Admitere 2020 la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

 1. LICENŢĂ: Teologie Ortodoxă Pastorală (8 semestre)

Înscrierea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 1:

Pentru înscriere candidații vor depune dosarul de înscriere on-line pe adresa secretariat.teologie@uav.ro.  Cei care nu dispun de mijloacele necesare înscrierii, tehnice şi digitale, vor putea depune dosarele în formă fizică la secretariatul facultăţii, respectând normele de distanţare socială şi de protecţie.

ADMITEREA

 1. Evaluările vor fi susţinute fizic la facultate sub formă de interviu motivaţional (admis/respins), care constă în verificarea aptitudinilor socio-umane, muzicale, de dicţie şi psihologico-duhovniceşti cerute de reglementările canonice, legislative şi regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române, precum şi în verificarea  cunoştinţelor de Teologie Dogmatică după programa stabilită de Sfântul Sinod.
 2. Ierarhizarea candidaţilor se va face luând în calcul media obţinută la examenul de bacalaureat în proporţie de 100%.      Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc va consta în nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română.

NOTĂ: Nu vor susţine proba eliminatorie de Muzică şi dicţie absolvenţii Seminariilor teologice, personalul clerical şi cel monahal. Candidaţii respinşi la oricare din probele orale nu pot depune contestaţii fiind excluşi din examen.

Programare calendaristică pentru admitere 2020:

Sesiunea I   

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.285855): 06.07-24.07.2020

Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 27.07.2020 ora 830

Etapa II (interviu motivaţional la disciplina Teologie Dogmatică) – 27.07.2020 ora 900

Afişare rezultate: 28.07.2020

Contestaţii – 28.07.2020

Confirmarea locului – 29.07. – 30.07.2020

Afişare rezultate finale: 30.07.2020

Sesiunea II/ funcţie de numărul de locuri rămase – Program de Licenţă

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.285855): 01.09-10.09.2020

Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 11.09.2020 ora 830

Etapa II (interviu motivaţional la disciplina Teologie Dogmatică) – 11.09.2020 ora 900

Afişare rezultate: 11.09.2020

Contestaţii – 11.09.2020

Confirmarea locului  – 14.09.- 16.09.2020

Afişare listelor finale definitive: 16.09.2020

Anexa 1

Acte admitere studii de LICENŢĂ  2020

 1. dosar plic;
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
 3. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;
 4. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi xerocopie;
 5. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;

(pentru absolvenţii de facultate);

 1. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi xerocopie;
 2. pentru absolvenţii Seminarilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;
 3. certificat de naştere original şi xerocopie;
 4. certificat sau adeverinţă de botez;
 5. certificat de căsătorie original şi xerocopie  – unde este cazul;
 6. carte de identitate original şi xerocopie
 7. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
 8. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;
 9. adeverinţă medicală – tip –  apt pentru înscrierea la facultate
 10. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
 11. 2 poze tip buletin color;
 12. taxa de înscriere: 100 lei + 30 lei taxă publicaţii.

adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE 2020

SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ  PASTORALĂ

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Raportul dintre ele.
 2. Despre Sfânta Treime: temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme;
 3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
 4. Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.
 5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei.
 6. Răscumpărarea şi aspectele ei.
 7. Mântuirea subiectivă.
 8. Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.
 9. Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.
 10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

 1. MASTER:
 2. Pastoraţie şi viaţă liturgică (4 semestre)
 3. Doctrină şi cultură creştină (4 semestre)

Înscrierea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 3, funcţie de opţiunea candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute la examenul oral programat în ziua stabilită în programul de desfăşurare a admiterii, după tematica stabilită (vezi Anexa 4).

Pentru înscriere candidații vor depune  dosarul de înscriere on-line pe adresa secretariat.teologie@uav.ro.  Cei care nu dispun de mijloacele necesare înscrierii, tehnice şi digitale, vor putea depune dosarele în formă fizică la secretariatul facultăţii, respectând normele de distanţare socială şi de protecţie.

Candidaţii la programul universitar de master Pastoraţie şi viaţă liturgică (4 semestre), trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă indiferent de domeniul absolvit.

Candidaţii la programul universitar de master Doctrină şi cultură creştină (4 semestre) trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă în ramura fundamentală de ştiinţă  Stiinţe Umaniste şi Arte.

Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel:

50% nota de la examenul oral + 50% media examenului de licenţă = media de admitere.

La medii egale, se va lua în considerare media anilor de studii.  

NB: Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de masterat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii pentru care se optează şi acordurile: 1. Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.

Programare calendaristică pentru admitere 2020:

Sesiunea I  si II  

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr.11-13, tel 0257/285855):

06.07-24.07.2020 şi 01.09-10.09.2020

Examen oral11.09.2020 ora 1000

Contestaţii – 11.09.2020

Confirmarea locului  – 14.09.- 16.09.2020

Afişare listelor finale definitive: 16.09.2020

Anexa 3

Acte admitere studii de MASTER 2020

Candidatul va depune următoarele acte:

 1. dosar plic;
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
 3. Curriculum – vitae
 4. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie ;
 5. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi xerocopie;
 6. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie ;

(pentru absolvenţii de facultate);

 1. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi xerocopie;
 2. diploma de master sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie (pentru înscrierea la studiile de doctorat)
 3. foaia matricolă a studiilor de master în original şi xerocopie;
 4. pentru absolvenţii Seminariilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;
 5. certificat de naştere original şi xerocopie ;
 6. certificat sau adeverinţă de botez;
 7. certificat de căsătorie original şi xerocopie – unde este cazul;
 8. carte de identitate original şi xerocopie
 9. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
 10. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;
 11. pentru candidaţii care aparţin altor culte sau provin din alte Biserici Ortodoxe surori sunt necesare : acordul cultului/  chiriarhului eparhiei  din care provin; avizul Consiliului Facultăţii în care urmează să studieze,  acordul chiriarhului   de care aparţine facultatea şi acordul Patriarhului României;
 12. adeverinţă medicală – tip admitere facultate, clinic sănătos. Apt pt. înscrierea la facultate.
 13. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
 14. 2 poze tip buletin color;
 15. taxa de înscriere: 100 lei + 30 lei taxă publicaţii.
 16. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

Anexa 4

TEMATICA PENTRU EXAMEN ORAL-ADMITERE, 2020

MASTER Doctrină şi Cultură Creştină,

MASTER Pastoraţie şi Viaţă Liturgică

 1. Problema revelaţiei în lumea contemporană;
 2. Importanţa Persoanei lui Iisus Hristos în cultura actuală;
 3. Rolul Bisericii Ortodoxe în mărturisirea lui Hristos astăzi.
 4. Importanţa Sfintei Liturghii în viaţa Bisericii şi a credincioşilor ei;
 5. Probleme pastorale în societatea contemporană;
 6. Cultul divin – expresie a intercomuncării între clerici şi credincioşi;
 7. Parohia – spaţiu al lucrării mântuirii preotului împreună cu credincioşii.

Bibliografie

 1. Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, Bucureşti, 1978.
 2. Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2005.
 3. Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia Ortodoxă în Teologia Românească Contemporană, Arad, 2011.
 4. Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, Bucureşti, 2003.
 5. Alexandre Schmemann – Euharistia – Taina Împărăției, Editura Anastasia, 1993.
 6. Jean Claude Larchet, –Viaţa Liturgică, Editura Doxologia Iaşi, 2017
 7. Gheorghios D. Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Editura Deisis, Sibiu, 2004.
 8. Mitropolit Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire

C. DOCTORAT

TEOLOGIE ORTODOXĂ

 1. Teologie Dogmati
 2. Drept canonic ortodox
 3. Istoria Bisericii Ortodoxe Române
 4. Teologie Morală și Spiritualitate Ortodoxă
 1. Condiţii obligatorii pentru înscrierea la concurs:
 1. La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master sau Licență sau echivalentă eliberată până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare ( învățământ de lungă durată), având activitate ştiinţifică şi publicistică (cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care „aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale”).
 2. Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru direcții de cercetare de teologie ortodoxă, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, şi acordurile: Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României, 3. acordul unui conducător de doctorat.
 3. Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: media ciclului de licență (medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + media de licenţă)/ 5] în pondere de 70% si media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertaţie)/3] în pondere de 30% 8,51.
 4. Depunerea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică eliberat de Departamentul de limbi moderne al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad sau al altor universităţi acreditate. Sunt valabile, de asemenea, certificatele cu recunoaştere internaţională.

 

 1. Concursul de admitere la doctorat se organizează în luna septembrie. Data şi ora desfăşurării concursului se afişează pe site-ul web al universităţii/ facultăţii şi la sediul facultăţii. Înscrierea candidaţilor se face în baza documentelor specificate în Anexa 1.

            Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două probe:

 1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi candidaţii înscrişi la toate Programele de doctorat, după tematica afișată la sediul Facultății și pe siteul Universității.
 2. probă orală – tip interviu – la o disciplină pe direcția de cercetare pentru care a optat candidatul, după tematica afișată la sediul Facultății și pe site-ul Universității.

Nota minimă de promovare la fiecare dintre aceste probe este de 8,00.

          Evaluarea cunoştinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunoştinţele candidatului cu note între 10 şi 1, trecute în procesul verbal de examen. Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 (opt).

 

REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR

 1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a facultăţii se aduc la cunoştinţa publică prin afişare imediată la sediul facultăţii, la loc vizibil, menţionându-se data şi ora afişării. Se vor afişa şi pe site-ul facultăţii.
 2. Pentru cazurile în care se susţin probe scrise, până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:
 3. Pentru fiecare probă de concurs comisia de corectare, sub îndrumarea şefului disciplinei respective, va stabili un barem de corectare a probei. Baremul pentru fiecare disciplină de admitere se întocmeşte odată cu subiectele de concurs şi se afişează împreună cu subiectele şi datele de admitere.
 4. Lucrările scrise ale candidaţilor vor fi verificate independent de două cadre didactice din Comisia de corectori. Notele sau punctajele vor fi consemnate în borderouri individuale, care se păstrează la nivelul Comisiei de admitere. Fiecare corector are acces numai la notele acordate de el însuşi. Dacă între notele acordate pe aceeaşi lucrare de către cei doi corectori nu sunt diferenţe mai mari de un punct şi dacă notele pe subiecte nu diferă cu mai mult de 1,50 puncte, atunci media aritmetică a notelor celor doi corectori constituie nota finală a lucrării. În caz contrar, lucrarea respectivă va fi încredinţată unui al treilea corector care, după corectarea acesteia (în întregime sau a subiectelor la care s-au constatat diferenţe) şi consultarea primilor doi corectori, va stabili nota finală a lucrării. În oricare dintre aceste situaţii nota finală va fi trecută pe lucrare sub semnătura corectorilor sau a preşedintelui Comisiei de admitere pe facultate (înainte de deschiderea lucrărilor).
 5. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi se va efectua după programe aprobate de Comisia de admitere.
 6. Media finală (generală) a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale (fără rotunjire) a notelor finale obţinute la toate probele de concurs şi menţionate în borderouri, respectiv şi pe lucrări, în cazul lucrărilor scrise.
 7. Absenţa candidatului la oricare dintre probele de concurs, atrage după sine eliminarea lui din concursul de admitere.
 8. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate, se afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim fără taxă şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului), ordonaţi alfabetic. Se va menţiona termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
 9. a). La probele scrise se pot depune contestaţii, indiferent de nota obţinută iniţial, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Rezultatul rezolvării contestaţiilor trebuie comunicat, prin afişare, în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.

     b). La probele orale şi/sau practice nu se admit contestaţii.

 1. a. Soluţionarea contestaţiilor la fiecare concurs se va face de către o comisie formată din cel puţin două cadre didactice cu statut profesional recunoscut, altele decât corectorii iniţiali, de preferinţă cadre didactice de predare (conferenţiari, profesori). Componenţa comisiei este aprobată de Comisia de admitere.
 2. Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor. Comisiile de admitere din facultăţi vor afişa la loc vizibil faptul că rezolvarea contestaţiilor este obiectul exclusiv al Universităţii. Contestaţiile depuse la organele ierarhic superioare nu vor mai constitui obiectul de analiză al forurilor respective, inclusiv Ministerul Educaţiei Naţionale, cu excepţia cazurilor când petenţii se referă explicit şi concret la încălcarea unor prevederi ale regulamentului de concurs, precizate în Criteriile generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
 3. Condiţiile de rezolvare favorabilă a contestaţiilor sunt:
  • dacă nota iniţială este mai mică decât 9,00, după recorectare se modifică doar dacă diferenţa este mai mare de un punct;
  • dacă nota iniţială este mai mare decât 9,00, după recorectare se modifică doar dacă diferenţa este mai mare de 0,50%.
 1. În cazul în care una dintre condiţiile de mai sus este îndeplinită pentru o lucrare, comisia de rezolvare a contestaţiilor propune spre validare Comisiei de admitere noua medie a lucrării respective. Validarea modificării notei iniţiale a unei lucrări de către Comisia de admitere atrage după sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum şi aducerea acestuia pe poziţia corespunzătoare din lista generală de clasificare a candidaţilor în ordinea mediilor (folosind toate criteriile suplimentare specifice). Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student, dacă obţine media generală mai mare sau egală cu cea a ultimului candidat admis iniţial şi îndeplineşte condiţiile de departajare pentru candidatul admis pe ultimul loc, însă fără a se depăşi capacitatea de şcolarizare. Comisiile de admitere pe facultăţi vor instrui în detaliu colectivele de corectori şi vor atenţiona în mod deosebit asupra aspectului de suspiciune ce poate plana asupra facultăţii şi colectivului de cadre didactice în cazul admiterii contestaţiilor.
 2. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor. 

ANEXA 1

 1. Dosarul de înscriere la concursul de admitere la doctorat pentru Teologie Ortodoxă – va cuprinde următoarele documente:
 1. dosar plic;
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
 3. acordul scris al conducătorului de doctorat;
 4. diploma de bacalaureat în original şi xerocopie;
 5. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi xerocopie;
 6. diploma de licenţă în original şi xerocopie;
 7. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi xerocopie;
 8. diploma de master în original şi xerocopie;
 9. foaia matricolă a studiilor de master în original şi xerocopie;
 10. pentru absolvenţii Seminariilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;
 11. curriculum vitae și memoriu de activitate;
 12. certificat de naştere în xerocopie;
 13. copie carte de identitate
 14. certificat sau adeverinţă de botez în original;
 15. certificat de căsătorie în xerocopie;
 16. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
 17. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul (sau acordul din partea cultului);
 18. pentru absolvenţii altor culte sunt  necesare avizele: 1. din partea cultului de provenienţă; 2. din partea şcolii doctorale şi acordurile: 1. din partea Arhiepiscopiei Aradului; 2 din partea Patriarhului României.
 19. adeverinţă medicală – tip admitere facultate
 20. aviz psihologic;
 21. Certificat competențe lingvistice
 22. 4 poze tip buletin color;
 23. dovada achitării taxei de înscriere
 24. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

CALENDARUL ORGANIZĂRII ADMITERII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Înscrieri la programul de doctorat Teologie  – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

 • 01-10 septembrie 2020, Academia Teologică, nr. 11-13, tel. 0257-285855
 • Data și locul examenului de admitere: 
 • Proba scrisă: 11 septembrie 2020, ora 12:00 (Sala bibliotecă, str. Academia Teologică, nr. 11-13, tel. 0257-285855)
 • Depunerea contestaţiilor: 09.2020
 • Rezolvarea contestaţiilor: 09.2020
 • Proba orală/interviu: 14 septembrie 2020, ora 13:00 (Sala bibliotecă, str. Academia Teologică, nr. 11-13, tel. 0257-285855)
 • Afişarea rezultatelor finale:14 septembrie 2020

Confirmarea locului 14.09.-16.09.2020

 

ANEXA 2

 

TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ, PROBA SCRISĂ PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ

ANUL UNIVERSITAR 2020

 

 1. Revelaţia dumnezeiască şi importanța ei pentru Teologia Ortodoxă
 2. Relaţia dintre om și cosmos în Teologia Ortodoxă
 3. Dogma Sfintei Treimi. Argumentare biblică şi patristică.
 4. Dogma de la Calcedon şi importanţa acesteia pentru hristologia ortodoxă.
 5. Aspecte esenţiale ale eshatologiei ortodoxe.
 6. Aspecte teologice reflectate în Tratatele de Dogmatică Ortodoxă din România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea.

 

Bibliografie

 

 1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, 1997.
 2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993.
 4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
 5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în Ortodoxia, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
 6. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008.
 8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999.
 9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
 10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii, ăn Ortodoxia, anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras).
 11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană, Arad, 2010.
 12. Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă Răducă, Bucureşti, 1993.
 13. George Florovsky, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. Mândrilă, Bucureşti, 2005.
 14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Mireneasa, Timişoara, 2008.

 

ANEXA 3

 

TEMELE LA DREPT CANONIC ORTODOX PENTRU ADMITERE LA ŞCOALA DOCTORALĂ

AN UNIVERSITAR 2020

 

Coordonator:  pr. prof. univ. dr. Constantin RUS

 

 1. Principiile canonice fundamentale de organizare a Bisericii
 2. Norme canonice privind administrarea puterii învăţătoreşti
 3. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului
 4. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Mirungerii
 5. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Euharistiei
 6. Despre autonomia bisericească
 7. Despre autocefalia bisericească

 

Bibliografie

 

 1. Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I-II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990.
 2. Idem, Rudenia ca piedică (impediment) la căsătorie şi cununie, în ”Studii Teologice”, anul XLIV (1992), nr. 1-2, p. 17-31.
 3. Idem, Originile dreptului scris în Biserica Ortodoxă Română. Studiu istorico-canonic, teză de doctorat, Sibiu, 1969; sau vol. ”Din istoria dreptului românesc. I. Dreptul scris, Sibiu, 1993.
 4. Prof. dr. Liviu Stan, Obârşia şi dezvoltarea istorică a dreptului bisericesc, în ”Mitropolia Olteniei”, anul XX (1968), nr. 1-2, p. 3-11.
 5. Idem, Biserica şi dreptul, în ”Mitropolia Olteniei”, anul VIII (1956), nr. 4, p. 482-489.
 6. Idem, Legislaţia Bisericii Ortodoxe Române în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, în ”Ortodoxia”, anul XXI (1968), nr. 2, p. 267-296.
 7. Idem, Legislaţia bisericească şi valoarea ei canonică, în ”Mitropolia Olteniei”, anul VI (1954), nr. 10-12, p. 598-617.
 8. dr. Iorgu D. Ivan, Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi administraţie a Bisericii, în ”Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul XLV (1969), nr. 3-4, p. 155-165.
 9. Prof. dr. Nicolae V. Dură, Norme canonice referitoare la îndatorirea învăţătorească şi omiletică a preotului, în ”Mitropolia Banatului”, anul XXVIII (1983), nr. 3-4, p. 155-169.
 10. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului, în ”Ortodoxia”, anul XXXI (1979), nr. 3-4, p. 593-612.
 11. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfântului şi Marelui Mir pe teritoriul ţării noastre, expresie elocventă a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul secolelor, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul LVII (1981), nr. 1-3, p. 39-57.
 12. Idem, Rânduieli şi norme canonice privind administrarea Sfintei Euharistii, în „Glasul Bisericii”, anul XXXVIII (1979), nr. 7-8, p. 791-804.
 13. dr. Iorgu D. Ivan, Căsătoria – Sfântă Taină a Bisericii şi instituţie juridică a Statului, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul CI (1983), nr. 9-10, p. 732-755.
 14. Prof. dr. Liviu Stan, Despre autonomia bisericească, în „Studii Teologice”, anul X (1958), nr. 5-6, p. 376-393.
 15. Idem, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, anul VIII (1956), nr. 3, p. 369-396.

 

ANEXA 4

 

TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ,  PROBA ORALĂ PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ

AN UNIVERSITAR 2020

 

Coordonatori:

Pr. prof. univ. dr. Cristinel IOJA

Pr. prof. univ. dr. Ioan TULCAN

 

 1. Cunoaşterea catafatică şi apofatică a lui Dumnezeu în teologia ortodoxă.
 2. Raţionalitatea creaţiei şi unitatea ei în Logosul divin după Sfântul Maxim Mărturisitorul.
 3. Trăsăturile fundamentale ale antropologiei ortodoxe în gândirea Pr. Prof. Dumitru Stăniloae.
 4. Aspectele esenţiale ale răscumpărării omului în Hristos din perspectivă interconfesională.
 5. Biserica, Scriptura şi Tradiţia. Legătura dintre ele: aspecte interconfesionale.
 6. Sfintele taine în viaţa Bisericii.

 

Bibliografie

 

 1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, 1997.
 2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993.
 4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
 5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în Ortodoxia, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
 6. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008.
 8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999.
 9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
 10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii, ăn Ortodoxia, anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras).
 11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană, Arad, 2010.
 12. Vladimir Losskz, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă Răducă, Bucureşti, 1993.
 13. George Florovskz, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. Mândrilă, Bucureşti, 2005.
 14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Mireneasa, Timişoara, 2008.

 

ANEXA 5

 

TEMELE LA TEOLOGIE MORALĂ ȘI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ, PROBA ORALĂ PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ

AN UNIVERSITAR 2020

 

Coordonator:

Pr. prof. univ. dr. Vasile VLAD

 • Cadrele liturgice ale vieții morale: (Sărbătoarea, Integrarea liturgică, Încadrarea liturgică prin Ziua Duminicii, prin Ziua liturgică, prin Săptămâna liturgică, prin Anul liturgic)
 • Rugăciunea – temeiul vieții religios-morale
 • Căderea în păcat – eșec existențial
 • Viața morală în condițiile existenței răului (originea și natura răului)

                                            

Bibliografie

 

BĂNCILĂ Vasile, Duhul sărbătorii, Editura Anastasia, București, 1996.

BUNGE, Gabriel, Practica rugăciunii personale după Tradiţia Sfinţilor Părinţi, trad. I. Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 1996.

CONSTANTIN Pavel, Problema răului la Fericitul Augustin, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996;

COSTA DE BEAUREGARD, Marc Antoine, Rugaţi-vă neîncetat, trad. Rodica Buga, pr. Nicolai Buga, Edit. Institutul Biblic şi  de Misiune al  Bisericii  Ortodoxe Române,  Bucureşti, 1998.

VLAD Vasile, Dimensiunea liturgica a vieții religios-morale Editura Universitații „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009

VLAD Vasile, Rugăciune și imaginație. Perspesctivă bisericească, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2013

VLAD Vasile, Temeiuri ale gândirii morale. Perspectivă teologică, Editura Astra Museum, Sibiu, 2016

 

ANEXA 6

 

TEMELE LA ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 

PROBA ORALĂ PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ

AN UNIVERSITAR 2020

 

Coordonatori :

PS conf. univ. dr. habil. EMILIAN Crişanul

Pr. prof. univ. habil. Florin DOBREI

 

 

Tematica:

1.Istoria monahismului românesc de la Reformele lui Cuza la Decretul 410 din 1959

 1. Biserica Ortodoxă Română – contribuții la istoria legăturilor între provinciile românești în secolele XIX-XX
 2. Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Moștenirea șaguniană
 3. Învățământul teologic românesc
 4. Jertfă și mărturisire: Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă

 

Bibliografie orientativă:

 • Păcurariu, Mircea, Cultura teologică românească. Scurtă prezentare istorică, Editura Basilica, București, 2011;
 • Păcurariu, Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. a III-a, vol. II-III, Editura Trinitas, Iaşi, 2006-2008;
 • Păcurariu, Mircea, O viață închinată Bisericii și neamului. Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, Editura Andreiana, Sibiu, 2012;
 • † PLĂMĂDEALĂ, Antonie, De la Filotei al Buzăului la Nicolae Bălcescu și Andrei Șaguna, Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1997;
 • †LOVIȘTEANUL, Emilian, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Monahismul din Moldova și Decretul 410/1959, în vol. „Răstignirea monahismului românesc – Decretul 410/1959”, Editura Doxologia, Iași, 2009;
 • VICOVAN, Ion, Decretul lui Al. I. Cuza din 1864 și Decretul 410 din 1959 – privire comparativă: context, conținut, consecințe, în vol. „Răstignirea monahismului românesc – Decretul 410/1959”, Editura Doxologia, Iași, 2009;
 • Moraru, Alexandru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. Naţiune. Cultură, vol. III/1, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006;
 • VASILE, Cristian, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2005;
 • Vesa, Pavel, Învățământul teologic de la Arad (1822-1948), Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Deva, 2013;
 • DOBREI, Florin, Istoria vieții bisericești a românilor hunedoreni, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 2010.