Momente de bilanţ în Arhiepiscopia Aradului

În zilele de 19, 20 şi 21 ianuarie 2017, la reşedinţa arhiepiscopală şi la Centrul Eparhial din Arad s-au desfăşurat lucrările Sinaxei, Consiliului şi ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului.

Sinaxa monahală

În ziua de 19 ianuarie a.c., în sala de şedinţe a Centrului Eparhial a avut loc Sinaxa Monahală a stareţilor şi stareţelor mănăstirilor şi schiturilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a adresat participanţilor un cuvânt duhovnicesc privind îmbunătăţirea vieţii spirituale şi buna rânduială ce trebuie să existe în mănăstiri. Întrunirea a avut ca scop analizarea problemelor specifice monahale, promovarea schimbului de experienţă liturgică, duhovnicească şi administrativă, precum şi adoptarea de măsuri adecvate în scopul îmbunătăţirii autenticităţii vieţii monahale.

Pe ordinea de zi au mai fost prezentate următoarele:

  • Referatul privind proclamarea Anului omagial şi comemorativ 2017, prezentat de părintele arhim.dr. Teofan Mada, vicarul administrativ şi exarhul mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului;
  • Rapoartele de activitate prezentate de stareţii şi stareţele mănăstirilor;
  • Prezentarea de către stareţi şi stareţe a proiectelor pentru anul 2017;
  • Aspecte sau probleme dogmatice, liturgice, spirituale şi disciplinar-canonice ivite în mănăstiri.

Consiliu eparhial

În ziua de vineri, 20 ianuarie a.c., sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, în cadrul şedinţei Consiliului eparhial pe ordinea de zi a fost prezentarea şi analizarea Rapoartelor asupra activităţii administrativ-bisericeşti, cultural- pastorale, economice şi de asistenţă social- filantropică din eparhie în anul 2016. Membrii Consiliul Eparhial, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi  Părinţii Protopopi au avut ca principal punct pe ordinea de zi audierea, analizarea şi definitivarea Rapoartelor Generale ale Sectoarelor administraţiei eparhiale, în vederea prezentării acestora spre ratificare Adunării Eparhiale. În deschiderea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Timotei a salutat pe cei prezenţi şi a subliniat importanţa acestei şedinţe de analiză şi bilanţ asupra unei activităţi desfăşurate pe parcursul unui an, cu concluziile şi măsurile ce se vor adopta pentru o activitate susţinută în viitor. Sub coordonarea Înaltpreasfinţiei Sale, lucrările s-au desfăşurat pe parcursul întregii zile.

Preacucernicul Părinte drd. Silviu-Nicolae Faur, consilier administrativ- bisericesc, a prezentat Raportul General asupra activităţii din Sectorul Administrativ-bisericesc: situaţia statistică a unităţilor şi a locaşurilor de cult din cuprinsul eparhiei, a personalului bisericesc deservent, după vechime şi grade profesionale de încadrare, activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului, activitatea liturgică, canonică, juridică şi disciplinară în cuprinsul eparhiei, situaţia numirilor, încadrării, completării posturilor clericale şi neclericale, viaţa monahală, alte probleme care intră în competenţa administrativ- bisericească.

Preacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural, a prezentat Raportul anual al Sectorului Cultural-Educaţional. În cele opt capitole ale Raportului a fost evidenţiată activitatea pastoral-misionară la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate şi parohii, desfăşurată sub auspiciile „Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox” şi ,,Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti” în Patriarhia Română, activitatea educaţională în şcolile teologice ale eparhiei şi cea de predare a Religiei în şcoli, relaţiile interconfesionale, activitatea de perfecţionare în latura cultural-teologică prin editarea şi desfacerea lucrărilor teologice şi a cărţii religioase, activitatea mass-media, conservarea patrimoniului bisericesc-cultural, mobil şi imobil, activitatea bibliotecii şi arhivei eparhiale. Într-un capitol aparte a fost amintită participarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei la Sfântul şi Marele Sinod din Creta.

Preacucernicul Părinte Mihai-Octavian Blaj, consilier economic, a prezentat Darea de seamă asupra activităţii eparhiale sub aspect economic-financiar,  supunând spre  analiză situaţia economică a eparhiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, administrarea imobilelor eparhiale, gestionarea întregului patrimoniu bisericesc la nivelul parohiilor, la protopopiate şi la Centrul eparhial. O atenţie deosebită a fost acordată respectării disciplinei financiare la oficiile protopopeşti. În mod special s-a discutat despre stadiul actual al lucrărilor de pictură de la Catedrala arhiepiscopală.

Preacucernicul Părinte Gabriel-Cosmin Mariş, consilier social, a prezentat activitatea eparhială din anul 2016 desfăşurată în Sectorul Social. Astfel, au fost prezentate principalele coordonate ale unei preocupări susţinute în latura social-filantropică şi de caritate creştină: coordonarea activităţii de acordare a asistenţei religioase în instituţii bugetare, la protopopiate şi parohii, a activităţilor şi proiectelor cu caracter caritabil, educaţional sau umanitar iniţiate în cadrul eparhiei.

La acest moment de bilanţ din Arhiepiscopia Aradului, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei a fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, continuându-se astfel o tradiţie existentă în Mitropolia Banatului. Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan în cuvântul său a apreciat în mod pozitiv toate activităţile desfăşurate în anul precedent sub Arhipăstorirea şi îndrumarea Chiriarhului locului şi a accentuat importanţa intensificării acţiunilor bisericeşti în viaţa credincioşilor printr-o bună conlucrare între ostenitorii Centrului Eparhial şi preoţimea arădeană. Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan a dat unele îndrumări la problemele curente care intră în competenţa acestui for deliberativ eparhial, şi anume, a Consiliului Eparhial.

Şedinţa Adunării Eparhiale

Sâmbătă, 21 ianuarie a.c., în sala festivă a Centrului Eparhial s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale, organul deliberativ suprem pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate, conform rânduielii statornicite, de slujba de Te-Deum, oficiată de către un sobor de preoţi în paraclisul ,,Sfânta Treime” al reşedinţei arhiepiscopale, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei şi a  membrilor Adunării Eparhiale şi Permanenţei Consiliului Eparhial, la care au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, precum şi a unor instituţii de cultură din Arad.

În cuvântul rostit la deschiderea  lucrărilor, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preşedintele Adunării Eparhiale, după ce a salutat pe cei prezenţi, a prezentat, într-o retrospectivă sintetică, cele mai importante realizări administrative, cultural-pastorale, sociale şi economice  ale eparhiei care au marcat anul omagial 2016, consacrat „ educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox” şi ,,comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”, în Patriarhia Română, după care  a creionat câteva dintre coordonatele pe care se vor axa activităţile eparhiale din anul 2017, în  lumina programului- cadru elaborat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial 2017, dedicat icoanelor, iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi comemorativ pentru Justinian Patriarhul şi apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului. De asemenea, Chiriarhul a făcut o trecere în revistă a principalelor discuţii ce au avut loc în cadrul Sfântului şi Marelui Sinod din Creta, la care a fost învrednicit să participe.

După citirea mesajelor îndătinate, de fiască ascultare şi conlucrare la întărirea vieţii bisericeşti, transmise din plenul Adunării Eparhiale, Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL  şi Înaltpreasfinţitului IOAN, Mitropolitul Banatului şi a Procesului-Verbal al ultimei şedinţe, lucrările au continuat pe comisii: Administrativ-Bisericească, Cultural-Educaţională, Economică, Socială şi Comisia de  Validare. În cadrul comisiilor, după analizarea Rapoartelor Generale de activitate, au fost elaborate Proiectele de Hotărâri, care au fost citite în plenul Adunării Eparhiale reunite de către preşedinţii comisiilor. După luările de cuvânt ale: prof.univ.dr. Aurel Ardelean; pr.prof. Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad; dr. Florinel Cozma; dl. Călin Abrudan ş.a., asupra unor aspecte din conţinutul acestora, Proiectele de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie.

Preacuviosul Părinte Arhim. dr. Teofan Mada, vicarul administrativ, a făcut o sinteză a bogatei activităţi a celor patru sectoare precum şi prezentarea mai în detaliu a unor proiecte desfăşurate pe parcursul întregului an 2016 şi impactul lor asupra credincioşilor.

În încheiere Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop TIMOTEI a mulţumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru contribuţia adusă bunei desfăşurări a lucrărilor, cu îndemnul ca cele propuse să devină înfăptuire, spre folosul întregii eparhii.

Protos. Dr. Iustin Popovici

IMG_8758

IMG_8781

IMG_8795

IMG_8799

IMG_8802

IMG_8808