Admitere 2018 – studii Doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

Metodologie admitere studii Doctorale

Admiterea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 1.

 1. Condiţii obligatorii pentru înscrierea la concurs:
 2. La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică (cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care „aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale”).
 3. Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de masterat şi doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care se optează şi acordurile: Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.
 4. Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: media ciclului de licenţă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + media de licenţă)/ 5] în pondere de 70% si media ciclului de master[(medie an 1 + an 2 + nota disertaţie)/3] în pondere de 30% ≥ 8,51.
 5. Depunerea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică eliberat de Departamentul de limbi moderne al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad sau al altor universităţi acreditate. Sunt valabile, de asemenea, certificatele cu recunoaştere internaţională.

NB: Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care se optează şi acordurile: 1. Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.

Concursul de admitere la doctorat se organizează în luna septembrie. Data şi ora desfăşurării concursului se afişează pe site-ul web al universităţii/ facultăţii şi la sediul facultăţii.

 Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două probe:

 1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi candidaţii înscrişi la toate Programe de doctorat, după tematica alăturată (Anexa 4).
 2. probă orală – tip interviu – la disciplina Programului de doctorat pentru care a optat candidatul, după tematica alăturată (Anexa 4 a/b).

Nota minimă de promovare la fiecare dintre aceste probe este de 8,00.

Evaluarea cunoştinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunoştinţele candidatului cu note între 10 şi 1, trecute în procesul verbal de examen. Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 (opt).

Programare calendaristică 2018:

Sesiunea  – Programe de Doctorat

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.28585): 03.09-11.09.2018

Proba scrisă (participă candidaţii de la toate programele): 17.09.2018 ora 900

Depunerea contestaţiilor18.09.2018

Rezolvarea contestaţiilor: 18.09.2018

Proba orală (susţinută pentru opţiunea de program aleasă de candidat): 19.09.2018 ora 900.

Afişarea rezultatelor finale19.09.2018

Retragerea dosarelor pentru candidaţii nepromovaţi: 19.09.2018

Dosarul de înscriere la concursul de admitere la doctorat cuprinde următoarele documente:

  1. Dosarul de înscriere la concursul de admitere la doctorat cuprinde următoarele documente:
  2. dosar plic;
  3. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
  4. acordul scris al conducătorului de doctorat;
  5. diploma de bacalaureat în original şi copie xerox;
  6. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi copie xerox;
  7. diploma de licenţă în original şi copie xerox;
  8. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi copie xerox;
  9. diploma de master în original şi copie xerox;
  10. foaia matricolă a studiilor de master în original şi xerox;
  11. pentru absolvenţii Seminariilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi copie;
  12. curriculum vitae și memoriu de activitate;
  13. certificat de naştere în copie;
  14. copie carte de identitate
  15. certificat sau adeverinţă de botez;
  16. certificat de căsătorie în copie;
  17. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
  18. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul (sau acordul din partea cultului);
  19. pentru absolvenţii altor culte sunt  necesare avizele: 1. din partea cultului de provenienţă; 2. din partea şcolii doctorale şi acordurile: 1. din partea Arhiepiscopiei Aradului; 2 din partea Patriarhului României.
  20. adeverinţă medicală – tip admitere facultate – cu analiza de sânge şi raze la plămâni;
  21. aviz psihologic;
  22. Certificat competente lingvistice
  23. 4 poze tip buletin color;
  24. taxa de înscriere: 100 lei
  25. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

Decan,                                                                                                                                    Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja                                                                      Secretar şef,                                                                                                                      Ec. Lavinia Dorina Popa

Mai multe informații:https://www.teologiearad.ro