Lucrările Consiliului şi Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului

 

În zilele de 16 şi 17 ianuarie, a.c., la reşedinţa arhiepiscopală şi la Centrul Eparhial din Arad s-au desfăşurat lucrările Consiliului şi ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului, ambele  organisme având pe ordinea de zi prezentarea şi analizarea Rapoartelor asupra activităţii administrativ-bisericeşti, cultural- pastorale, economice şi de asistenţă social- filantropică din eparhie în anul 2014.

Şedinţa Consiliului Eparhial

Întruniţi în şedinţa anuală ordinară, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, membrii aleşi ai Consiliul Eparhial, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, Părinţii Protopopi şi reprezentanţi ai mănăstirilor, au avut ca principal punct pe ordinea de zi audierea, analizarea şi definitivarea Rapoartelor Generale ale Sectoarelor administraţiei eparhiale, în vederea prezentării acestora spre ratificare Adunării Eparhiale. În deschiderea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Timotei a salutat pe cei prezenţi şi a subliniat importanţa acestei şedinţe de analiză şi bilanţ asupra unei activităţi desfăşurate pe parcursul unui an, cu concluziile şi măsurile ce se vor adopta pentru o activitate susţinută în viitor. Sub coordonarea Înaltpreasfinţiei Sale, lucrările s-au desfăşurat pe parcursul întregii zile.

Preacuviosul Părinte Teodor Vid, consilier administrativ- bisericesc, a prezentat Raportul General asupra activităţii din Sectorul Administrativ-bisericesc: situaţia statistică a unităţilor şi a locaşurilor de cult din cuprinsul eparhiei, a personalului bisericesc deservent, după vechime şi grade profesionale de încadrare, activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului, activitatea liturgică, canonică, juridică şi disciplinară în cuprinsul eparhiei, situaţia numirilor, încadrării, completării posturilor clericale şi neclericale, viaţa monahală, alte probleme care intră în competenţa administrativ- bisericească.

Preacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural, a prezentat Raportul anual al Sectorului Cultural-Educaţional. În cele opt capitole ale Raportului a fost evidenţiată activitatea pastoral- misionară la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate şi parohii, desfăşurată sub auspiciile „Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi „Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, în Patriarhia Română, activitatea educaţională în şcolile teologice ale eparhiei şi cea de predare a Religiei în şcoli, relaţiile interconfesionale, activitatea de perfecţionare în latura cultural-teologică prin editarea şi desfacerea lucrărilor teologice şi a cărţii religioase, activitatea mass-media, conservarea patrimoniului bisericesc-cultural, mobil şi imobil, activitatea bibliotecii şi arhivei eparhiale. De asemenea, ÎPS Sa a făcut o trecere în revistă a evenimentelor desfăşurate anul trecut în cadrul Mitropoliei Banatului, şi anume: trecerea la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, pentru care s-a păstrat şi un moment de reculegere, precum şi prezentarea prin alese cuvinte a Inaltpreasfinţitului Părinte  Ioan, noul mitropolit al Banatului.

Preacucernicul Părinte Mihai-Octavian Blaj, consilier economic, a prezentat Darea de seamă asupra activităţii eparhiale sub aspect economic-financiar,  supunând spre  analiză situaţia economică a eparhiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, administrarea imobilelor eparhiale, gestionarea întregului patrimoniu bisericesc la nivelul parohiilor, la protopopiate şi la Centrul eparhial. O atenţie deosebită a fost acordată respectării disciplinei financiare la oficiile protopopeşti, în mod special achitării sarcinilor sociale asupra drepturilor salariale ale personalului bisericesc.

Preacucernicul Părinte Gabriel-Cosmin Mariş, consilier social, a prezentat activitatea eparhială din anul 2014 desfăşurată în Sectorul Social. Astfel, au fost prezentate principalele coordonate ale unei preocupări susţinute în latura social-filantropică şi de caritate creştină: coordonarea activităţii de acordare a asistenţei religioase în instituţii bugetare, la protopopiate şi parohii, a activităţilor şi proiectelor cu caracter caritabil, educaţional sau umanitar iniţiate în cadrul eparhiei.

Preacuviosul Părinte Arhim. dr. Teofan Mada, vicarul administrativ, a făcut o sinteză a bogatei activităţi a celor patru sectoare precum şi prezentarea mai în detaliu a unor proiecte desfăşurate pe parcursul întregului an 2014 şi impactul lor asupra credincioşilor.

După  prezentarea şi analizarea Rapoartelor anuale ale Sectoarelor Consiliului Eparhial, şedinţa a continuat cu soluţionarea unor probleme curente care intră în competenţa acestui for deliberativ eparhial.

Şedinţa Adunării Eparhiale

În cea de a doua zi, sâmbătă, 17 ianuarie a.c., în sala festivă a Centrului Eparhial s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale, organul deliberativ suprem pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate, conform rânduielii statornicite, de slujba de Te-Deum, oficiată de către un sobor de preoţi în paraclisul ,,Sfânta Treime” al reşedinţei arhiepiscopale, la care a participat Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, înconjurat de membrii Adunării Eparhiale şi de cei ai Permanenţei Consiliului Eparhial.

În cuvântul rostit în deschiderea  lucrărilor, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preşedintele Adunării Eparhiale, după ce a salutat pe cei prezenţi, a prezentat, într-o retrospectivă sintetică, cele mai importante realizări administrative, cultural-pastorale, sociale şi economice  ale eparhiei care au marcat anul 2014, consacrat „Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi „Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, în Patriarhia Română, după care, IPS Sa a creionat câteva dintre coordonatele pe care se vor axa activităţile eparhiale din anul 2015, în  lumina programului- cadru elaborat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial 2015, dedicat misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.

După citirea mesajelor îndătinate, de fiască ascultare şi conlucrare la întărirea vieţii bisericeşti, transmise din plenul Adunării Eparhiale, Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL  şi Înaltpreasfinţitului IOAN, Mitropolitul Banatului şi a Procesului-Verbal al ultimei şedinţe, lucrările au continuat pe comisii: Administrativ-Bisericească, Cultural-Educaţională, Economică, Socială şi Comisia de  Validare. În cadrul comisiilor, după analizarea Rapoartelor Generale de activitate, au fost elaborate Proiectele de Hotărâri, cărora li s-a dat citire în plenul Adunării Eparhiale reunite. După luările de cuvânt ale: prof.univ.dr. Aurel Ardelean; dl.ec. Gheorghe-Petru Feieş; dl.av. Bogdan Ionescu; dl. Ovidiu-Lucian Ciocan, dl.ec. Nicolae Ioţcu, dl. ing. Mihai Scărlătescu ş.a.,  asupra unor aspecte din conţinutul acestora, Proiectele de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie.

În încheiere Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop TIMOTEI a mulţumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru contribuţia adusă bunei desfăşurări a lucrărilor, cu îndemnul ca cele propuse să devină înfăptuire, spre folosul întregii eparhii.

IMG_5348IMG_5223 IMG_5272