ADMITERE la Seminarul Teologic Ortodox din Arad – clasa a IX-a – 2022

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminar absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. cerere de înscriere
 2. anexa la fișa de înscriere;
 3. certificat de naştere – copie;
 4. fişa medicală în original;
 5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
 6. adeverință/certificat de botez – copie (pentru cultele : ortodox);
 7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);
 8. recomandarea profesorului de Religie;
 9. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

 1. a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
 2. b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

 1. a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;
 2. b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
 3. c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a.

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba scrisă conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):

 1. Decalogul- importanța lui in viața omului (Cls. V)
 2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)
 3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)
 4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)
 5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)
 6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)
 7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)

Bibliografie

 1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
 2. Mica Biblie;
 3. Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.

Calendarul probelor de aptitudini la Admiterea în Seminarul Teologic Ortodox Arad, 2022-2023-SESIUNEA I

 16-17 mai 2022           Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere;

19 mai 2022    Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3;

23 mai 2022  Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.