CRITERII SPECIFICE PENTRU ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ,,ILARION V.FELEA” DIN ARAD

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

 1. Programul de LICENŢĂ: Teologie Ortodoxă Pastorală (8 semestre)

Admiterea candidaţilor se face în două etape, pe baza documentelor cerute de Anexa 1:

 

ETAPA 1: Proba eliminatorie:

 1. Vizita medicală – o comisie formată din doi medici specialiști și duhovnicul facultății va evalua, în ziua stabilită în programul de desfășurare a admiterii, documentele medicale de la dosarul candidatului, la care se adaugă și un interviu care să ateste calitățile psihologico-duhovnicești cerute de reglementările canonice, legislative și regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, fiecare candidat va primi viza Admis sau Respins, funcție de cele constatate;
 2. Muzică şi dicţie – o comisie formată din profesorul de muzică bisericească și unul de limba română va evalua, prin interviu, în ziua stabilită în programul de desfășurare a admiterii, calitățile muzicale și dicția candidaților. Astfel, fiecare candidat va primi viza Admis sau Respins, funcție de cele constatate.

NOTĂ: Nu vor susţine proba eliminatorie de Muzică şi dicţie absolvenţii Seminariilor teologice liceale, personalul clerical şi cel monahal. Candidaţii respinşi la oricare din probele eliminatorii nu pot depune contestaţii fiind excluşi din examen.

 

ETAPA 2: Probă scrisă

Candidații declarați admiși la cele două probe din etapa 1, vor susține în ziua programată, un examen scris la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (după tematica stabilită de Patriarhia Română – vezi Anexa 2).

Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel:

50% nota de la Proba scrisă + 50% media examenului de bacalaureat = media de admitere.

Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a mediei astfel rezultate. Pentru ultimul loc bugetar cât şi pentru cel cu taxă (din cifra de şcolarizare aprobată), la medii egale, se va lua în considerare nota obţinută la la proba scrisă, fiind declarat admis cel cu media cea mai mare.

 

 1. Programele de MASTER: 1. Pastorație și viață liturgică (4 semestre)
 2. Doctrină și cultură creștină (4 semestre)

Admiterea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 1, funcţie de opţiunea candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute la interviul programat la data anunțată de Comisia de admitere, după tematica stabilită (vezi Anexa 3 a și b).

Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel:

50% nota de la interviu + 50% media examenului de licență = media de admitere.

NB: Pentru situațiile speciale ale celor care aparțin altor culte și care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de masterat și doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obținere a calității de „candidat la admitere” în Facultățile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de proveniență, 2. Consiliului Facultății/ Școlii doctorale pentru care se optează și acordurile: 1. Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.

 

 

 1. Programul de DOCTORAT (6 semestre):
 2. Teologie Dogmatică (Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan și Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja)
 3. Drept bisericesc (Pr. Prof. dr. Constantin Rus)

 

Admiterea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 1.

 1. Condiții obligatorii pentru înscrierea la concurs:
 2. La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică (cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care „aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale”).
 3. Pentru situațiile speciale ale celor care aparțin altor culte și care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de masterat și doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obținere a calității de „candidat la admitere” în Facultățile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de proveniență, 2. Consiliului Facultății/ Școlii doctorale pentru care se optează și acordurile: Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.
 4. Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: media ciclului de licenta [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + media de licență)/ 5] în pondere de 70% si media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertatie)/3] în pondere de 30% 8,51.
 5. Depunerea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică eliberat de Departamentul de limbi moderne al Universitaţii „Aurel Vlaicu” din Arad sau al altor universităţi acreditate. Sunt valabile, de asemenea, certificatele cu recunoaştere internaţională.

 

 1. Concursul de admitere la doctorat se organizează în luna septembrie. Data şi ora desfăşurării concursului se afişează pe site-ul web al universităţii/ facultății şi la sediul facultăţii.

            Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două probe:

 1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi candidaţii înscrişi la toate Programe de doctorat, după tematica alăturată (Anexa 4).
 2. probă orală – tip interviu – la disciplina Programului de doctorat pentru care a optat candidatul, după tematica alăturată (Anexa 4 a/b).

Nota minimă de promovare la fiecare dintre aceste probe este de 8,00.

Evaluarea cunostinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunostinţele candidatului cu note între 10 şi 1, trecute în procesul verbal de examen. Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 (opt).

 

Programare calendaristică 2015:

Sesiunea I – Program de Licență

Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.28585): 14 iulie – 3 august

Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) – 4 august

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 5 august

Contestații – 5 și 7 august

Afișare rezultate finale – 7 august

 

Sesiunea II/ funcție de numărul de locuri rămase – Program de Licență

Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.28585): 8 – 21 septembrie

Etapa I (vizita medicală, muzică și dicție) – 22 septembrie

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 23 septembrie

Contestații – 24-25 septembrie

Afișare rezultate finale – 25 august

 

Sesiunea I – Programe de  Master

Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.28585): 8 – 21 septembrie

Interviu22 septembrie

Afișare rezultate – 22 septembrie

 

Sesiunea I  – Programe de Doctorat

Înscrieri la sediul Facultății (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.28585): 8 – 21 septembrie

Proba scrisă (participă candidații de la toate programele): 23 septembrie

Depunerea contestațiilor: 23 septembrie

Rezolvarea contestațiilor: 24 septembrie

Proba orală (susținută pentru opțiunea de program aleasă de candidat): 25 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 25 septembrie

 

Comisia de pregătire a admiterii:

Pr. prof. dr. Ioan Tulcan _________                         Pr. Prof. dr. Constantin Rus _______

Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja ________                             Pr. Lect. dr. Filip Albu _________

Arad, la 31.03.2015