societatea românească”.

A luat cuvântul şi PC Părinte dr. Nicu Breda, Protopopul Aradului şi cadru didactic la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, care a evidenţiat „urgenţa şi necesitatea uniformităţii în slujirea liturgică a Sfintelor Taine a Botezului şi a Cununiei de către confraţii preoţi, preoţii din oraş fiind consideraţi de către cei din mediul rural ca etalon înspre aceasta, precum şi recomandarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, pentru o mai mare preocupare faţă de problema fenomenului sectar, a menţinerii credincioşilor în credinţa ortodoxă”.

Pornind de la aceste premise teoretice, discuţiile care s-au purtat au vizat identificarea şi prezentarea strategiilor pastorale care au ca scop protejarea familiei creştine în contemporaneitate, între acestea reliefându-se atenţia  preoţilor pentru catehizarea mirilor înainte de Sfânta Cununie, a naşilor şi a părinţilor, înainte de Taina sfântului. S-a subliniat, de asemenea, atenţia ce trebuie acordată căsătoriilor mixte şi respectarea legislaţiei bisericeşti în vigoare privitoare la divorţaţi. Părintele Nicolae Marcu, de la Parohia Arad – Micalaca Nouă, a avansat propunerea, îmbrăţişată de asistenţă, de a edita un ghid catehetic sintetic pentru Botez şi Cununie, care să fie înmânat, în primul rând, credincioşilor care solicită aceste Taine.

Stabilirea unor aspecte organizatorice şi a calendarului următoarelor întâlniri a încheia ace4astă primă întâlnire din acest an a preoţilor Cercului pastoral-misionar Arad I.

Vizită canonică în parohia Arad – Grădişte

Biserica Parohiei Ortodoxe „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Grădişte a devenit neîncăpătoare, duminică, 27.02.2011, pentru credincioşii parohiei, dar şi pentru credincioşii care au venit din diferite colţuri ale ţării (Iaşi, Piteşti, Galaţi, Sibiu, Vrancea, Sălaj) să comemoreze pe fratele Moise Velescu, fostul preşedinte al Sfatului Frăţesc al Oastei Domnului,  de la a cărui trecere la cele veşnice s-au scurs trei ani.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie săvârşită de către Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, împreună cu soborul preoţilor parohiei gazdă: pr. Viorel Merluşcă, pr. Viorel Roja şi părintele pensionar Gorea Teodor, pr. Iosif Toma de la Casa Centrală a Oastei Domnului din Sibiu, arhidiacon fiind părintele Orădan Iov.

În cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie, Înalt Prea Sfinţia Sa a vorbit despre pericopa Judecăţii de Apoi şi despre cum trebuie să ne pregătim sufletele pentru întâlnirea cu Hristos. În acest sens, Înaltpreasfinţia Sa a dat exemplu de pregătire şi de slujire a aproapelui pe fratele Moise Velescu – un om al dragostei – a cărui parastas s-a slujit după încheierea Sfintei Liturghii, dar şi pe părintele pensionar Gorea Teodor. Acesta din urmă, la vârsta venerabilă de 90 de ani şi la cei 68 de ani de slujire în preoţie, a fost hirotesit iconom stavrofor.

După săvârşirea parastasului, a luat cuvântul părintele Iosif Toma care a reamintit asistenţei calităţile fratelui Moise – bunătatea, smerenia, blândeţea, dragostea faţă de aproapele –, calităţi pe care, spunea părintele, le întâlnim şi în persoana Chiriarhului nostru şi de la care le-a deprins şi fratele Moise, având cu acesta o relaţie specială bazată pe un respect deosebit.

Începând cu orele 15,00 fraţii Oastei Domnului s-au întâlnit în biserica parohială pentru adunarea prilejuită de comemorarea celui care a fost preşedintele Oastei vreme de mulţi ani. Toate cuvântările au fost transmise în direct, prin intermediul internetului, pe site-ul Oastei Domnului.

Şi în acest an lucrările adunării s-au încheiat cu promisiunea revederii în 2012, în biserica din Grădişte, biserica de suflet a fratelui Moise.

 

Vizită canonică în parohia Arad – Grădişte

Biserica Parohiei Ortodoxe „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Grădişte a devenit neîncăpătoare, duminică, 27.02.2011, pentru credincioşii parohiei, dar şi pentru credincioşii care au venit din diferite colţuri ale ţării (Iaşi, Piteşti, Galaţi, Sibiu, Vrancea, Sălaj) să comemoreze pe fratele Moise Velescu, fostul preşedinte al Sfatului Frăţesc al Oastei Domnului,  de la a cărui trecere la cele veşnice s-au scurs trei ani.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie săvârşită de către Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, împreună cu soborul preoţilor parohiei gazdă: pr. Viorel Merluşcă, pr. Viorel Roja şi părintele pensionar Gorea Teodor, pr. Iosif Toma de la Casa Centrală a Oastei Domnului din Sibiu, arhidiacon fiind părintele Orădan Iov.

În cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie, Înalt Prea Sfinţia Sa a vorbit despre pericopa Judecăţii de Apoi şi despre cum trebuie să ne pregătim sufletele pentru întâlnirea cu Hristos. În acest sens, Înaltpreasfinţia Sa a dat exemplu de pregătire şi de slujire a aproapelui pe fratele Moise Velescu – un om al dragostei – a cărui parastas s-a slujit după încheierea Sfintei Liturghii, dar şi pe părintele pensionar Gorea Teodor. Acesta din urmă, la vârsta venerabilă de 90 de ani şi la cei 68 de ani de slujire în preoţie, a fost hirotesit iconom stavrofor.

După săvârşirea parastasului, a luat cuvântul părintele Iosif Toma care a reamintit asistenţei calităţile fratelui Moise – bunătatea, smerenia, blândeţea, dragostea faţă de aproapele –, calităţi pe care, spunea părintele, le întâlnim şi în persoana Chiriarhului nostru şi de la care le-a deprins şi fratele Moise, având cu acesta o relaţie specială bazată pe un respect deosebit.

Începând cu orele 15,00 fraţii Oastei Domnului s-au întâlnit în biserica parohială pentru adunarea prilejuită de comemorarea celui care a fost preşedintele Oastei vreme de mulţi ani. Toate cuvântările au fost transmise în direct, prin intermediul internetului, pe site-ul Oastei Domnului.

Şi în acest an lucrările adunării s-au încheiat cu promisiunea revederii în 2012, în biserica din Grădişte, biserica de suflet a fratelui Moise.

 

SUFERINŢĂ ŞI VINDECARE

Sub acest generic s-a desfăşurat, în săptămâna care a trecut, întrunirea preoţilor din cele zece parohii ale Cercului pastoral-misionar Lipova, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către părintele Ioan Rus de la Parohia Lipova I. Tema  a fost susţinută de către părintele Teodor Farcaşde la Parohia Zăbrani şi de către părintele Aurel Blidar de la Parohia Ţela şi a suscitat interesul celor prezenţi.

Într-o lume în care suferinţa sufletească se împleteşte cu durerea fizică pricinuită de tot felul de boli, când reazemul credinţei este zdruncinat în sufletul omului credincios de calomnii la adresa Bisericii şi a slujitorilor ei, vindecarea vine numai de la Dumnezeu, în mod firesc şi dincolo de fire, în mister. Vorbitorii au evidenţiat şi faptul că, dacă boala trupească poate sau nu poate fi vindecată, suferinţa sufletească este totdeauna vindecabilă, dacă omul este credincios.

Taina Sfântului Maslu, săvârşită în sobor de preoţii prezenţi, şi la care au luzat parte un mare număr de credincioşi a fost “pretextul” de la care vorbitorii au pornit în argumentarea credinţei în vindecarea suferinţelor şi durerilor pe care omul contemporan le încearcă în viaţa sa.

Părintele gazdă a mulţumit pentru prezenţă confraţilor participanţi, învitându-i la o agapă la casa parohială.

Ultima actualizare (Luni, 24 Ianuarie 2011 15:05

Eveniment în parohia Șicula

Şcoala Generală “Emil Monţia”  din Şicula a sărbătorit vineri 11 Februarie 2011 încheierea lucrărilor de reparaţie capitală și înnoire. Evenimentul a fost încununat cu slujba de binecuvântare din partea Bisericii Ortodoxe Şicula. Au participat înalte oficialităţi de la conducerea judeţului, oficialităţile locale în frunte cu domnul primar Aurel Radiţa, sub purtarea de grijă a căruia şcoala a fost dotată cu uşi şi geamuri noi, încălzire centrală etc. Au participat de asemenea profesorii, învăţătorii, educatorii, copiii şi toţi ostenitorii şcolii. Un aport deosebit la ducerea la bun sfârşit a acestor lucrări l-a avut domnul director Bulza Ioan, ca un bun dascăl şi coordonator.

Slujba de binecuvântare a fost ţinută de părintele paroh Oala Ioan-Mircea dimpreună cu copiii şcolii generale, care, în frunte cu domnul teolog Silviu Ardelean, profesorul de religie, au susţinut şi un program artistic religios.

Emoţie şi bucurie duhovnicească în parohia Susani: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a sfinţit noul iconostas şi a binecuvântat lucrările efectuate la biserica parohială

În Duminica trecută, 6 februarie, a.c., întreaga obşte a credincioşilor din satul Susani, aparţinător comunei Igneşti, judeţul Arad, cărora li s-au adăugat şi fiii satului stabiliţi în alte localităţi, precum şi credincioşi din parohiile învecinate, au trăit momente înălţătoare. Acestea au fost prilejuite de venirea Înaltpreasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului care, la invitaţia corporaţiilor parohiale şi a preotului paroh, a descins aici spre a sfinţi  noul iconostas şi lucrările efectuate la biserica parohială şi a săvârşi Sfânta Liturghie arhierească.

Parohia, străveche aşezare ortodoxă, care la începutul veacului trecut număra peste 200 de familii de credincioşi, are astăzi cu puţin peste 40 de familii şi este păstorită cu vrednicie şi dragoste din anul 2009, de către tânărul şi inimosul preot Viorel Albiş. Biserica parohială, zidită în anul 1948, poartă hramul Înălţarea Domnului. Părintele şi enoriaşii săi, deşi puţini la număr, au înfăptuit realizări meritorii, atât în plan administrativ- gospodăresc, cât şi în plan spiritual- pastoral, apreciate de către Chiriarh.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat la sosirea în parohie de către soborul preoţilor slujitori: protopop Ioja Beni, preoţii: Mircea Oală  din parohia Şicula, Gabriel Mariş din parohia Caporal Alexă, Iosif Bogăţean din parohia Zimand-Cuz, Romică Confideratu din parohia Ignesti, Mihai Radeş din parohia Revetis, Marius Ioan Leucuţa din parohia Sălăjeni, preotul paroh  Viorel Dan Albiş, diacon prof. Florin Sirca, de oficialităţile locale şi de mulţimea credincioşilor.

Părintele Beni Ioja, protopopul Sebişului, în cuvinte calde, a exprimat bucuria tuturor celor prezenţi şi recunoştinţa acestora faţă de Chiriarh, pentru acceptarea invitaţiei de a poposi în această duminică aici. După răspunsul Înaltpreasfinţitului Timotei, a urmat slujba de sfinţire şi binecuvântare a lucrărilor realizate la biserica parohială şi a iconostasului şi săvârşirea sfintei Liturghii.

La momentul potrivit, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, în cuvântul de învăţătură, a vorbit despre puterea rugăciunii stăruitoare, aducătoare de vindecare, pentru cel care se roagă şi pentru cei pentru care ne rugăm, despre responsabilitatea părinţilor pentru educaţia religioasă a copiilor, în contextul pericopei evanghelice din Duminica a XVII-a după Rusalii, a femeii cananeence.

Atmosfera de sărbatoare a fost întregită prin răspunsurile liturgice date de către corul mixt al  Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad,  condus de către domnul conf. dr. Mircea Buta.

Pentru activitatea meritorie în administrarea parohiei şi pentru realizările obţinute preotul  paroh  a fost distins de către Chiriarh cu rangul bisericesc de sachelar.

O agapă frăţească oferită tuturor celor prezenţi şi întâlnirea fiilor satului a încheiat evenimentul care va rămâne consemnat, spre aducere aminte, în cronica parohiei şi în memoria colectivă.

Mutarea la Domnul a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania

Aflarea veştii trecerii la cele veşnice a mitropolitului Clujului, Albei, Crişanei, şi Maramureşului, Înaltpreasfinţitul Bartolomeu, a întristat sufletele clerului şi credincioşilor Arhiepiscopiei Aradului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a transmis Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi locţiitor de mitropolit pentru Mitropolia Clujului, următoarea scrisoare de condolare:

 

Preafericite Părinte Patriarh

Cu tristeţe creştinească, primind vestea mutării la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Acad. Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, distins om de cultură ce a împletit vocaţia teologică cu remarcabila activitate cărturărească, transmitem sincere condoleanţe ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Eparhiei.

Cu regretful de a nu putea participa la slujba prohodirii înaltpreasfinţitului părinte, sufleteşte însă alături în rugăciune cu preafericirea Voastră şi membrii Sfântului Sinod prezenţi, rog pe Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veşnic, să odihnească sufletul său între cei aleşi şi bineplăcuţi ai Săi din neam în neam, să-i facă parte de odihnă veşnică, iar celor rămaşi să le dea mângâiere.

Veşnică să-i fie pomenirea!

 

T I M O T E I

ARHIEPISCOP AL ARADULUI

Din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, din partea Arhiepiscopiei Aradului, la funeraliile Înaltpreasfinţitului Bartolomeu, a participat P. C. Preot Vasile Pop, Consilier Cultural la Centrul eparhial.