Admitere 2021 – Seminarul Teologic Ortodox Arad

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminar absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. cerere de înscriere
 2. anexa la fișa de înscriere;
 3. certificat de naştere – copie;
 4. fişa medicală în original;
 5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
 6. adeverință/certificat de botez – copie (pentru cultele : ortodox);
 7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);
 8. recomandarea profesorului de Religie;
 9. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
 2. b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

 1. a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;
 2. b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
 3. c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a.

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba scrisă conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):

 1. Decalogul- importanța lui in viața omului (Cls. V)
 2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)
 3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)
 4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)
 5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)
 6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)
 7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)

Bibliografie

 1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
 2. Mica Biblie;
 3. Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.

Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.

Calendarul probelor de aptitudini la Admiterea în Seminarul Teologic Ortodox Arad, 2021-2022-SESIUNEA I 

19-20 mai Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
24-25 mai Înscrierea pentru probele de aptitudini
26-28  mai Vizita medicală, Proba de aptitudini muzicale şi Proba de cunoștinţe religioase
   
31 mai Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini. (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
04 iunie Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor
6 iulie Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului Arad a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

Pentru relaţii suplimentare puteţi contacta secretariatul Seminarului direct, sau la telefon:
 
0257.285.292.
Mai multe detalii:http://www.seminararad.org/admitere-2019-la-seminar